kola beldy

youtube

Кола Бельды - Ханина Ранина

youtube

Soviet music video 1969