geriau

300 word list in Lithuanian

Idea (and list!) by @funwithlanguages​ (original)

First Verbs

 1. be - būti
 2. there is - yra
 3. have - turiu (I) / turi (you) / turi (he/she/it/they)  / turime (we) / turite (you pl.)
 4. do - darau (I) / darai (you) / daro (he/she/it/they) / darome (we) / darote (you pl.)
 5. go - vykstu (I) / vyksti (you) / vyksta (he/she/it/they) / vykstame (we) / vykstate (you pl.)
 6. want - noriu (I) / nori (you/he/she/it/they) / norime (we) / norite (you pl.)
 7. can - galiu (I) / gali (you) / gali (he/she/it/they) / galime / galite
 8. need -  turiu (I) / turi (you) / turi (he/she/it/they) / turime (we) / turite (you pl.)
 9. think - galvoju (I) / galvoji (you) / galvoja (he/she/it/they) / galvojame (we) / galvojate (you pl.)
 10. know - žinau (I) / žinai (you) / žino (he/she/it/they) / žinome (we) / žinote (you pl.)
 11. say - sakau (I) / sakai (you) / sako (he/she/it/they) / sakome (we) / sakote (you pl.)
 12. like - mėgstu (I) / mėgsti (you) / mėgsta (he/she/it/they) / mėgstame (we) / mėgstate (you pl.)
 13. speak - kalbu (I) / kalbi (you) / kalba (he/she/it/they) / kalbame (we) / kalbate (you pl.)
 14. learn -  mokausi (I) / mokaisi (you) / mokosi (he/she/it/they) / mokomės (we) / mokotės (you pl.)
 15. understand - suprantu (I) / supranti (you) / supranta (he/she/it/they) / suprantame (we) / suprantate (you pl.)  

Conjunctions

 1. that (as in “I think that…” or “the woman that…”) - depends on situation 
 2. and - ir
 3. or - ar
 4. but - bet
 5. because - nes / todėl kad / kadangi
 6. though - nors / bet
 7. so (meaning “therefore”; e.g. “I wanted it, so I bought it”) - todėl / dėl to
 8. if - jei / jeigu

Prepositions

 1. of -  n/a
 2. to - n/a
 3. from - nuo
 4. in - n/a
 5. at (a place) - n/a
 6. at (a time) - n/a
 7. with - su
 8. about - apie
 9. like (meaning “similar to”) - kaip
 10. for - dėl (for that reason), už (for doing this). [ for you and for a while don’t need a preposition ]
 11. before (also as a conjunction) - prieš
 12. after (also as a conjunction) - po
 13. during - per

Question Words

 1. who - kas?
 2. what - kas? / ką?
 3. where - kur?
 4. when - kada?
 5. why - kodėl?
 6. how - kaip?
 7. how much - kiek?
 8. which - kuris? (m) / kuri? (f)

Adverbs

 1. a lot - daug
 2. a little - mažai
 3. well - gerai
 4. badly - blogai
 5. only - tik / tiktai
 6. also - taip pat / irgi
 7. very - labai
 8. too (as in “too tall”) - per
 9. too much - per daug 
 10. so (as in “so tall”) - koks
 11. so much - kiek daug / tiek daug
 12. more (know how to say “more … than …”) - daugiau [ daugiau.. nei.. ]
 13. less (know how to say “less … than …”) - mažiau [mažiau.. nei.. ]
 14. as … as … (e.g. “as tall as”) - kaip
 15. most - labiausiai
 16. least - mažiausiai
 17. better - geresnis / geresnė [ geriau (feeling better) ]
 18. best - geriausias
 19. worse - blogesnis / blogesnė [ blogiau (feeling worse) ]
 20. worst - blogiausias
 21. now- dabar
 22. then - tada
 23. here - čia
 24. there - ten / tenai
 25. maybe - gal / galbūt
 26. always - visada
 27. usually - paprastai / dažniausiai
 28. often - dažnai
 29. sometimes - kartais [ rarely - retai ]
 30. never - niekada
 31. today - šiandien
 32. yesterday - vakar
 33. tomorrow - rytoj
 34. soon - greitai
 35. almost - beveik
 36. already - jau
 37. still - visdar
 38. even - net 
 39. enough - pakankamai / užtektinai

Adjectives

 1. the, a (technically articles) - n/a
 2. this - šis/šitas
 3. that - tas
 4. good - geras (m) / gera (f)
 5. bad - blogas / bloga
 6. all - viskas
 7. some - kai kas
 8. no - ne
 9. any - bet kuris
 10. many - daug
 11. few - nedaug
 12. most - dauguma
 13. other - kita
 14. same - toks pats
 15. different - kitoks
 16. enough - pakankamai / užtentinai
 17. one - vienas
 18. two - du
 19. a few - keli / kelios
 20. first - pirmas / pirma
 21. next - kitas / kita
 22. last (meaning “past”, e.g. “last Friday”) - praeitas / praeita
 23. last (meaning “final”) - paskutinis / paskutinė
 24. easy - lengvas / lengva
 25. hard - sunkus / sunki
 26. early - anksti (when? ) [ ankstus/ankstyvas (m) / ankstyva (f) - what kind? ]
 27. late - vėlai (when?) [ vėlus/vėlyvas (m) / vėlyva (f) - what kind? ]
 28. important - svarbus / svarbi
 29. interesting - įdomus / įdomi
 30. fun - smagus / smagi
 31. boring - nuobodus / nuobodi
 32. beautiful - gražus / graži
 33. big - didelis / didelė
 34. small - mažas / maža
 35. happy - linksmas / linksma or laimingas / laiminga
 36. sad - liūdnas / liūdna
 37. busy - užsiėmęs / užsiėmusi
 38. excited - nekantraujantis / nekantraujanti
 39. tired - pavargęs / pavargusi
 40. ready - pasiruošęs / pasiruošusi
 41. favorite - mėgstamiausias / mėgstamiausia
 42. new -  naujas / nauja
 43. right (meaning “correct”) - teisingas / teisinga [ teisus / teisi - what kind? ]
 44. wrong - neteisingas / neteisinga or klaidingas / klaidinga [ neteisus / neteisi - what kind? ]
 45. true - tiesa (noun; same word for ‘truth’)

Pronouns

Know them in the subject (“I”), direct object (“me”), indirect object (“to me”), and possessive (“my”) forms.

 1. I - aš | mane | man | mano
 2. you - tu | tave | tau | tavo
 3. she - ji | ją | jai | jos
 4. he - jis | jį | jam | jo
 5. it - n/a
 6. we - mes | mus | mums | mūsų
 7. you (plural) - jūs | jus | jums | jūsų
 8. they - jie | juos | jiems | jų

Nouns

 1. everything - viskas
 2. something - kažkas
 3. nothing - niekas
 4. everyone - visi
 5. someone - kažkas
 6. no one - niekas
 7. (name of the language you’re studying) Lietuvių kalba
 8. English - Anglų kalba
 9. thing - dalykas (not material) / daiktas (material)
 10. person - asmuo
 11. place - vieta
 12. time (as in “a long time”) - laikas
 13. time (as in “I did it 3 times”) - kartas
 14. friend - draugas (m) / draugė (f)
 15. woman - moteris
 16. man - vyras
 17. money - pinigai
 18. country - šalis
 19. (name of your home country) Lietuva
 20. city - miestas
 21. language - kalba
 22. word - žodis
 23. food - maistas
 24. house - namas
 25. store - parduotuvė
 26. office - biuras
 27. company - kompanija
 28. manager - vadybinikas
 29. coworker - bendradarbis
 30. job - darbas
 31. work (as in “I have a lot of work to do”) - darbas
 32. problem - problema
 33. question - klausimas
 34. idea - idėja
 35. life - gyvenimas
 36. world - pasaulis
 37. day - diena
 38. year - metai
 39. week - savaitė
 40. month - mėnuo
 41. hour - valanda
 42. mother, father, parent - motina, tėvas, tėvas (parent and father can be the same word)
 43. daughter, son, child - dukra, sūnus, vaikas
 44. wife, husband - žmona, vyras
 45. girlfriend, boyfriend - mergina, vaikinas

More Verbs

 1. work (as in a person working) - dirbu (I) / dirbi (you) / dirba (he/she/it/they) / dirbame  (we) / dirbate (you pl.)
 2. work (meaning “to function”, e.g. “the TV works”) - veikia / funkcionuoja
 3. see - matau (I) / matai (you) / mato (he/she/it/they) / matome (we) / matote (you pl.)
 4. use - naudoju (I) / naudoji (you) / naudoja (he/she/it/they) / naudojame (we) / naudojate (you pl.)
 5. should - turėčiau (I) / turėtum (you) / turėtų (he/she/it/they) / turėtume (we) / turėtumėte (you pl.)
 6. believe - tikiu (I) / tiki (you) / tiki (he/she/it/they) / tikime (we) / tikite (you pl.)
 7. practice - treniruojuosi (I) / treniruojiesi (you) / treniruojasi (he/she/it/they) / treniruojamės (we) / treniruojatės (you pl.)
 8. seem - atrodau (I) / atrodai (you) / atrodo (he/she/it/they) / atrodome (we) / atrodote (you pl.)
 9. come - ateinu (I) / ateini (you) / ateina (he/she/it/they) / ateiname (we) / ateinate (you pl.)
 10. leave - išeinu (I) / išeini (you) / išeina (he/she/it/they) / išeiname (we) / išeinate (you pl.)
 11. return - sugrįžtu (I) / sugrįžti (you) / sugrįžta (he/she/it/they) / sugrįžtame (we) / sugrįžtate (you pl.)
 12. give - duodu (I) / duodi (you) / duoda (he/she/it/they) / duodame (we) / duodate (you pl.)
 13. take - imu (I) / imi (you) / ima (he/she/it/they) / imame (we) / imate (you pl.)
 14. bring - atnešu (I) / atneši (you) / atneša (he/she/it/they) / atnešame (we) / atnešate (you pl.)
 15. look for - ieškau (I) / ieškai (you) / ieško (he/she/it/they) / ieškome (we) / ieškote (you pl.)
 16. find - randu (I) / randi (you) / randa (he/she/it/they) / randame (we) / randate (you pl.)
 17. get (meaning “obtain”) - gaunu (I) / gauni (you) / gauna (he/she/it/they) / gauname (we) / gaunate (you pl.)
 18. receive - [same as above]
 19. buy - perku (I) / perki (you) / perka (he/she/it/they) / perkame (we) / perkate (you pl.)
 20. try - bandau (I) / bandai (you) / bando (he/she/it/they) / bandome (we) / bandote (you pl.)
 21. start - pradedu (I) / pradedi (you) / pradeda (he/she/it/they) / pradedame (we) / pradedate (you pl.)
 22. stop (doing something) - nustoju (I) / nustoji (you) / nustoja (he/she/it/they) / nustojame (we) / nustojate (you pl.)
 23. finish - baigiu (I) / baigi (you) / baigia (he/she/it/they) / baigiame (we) / baigiate (you pl.)
 24. continue - tęsiu (I) / tęsi (you) / tęsia (he/she/it/they) / tęsiame (we) / tęsiate (you pl.)
 25. wake up - atsibundu (I) / atsibundi (you) / atsibunda (he/she/it/they) / atsibundame (we) / atsibundate (you pl.)
 26. get up - atsikeliu (I) / atsikeli (you) / atsikelia (he/she/it/they) / atsikeliame (we) / atsikeliate (you pl.)
 27. eat - valgau (I) / valgai (you) / valgo (he/she/it/they) / valgome (we) / valgote (you pl.)
 28. eat breakfast (in several languages, this is a verb) - pusryčiauju (I) / pusryčiauji (you) / pusryčiauja (he/she/it/they) / pusryčiaujame (we) / pusryčiaujate (you pl.)
 29. eat lunch - pietauju (I) / pietauji (you) / pietauja (he/she/it/they) / pietaujame (we) / pietaujate (you pl.)
 30. eat dinner - vakarieniauju (I) / vakarieniauji (you) / vakarieniauja (he/she/it/they) / vakarieniaujame (we) / vakarieniaujate (you pl.)
 31. happen - atsitinka (he/she/it/they) [sounds illogical in other forms]
 32. feel - jaučiu (I) / jauti (you) / jaučia (he/she/it/they) / jaučiame (we) / jaučiate (you pl.)
 33. create (aka “make”) - kuriu (I) / kuri (you) / kuria (he/she/it/they) / kuriame (we) / kuriate (you pl.)
 34. cause (aka “make”) - sukeliu (I) / sukeli (you) / sukelia (he/she/it/they) / sukeliame (we) / sukeliate (you pl.)
 35. meet (meeting someone for the first time) - susipažįstu (I) / susipažįsti (you) / susipažįsta (he/she/it/they) / susipažįstame (we) / susipažįstate (you pl.)
 36. meet (meaning “to bump into”) - sutinku (I) / sutinku (you) / sutinka (he/she/it/they) / sutinkame (we) / sutinkate (you pl.)
 37. meet (an arranged meeting) - susitinku (I) / susitinki (you) / susitinki (he/she/it/they) / susitinkame (we) / susitinkate (you pl.)
 38. ask (a question) - klausiu (I) / klausi (you) / klausia (he/she/it/they) / klausiame (we) / klausiate (you pl.)
 39. ask for (aka “request”) - prašau (I) / prašai (you) / prašo (he/she/it/they) / prašome (we) / prašote (you pl.)
 40. wonder - domiuosi (I) / domiesi (you) / domisi (he/she/it/they) / domimės (we) / domitės (you pl.) [there is no literal translation so this is a bit off]
 41. reply - atsakau (I) / atsakai (you) / atsako (he/she/it/they) / atsakome (we) / atsakote (you pl.)
 42. mean - reiškiu (I) / reiški (you) / reiškia (he/she/it/they) / reiškiame (we) / reiškiate (you pl.)
 43. read - skaitau (I) / skaitai (you) / skaito (he/she/it/they) / skaitome (we) / skaitote (you pl.)
 44. write - rašau (I) / rašai (you) / rašo (he/she/it/they) / rašome (we) / rašote (you pl.)
 45. listen - klausau (I) / klausai (you) / klauso (he/she/it/they) / klausome (we) / klausote (you pl.)
 46. hear - girdžiu (I) / girdi (you) / girdi(he/she/it/they) / girdime (we) / girdite (you pl.)
 47. remember - prisimenu (I) / prisimeni (you) / prisimena (he/she/it/they) / prisimename (we) / prisimenate (you pl.)
 48. forget - pamirštu (I) / pamiršti (you) / pamiršta (he/she/it/they) / pamirštame (we) / pamirštate (you pl.)
 49. choose - pasirenku (I) / pasirenki (you) / pasirenka (he/she/it/they) / pasirenkame (we) / pasirenkate (you pl.)
 50. decide - nusprendžiu (I) / nusprendi (you) / nusprendžia (he/she/it/they) / nusprendžiame (we) / nusprendžiate (you pl.)
 51. be born - gimstu (I) / gimsti (you) / gimsta (he/she/it/they) / gimstame (we) / gimstate (you pl.)
 52. die - mirštu (I) / miršti (you) / miršta (he/she/it/they) / mirštame (we) / mirštate (you pl.)
 53. kill - žudau (I) / žudai (you) / žudo (he/she/it/they) / žudome (we) / žudote (you pl.)
 54. live - gyvenu (I) / gyveni (you) / gyvena (he/she/it/they) / gyvename (we) / gyvenate (you pl.)
 55. stay - lieku (I) / lieki (you) / lieka (he/she/it/they) / liekame (we) / liekate (you pl.)
 56. change - keičiu (I) / keiti (you) / keičia (he/she/it/they) / keičiame (we) / keičiate (you pl.)
 57. help - padedu (I) / padedi (you) / padeda (he/she/it/they) / padedame (we) / padedate (you pl.)
 58. send - siunčiu (I) / siunti  (you) / siunčia (he/she/it/they) / siunčiame (we) / siunčiate (you pl.)
 59. study - studijuoju (I) / studijuoji (you) / studijuoja (he/she/it/they) / studijuojame (we) / studijuojate (you pl.)
 60. improve - gerinu (I) / gerini (you) / gerina (he/she/it/they) / geriname (we) / gerinate (you pl.)
 61. hope - tikiuosi (I) / tikiesi (you) / tikisi (he/she/it/they) / tikimės (we) / tikitės (you pl.)
 62. care - rūpinuosi (I) / rūpiniesi (you) / rūpinasi (he/she/it/they) / rūpinamės (we) / rūpinatės (you pl.)

Phrases

 1. hello - labas / sveiki 
 2. goodbye - viso gero / iki / viso
 3. thank you - ačiū
 4. you’re welcome - prašom
 5. excuse me (to get someone’s attention) - atsiprašau
 6. sorry - atsiprašau
 7. it’s fine (response to an apology) - nieko tokio
 8. please - prašau
 9. yes - taip
 10. no - ne
 11. okay - gerai
 12. My name is - mano vardas (yra) …
 13. What’s your name? - koks tavo vardas? / kuo tu vardu?
 14. Nice to meet you - malonu susipažinti
 15. How are you? - kaip sekasi?
 16. I’m doing well, how about you? - gerai, o jums? (formal) /  gerai, o tau? (informal)
 17. Sorry? / What? (if you didn’t hear something) - atsiprašau? (formal) / ką? (informal)
 18. How do you say ______? - kaip pasakyti…?
 19. What does ______ mean? - ką reiškia … ?
 20. I don’t understand - aš nesuprantu 
 21. Could you repeat that? - gal galėtumėte pakartoti? (formal) / gal gali pakartoti? (informal)
 22. Could you speak more slowly, please? - gal galėtumėte kalbėti lėčiau? (formal) / gali kalbėti lėčiau? (informal)
 23. Well (as in “well, I think…”) - na
 24. Really? - tikrai? / rimtai?
 25. I guess that - manyčiau
 26. It’s hot. (talking about the weather) - karšta
 27. It’s cold. (talking about the weather) - šalta
Labiausiai aš norėjau, kad jis gailėtųsi. Turbūt. Iš tiesų nežinau kodėl, kokia nauda man iš to? Kas man iš to, kad ryte prabudęs jis pagalvos apie mane, gailėsis, kad paleido, ar, kad kiekvieną naują merginą savo gyvenime lygins su manim? 
Galėjau labiau galvoti apie save. Rūpintis, kad man būtų geriau, rūpintis, kad aš ryte negalvočiau apie jį, nesigailėčiau, kad nekovojau ir nei vieno savo naujo vaikino nelyginčiau su juo. 
Bet man labiau rūpėjo sužinoti ar jis jaučiasi kaltas. Ar jam liūdna, kad manęs nebėra. Ar jis norėtų atsukti laiką ir turėti mane šalia?
Kas man iš to? Jokios naudos, juk vis tiek niekada nesužinosiu tiesos.
—  V., Mano išpažintys jai. 

Liūdna šiaip, pažiūrėjus į masmediją. Žurnalai, kuriuos skaičiau, kai dar skaičiau žurnalus, net iš protingos merginos gali padaryti chronišką malalietką [čia toks terminas, kurį ką tik sugalvojau, ir dar nenusprendžiau, ar jis logiškas ar nelabai]. “Panelė” rašo apie tai, kaip patikti vaikinams ir madingai rengtis. Rimtas dalykas, kurį perskaičiau: reikia rengtis baltai, kad atrodytum protingesnė. Cosmopolitan rašo tą patį + dar kaip, kur ir kada geriau tą vaikiną, kuriam jau patikai paskaičius panelės, pamylėti. Nu ok, viso šito gyvenime irgi prireikia.
Bet jaunos mergaitės yra mūsų visuomenės jėga. Jos gali pakeisti pasaulį. Ir ką padaryti, kad masmedija nustotų brainwashint jas į morkas, kurios tik skaito “Begalybės fragmentus” ir svajoja laisvalaikiu vedžioti Perezo šunį? Nes dabar tūkstančiai mergaičių mano, kad nelaiminga meilė yra didžiausia jų problema. 
Labai mažai įkvepiančių lietuvių moterų. Aš džiaugiuosi, kad mane visada supo nuostabios moterys: mano mama, visada sakiusi man, jog niekas negali manęs įveikti. Mano draugės, kurios buvo nerealiai linksmos ir gražios, o be viso to jos niekada netikėjo, kad chemija, matematika ir fizika yra tik vaikinams. Mums buvo keista girdėti, kad aceit merginos negali būti aviacijos inžinierėmis, nes a la tai jos nemąsto pakankamai racionaliai. Ir aš klausiau Stevie Nicks, kuri, kaip kažkas sakė, yra karalienė, ragana ir drakonas. 
Apibendrinant, merginos yra nuostabios. Ir jos turi būti aviacijos inžinierės, rokerės ir drakonai. Ir jos neturi manyti, kad norėdamos atrodyti protingos turi rengtis baltai, ir nesidažyti per daug, kad patiktų vaikinams, ir čiulpti bybius, kad patektų į politiką, ir šį sezoną nešioti crop top’us, kad nebūtų socialiai atskirtos.

Apie gėles

Vėlų vakarą stoviu stotelėje. Su gėlių puokšte rankose žiūriu į kelią, laukiu. Priešais mane stovi prašmatniai apsirengę pusamžės moteriškės ir vyriokas, visi trys girti, juokiasi, krizena, kikena, rėkia. Lyg niekur nieko, viena damutė nusisuka nuo kompanijos ir mužikiškai nusispjauna. Pažvelgia man tiesiai į akis. Atlaikau jos žvilgsnį, nors galvoje vienas po kito kyla klausimai apie tai, kas čia buvo.
Atvykau iki susitikimo vietos. Spoksau į fejerverkus, kuriuos leidžia apsinešę paaugliai, šviesų koncertas skrenda tiesiai į mašinas, o ne į dangų, reikia būti akylam. Šalia tupi susikuprinusi močiutė, laiko varganą puokštę. Šiaip ne taip pašnekam apie gėles, ji apykurtė, ji bando man parduoti savo, aš ištiesiu rožes, suprask, jau turiu. Klausia, ar turiu vaikų, kažką prisimena apie savo anūkus, o gal vis dėlto išvis tokių neturi, baigia monologą žodžiais „dvi galvos geriau nei viena, bet niekur neskubėk, vaikeli”.
Kartą įsišnekėjau su dėstytoju. Jis sakė, kad dirbant tokį nejudrų ir kantrybę sekinantį darbą reikia turėti hobių, kurie išjudintų kaulus. Todėl jis su draugais varinėja motociklais. Kartais dalyvauja varžybose, kuriose reikia važinėtis per purvus, kaip jis apibūdino, drabstytis mėšle. Užsiėmimas kvailas, bet pritraukia didžiausią žiūrovų dalį. Jis nėra kvailas, todėl atsisako dalyvauti šioje varžybų dalyje. Matyt, neveltui dirba protinį darbą.
Prisigėrėm, ji man pasipasakojo, aš jai irgi kažką pasakiau, nors pats jau dažnai negirdžiu, ką šneku. Mintys su tuo, ką dera sakyti ir ko ne, prasilenkia su bandymais būti juokingu, tuo metu ant viršaus lipa nuojauta, kad esu jai per kvailas ir bijau prisiliesti ten, kur negalima ir viską sugadinti. Poliklinikoje bandau užsirašyti pas gydytoją, bet smegenys nesugeba atsirinkti, kuri diena man tinkamesnė, kuris laikas geresnis. Nuo kada gydytoja dirba nuo 5 ryto? Ai, vakaro. Aš tikrai pernelyg bukas.
Girdėjau, kaip ji dainuoja. Girdėjau, kaip ji šnabžda mėgstamiausios dainos žodžius. Spoksojau į savo rankas, nes neturėjau, ką daugiau pasakyti. Negalėjau atlaikyti žvilgsnio, kuriame žybsi šalta liepsnelė ir nenorėjau suprasti, kas nutiko. Gal man reiktų surasti geresnių hobių. Ir gimti protingesniu.

Kai tu išėjai, aš vis tiek tikėjau, kad grįši.
Kad ateisi, pabelsi į duris, paprašysi, kad įleisčiau;
Pasakysi, kad suklydai, apkabinsi ir paimsi už rankos taip kaip tik tu moki;
Ir kad mes kartu stebėsim dangų iki paryčių ir juoksimės, kad galvojom, jog mums geriau be vienas kito.
Bet tu nesugrįžai.
Išėjai ir nesugrįžai.
—  V., Skausmas.

mane baisiausiai nervina diskusijos “mokslas vs metafizika/religija”.

man atrodo, kad čia absoliučiai beprasmė diskusija. 
“vanduo vs duona - kas geriau? kurio žmonės turėtų atsisakyti?”
Nu blet. 

todėl aš jų vengiu, bet karts nuo karto būtinai kam nors prisireikia padiskutuot apie ateizmą ir kaip vištos yra durnesni gyvūnai, todėl jas galima valgyt. Aš tada labai supykstu, bet labiau ant savęs, kad niekaip nesurandu žodžių, kuriais galiu pasakyt ką noriu pasakyt. Ant kitų žmonių supykstu todėl, kad jie dažniausiai net nesistengia suprast, ką noriu pasakyt, o nuklauso kažkur pro šoną ir toliau varo savo. Ir išeina toks pokalbis apie nieką, kurio pabaigoje tiesiog sėdžiu supykus ir susinervinus, o ateistai/mėsavalgiai su kuriais šneku sėdi apsipatenkinę, kad “įrodė savo tiesą”. 

blet, aš nesakau, kad mokslas ir matematika yra neteisūs; nesakau, kad dievas sėdi danguj ant debesies; nesakau, kad vištos jaučia visiškai taip pat, kaip žmonės ar kad augalai visiškai nieko nejaučia. Viskas čiki, mokslas yra cool, vištos objektyviai yra durnesnės, Dievo per se nėra. Bet tai blet netrukdo galvoti, kad mokslas gali ir klysti dėl pasaulio (ir jis baisiai dažnai klysta), kad subjektyvūs jausmai irgi yra būdas pažinti pasaulį, kad Dievas galbūt neegzistuoja todėl, kad mes nesugebam savo smegenim jo suvokt, kad vištos nusipelno gyventi vien dėl to, kad jos yra. 

aš atsisakau priimti idėją, kad savo protą reikia apribot kažkokiu vienu teiginiu, kuris yra teisingas arba neteisingas. Tokia idėja man yra absurdiška; jeigu aš taip galvosiu, tai pasaulis bus labai neįdomus ir aš tikrai nepajėgsiu suprasti naujų idėjų ir mąstymo būdų.

AR TIESIOG GALIT IMTI IR PRADĖTI KLAUSYTIS ŽMONIŲ?? T I E S I O G. paaukokit tas dvi minutėles, tas dvi menkutes minutėles, kurias, tikriausiai, būtumėt praskrolinę feisbuke, ir išgirsti tai, kas kitam svarbu. gaunat tokią nepaprastą progą pasimokyti iš svetimų istorijų, patirti svetimas istorijas, išgyventi svetimas istorijas. JUMIS PASITIKI, NOOB. jums atsiveria, pasakoja, nori su jumis dalintis makaulės dalykėliais. a jaučiat, ant kiek dovanėlė, m?
nu bet kur tau, geriau renkatės veplenti apie tai, kaip vakar bulvių košę virėt, palikdami vargšą ausų ištempelį pravira burna, taip ir nespėjusį pagimdyti balsės “a”. ir pasakojat, ir pasakojat, ir pasakojat apie tą savo bulvių košę. ir vis dar pasakojat. ir žmogų bauginat, gūžiasi vargšelis, greitai gal visai nebešnekės. kodėl? todėl, kad ta jūsų suknista bulvių košė. galbūt galvoj irgi tėra tiek, kiek istorijoj? BULVIŲ KOŠĖ :)
pabandykit būti tais žmonėm, kurie ragina užbaigti istorijas, kai niekas nebesiklauso. svetimuose pasakojimuose tokių žydinčių pievų atrast gali, kad susvaigs galva ir gal net dribtelsi kur apsigliūčinęs nuo spalvų spalvelių. bet būkit tais žmonėm tik tiems, kurie, tikit, kad būtų ir jums tais žmonėm, nes kitaip nudegsit ir pasvilsit, ir jausitės švaistantys save, ir dar pasaulis sugrius penkiolika kartų. man taip buvo ir norėjosi sulysti į šiukšliadėžę. gerai, kad ūgio nemažo.

1. Nueik miegot vos tik saulė nusileido ir kelkis pamatyti kaip ji kyla. Kaip pakyla saulė po sunkios nakties, taip ir tu gali pakilti kiekvieną rytą.
2. Parašyk mamai žinutę ir pasakyk, kad ją myli. 
3. Garsiai pasileisk mėgstamiausias dainas ir dainuok kartu. Net jei kaimynams ir nepatinka. 
4. Dažniau fotografuok save. Medžių yra milijonas, o kiek jų nuotraukų, kai tuo tarpu tu tik vienas toks.
5. Nešk mamos krepšius, maišus, viską ką ji neša. Ji tave nešė 9 mėnesius, dabar tavo eilė nešti jos sunkumus.
6. Išeik į lauką lietui lyjant be skėčio. Šokinėk per balas. Vėl pabūk vaiku. 
7. Aplankyk savo senelius ir klausykis jų istorijų. Jie išgyveno žymiai daugiau nei tu ir jų išgyvenimai gali virsti naudingais patarimais.
8. Jei nori verkti - verk. Leisk skausmui palikti tave. Po to bus geriau.
9. Jei nori rėkti - rėk. Leisk blogiui palikti tave. Po to bus geriau.
10. Negalvok apie tai kas buvo vakar, prieš savaitę, prieš mėnesį, pernai. Tai tarsi seno laikraščio skaitymas. Nieko naujo nesužinosi.
11. Pagirk nepažįstamąjį stotelėje, viešajam transporte, parduotuvėje. Pasakyk, kad tau patinka jo paltas, jo plaukai ar graži šypsena. Praskaidrink ir kitam dieną.
12. Prasivėdink kambarį. Atsidaryk visus langus ir įsileisk oro.
13. Nusišypsok nepažįstamajam.
—  V., 13 dalykų, kuriuos turėjau pradėti daryti anksčiau. (31/365)