gta v funny

youtube

(via https://www.youtube.com/watch?v=3SvwvgyuvHU)

i found this gem

youtube

(via https://www.youtube.com/watch?v=qAxF-2X6dMg)