hannah's my hero

the signs as class 1-A students
 • Aries: Ochako Uraraka
 • Taurus: Midoriya Izuku
 • Gemini: Mina Ashido
 • Cancer: Tsuyu Asui
 • Leo: Kaminari Denki
 • Virgo: Momo Yaoyorozu
 • Libra: Tenya Iida
 • Scorpio: Kyouka Jirou
 • Sagittarius: Kirishima Eijirou
 • Capricorn: Katsuki Bakugou
 • Aquarius: Todoroki Shouto
 • Pisces: Tooru Hagakure