høst

Originally posted by sky-full-of-blue

“Có những người, đến lúc cần đi, họ sẽ đi. Bạn không cần phải giữ. Có những chuyện, đến lúc phải xảy ra, nó sẽ xảy ra. Bạn không thể làm gì khác. Sự tổn thương đương nhiên là chẳng ai biết. Mà biết, thì bạn lại càng tổn thương thôi…”