psychic: [reads my mind]

my mind:  MUDADA~! MUDADA~! Happy Urepii Yoropikune! HIEROPHANTO Green! Sokoda! Mata mata yarasete itada kimashita! Silver Chariot! Todohita! Kizamuze Hamon! HAMON NO BEAT! MAGICIAN’S REDDO! OETSEWAAA! Ora ora ikuze! Kochi dayo! Star Platinum! Hmm, Hah! ~MUDADA~ Hmm, yea, WRYYYYYYYYYYYY ~MUDADA~ Hmm, yea, WRYYYYYYYYYYYY Don jiruyoku wa tsuyoku naru, Tsukamaete morau?  Zannen dake do, shinde morau wa! KONO BICHIKUSOGA! (HEY!) Ore ga ore ga honto yatsuda anata gugau da, Amai come on, Pol-Pol Kun! (do you do you do you DO YOU DO YOU UNDERSTAND?) RENBAI! Okai Suruzo! KAKUGO SHINA! heh, MANUKENE, YES, I AM! IMANO DE OBOETA! IRAI IRAI! IITTEYEA DOCHU KUSHOGA SONNA MONKA!  DOSHITA?? KISAMA OMAKEDA  (HEH!) OVERDRIVE! DAI SAN KA!

psychic: WHAT THE FUCK IS WITH THESE PEOPLE