l'estasi

youtube

Ennio Morricone “L'Estasi d'ell'oro”

youtube

Sizzling Soundtracks

#6 - Ennio Morricone L'estasi dell'oro - (Il Buono, il Brutto, il Cattivo/The Good,The Bad and the Ugly)