koyoshi

10

1-Maiko Shino during her misedashi with her kimono dresser and her okiya sister maiko Fumino.(Source)

2-Maiko Koyoshi(Source)

3-Maiko Mikako(Source)

4-Geiko Toshimana(Source)

5-Maiko Toshimomo(Source)

6-Young maiko Ichinana wear a beautiful kanzashi (hair ornaments) with a crane. (Source)

7-Maiko Katsuhina(Source)

8-Geiko Momokazu going to tea ceremony(Source)

9-Maiko Shouko(Source)

10-Maiko Satoharu(Source)

10

1-Maiko Kimihiro(Source)

2-Retired geiko Kimika(Source)

3-Maiko Koyoshi, now she is geiko(Source)

4-Retired geiko Suzuko(Source)

5-Retired maiko Takamari(Source)

6-Maiko Mameroku during a the Suzume Odori(Source)

7-Retired maiko Toshiteru(Source)

8-Retired maiko Chikayuki(Source)

9-Retired maiko Keiko(Source)

10-Retired geiko Kyouka(Source)