gif:-defiance

                       sᴛᴀʀᴠɪɴɢ ᴛʜᴇ ʙ̢̙̮͉̐̑͐̒ᴇ̞̪̠̥́͐̀͠ᴀ̧̖̣̈́̏̀͑͜ş̰̮̹̃̉̑̍ᴛ͍̩̫͕͗̄̓̏ ᴀᴛ ᴛʜᴇ ᴠᴇʀʏ ʟᴇᴀsᴛ
                             ᴡɪʟʟ ᴊᴜsᴛ ɪɴᴄʀᴇᴀsᴇ ɪᴛs ʜ ᴜ ɴ ɢ ᴇ ʀ
                                ɢᴏ ʀɪɢʜᴛ ᴀʜᴇᴀᴅ ᴀɴᴅ sᴛᴀʀᴠᴇ ᴍᴇ ᴅᴇᴀᴅ
                                      ɪᴛ ᴡɪʟʟ ᴏɴʟʏ ᴍᴀᴋᴇ ᴍᴇ s ᴛ ʀ ᴏ ɴ ɢ ᴇ ʀ