ជាមួយ Ex ថាមិនចង់ទេតែហៅពេក មានអ្នកត្រូវការអត់ឆាត់មកចាំវេអោយ ធានាថាស្រួលទោះលូបន្តិចតែមិនអីទេពីព្រោះគូទម្នាក់ហ្នឹងសាច់ច្រើន។