Originally posted by chipsprites

LIFE

Originally posted by chipsprites

AND DEATH

Originally posted by illumise

AND LOVE

Originally posted by chipsprites

AND BIRTH

Originally posted by ommanyte

AND PEACE

Originally posted by ommanyte

AND WAR

Originally posted by chipsprites

ON THE PLANET EARTH

Zodiac Signs as Legendary Pokemon

Aries: Moltres

Taurus: Groudon

Gemini: Latias & Latios

Cancer: Palkia

Leo: Entei

Virgo: Lugia

Libra: Mew

Scorpio: Rayquaza

Sagittarius: Dialga

Capricorn: Mewtwo

Aquarius: Yvetal

Pisces: Suicune