kazenori

The signs as fangame protagonists

Aries: Irene, Vis/Vice/Visi, Nathan, Dave, Al Ree, Character

Taurus: Itsuki, Chie, Hazuki, Kanariya, Relic

Gemini:  Kubotsuki, Totsutsuki, Reika, Iwakutsuki, Katsuki, Shun, Lilit, Insomnia, Ruho, Tatyana

Cancer: Sabitsuki, Doug Bigham, Faggotsuki, Main, Usotsuki, Ava

Leo: Alex, Rei, Carrie, Kazenori, Kamitsuki, Jin-Hui

Virgo: Urotsuki, Nagatsuki, Shimitsuki, Utsutsuki, Scott, Yomika

Libra: Fluorette, Me, Thomas, Shidonoko, Dry, Feutsuki, Morana

Scorpio: Akuma, Dokutsuki, Isokishi, Maria, Anne, Yamitsuki, Iratsuki, Kurayami

Sagittarius: Lefia, Irotsuki, Kazaguruma, Yon Goh, Soutarou, Cap Boy

Capricorn: Harold, Sam, Kristen, Sophia, Takashi, Funetsuki, Jhonson

Aquarius: A, Sometsuki, Jose, Katatsuki, Tatsuki

Piscis: Amihailu, Mae, Mai, Yarn, Eldrid, Qiu-Qin, Nire