khosro

youtube

زندگی رسم خوشایندی است.
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ .
پرشی دارد اندازه ی عشق .
زندگی چیزی نیست که لب طاقچه ی عادت از یاد من و تو برود.
زندگی جذبه ی دستی است که میچیند.
زندگی نوبر انجیر سیاه ،در دهان گس تابستان است.
زندگی، بعد درخت است به چشم حشره.
زندگی تجربه ی شب پره در تاریکی است.
زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد.
زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی میپیچد.
زندگی دیدن یک باغچه از شیشه ی مسدود هواپیماست.خبر رفتن موشک به فضا.
لمس تنهایی ماه
فکر بوییدن گل در کره ای دیگر.
زندگی شستن یک بشقاب است.
زندگی یافتن سکه ی دهشاهی در جوی خیابان است.
زندگی مجذور آینه است.
زندگی گل به توان ابدیت.
زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما.
زندگی هند سه ی ساده ویکسان نفسهاست.