kittens-meow

 • kittens:(shuffle shuffle shuf shuf)
 • me:meh (keeps watching Netflix)
 • kittens:(skitter skitter CLONK)
 • me:probably just knocked over some books. no need to get up and check on them
 • kittens:(shuf shuf SQUEAK MEOW SLAM CRASH)
 • me:pushed down the broom again i bet
 • kittens:(THUNDEROUS CLATTER, EXPLOSIONS)
 • me:maybe... uh... got into the dishes? fireworks?
 • kittens:(PANDEMONIUM, BEDLAM, THE DEAFENING ROAR OF THE PROLETARIAT)
 • me:(sighs)
 • me:(gets off the couch)
 • me:what are you even--
 • kittens:(fighting over a piece of fluff)
 • me:im done

Có rất nhiều người chẳng chịu động não, luôn nói những lời làm tổn thương người khác, sau đó lại muốn mọi người nghĩ là mình thẳng thắn, cá tính, nhưng mọi người đâu có nghĩa vụ phải chịu đựng, phải chiều theo tính khí của bạn. Bạn cho rằng thế là cá tính? Không đâu, phải gọi là trẻ con và ích kỷ.