kujoh

the signs as 1bitheart characters
 • Aries:Hiyu Mekami, Shitara Yakumo, Rocca Rion, Ryuuri Kujoh
 • Taurus:Yasune Nemochi, Jin Chigaya, Miumi Miclairno Mizuki
 • Gemini:Kuroku & Shiroro Yakumo, Meu Kanou
 • Cancer:Chino Nasuki, Misane Mikoto, Shiren Kurusu, Sakuma Suoh, Kirara Akanagi
 • Leo:Kaori Asahina, Enri Kumashiro, Hitohito Kogure
 • Virgo:Natsukage Suoh, Yukinaga Asagi, Moroku Hasuya, Mikado Aisaka, Kotora Yatano, Kiri Taruga, Akashi Oihara, Azusa Kujoh, Mary Seno
 • Libra:Akitaka Kujoh, Seikyu Hiiragi, Momori Ono, Sagara Sakuse
 • Scorpio:Nomiya Yosaka, Tobari Hikagari, Misato Kusunose, Yuuto Oui
 • Sagittarius:Haruya Nasuki, Sora Kamui, Meru Myoujou
 • Capricorn:Kirai Nasuga, Izuchi Nasuga, Hakuhi Iogi, Potete
 • Aquarius:Asuto Aizen, Nio Amaha, Akuta Kamome
 • Pisces:Yoshi Nanase, Aira Tachibana, Takamiya Kyouri, Saaya Yukisuzu

anonymous asked:

Are you going to upload that zosan dj in its entirety? (Or just tell us the name of it? It looks so good!)

i dont have a scanner, im sorry (;*△*;) !! the name of the dj is ドランカー (drunker-b) by emily kujoh (kkkiss). she has a pixiv with a sample of the dj here ♥