kazumoto

Cellular FLICE/Caspase-8–Inhibitory Protein as a Principal Regulator of Cell Death and Survival in Human Hepatocellular Carcinoma
#jsoccer #TomoyukiSakai [Nature]Hiroshi Okano, Katsuya Shiraki, Hidekazu Inoue, Tomoyuki Kawakita, Takenari Yamanaka, Masatoshi Deguchi, Kazushi Sugimoto, Takahisa Sakai, Shigeru Ohmori, Katsuhiko Fujikawa, Kazumoto Murata and Takeshi Nakano