frosset

Hei! I decided to make a post about norwegian irregular verbs. The list below comes from my book for learning norwegian that is said to be on A2/B1 level. 

Infinitiv - Presens - Preteritum - Perfektum partisipp - Translation

be - ber - ba(d) - bedt - ask

binde - binder - bandt - bundet - bind

bite - biter - bet, beit - bitt - bite

bli - blir - ble / blei - blitt - become

brekke - brekker - brakk - brukket - break

brenne - brenner - brant - brent - burn

briste - brister - brast - bristet / brustet - burst

bryte - bryter - brøt / brøyt - brutt - break

bære - bærer - bar - båret - bear

dra- drar - drog / dro - dratt / dradd - go 

drikke - drikker - drakk - drukket - drink

drive - driver - drev / dreiv - drevet - drive

falle - faller - falt - falt - fall

finne - finner - fant - funnet - find

fly - flyr - fløy - fløyet / flydd- fly    

flyte - flyter - fløt / fløyt - flytt - float

fryse - fryser - frøs / frøys - frosset - freeze  

få - får - fikk - fått - få - get

gi - gir - ga / gav - gitt - give

gidde - gidder - gadd - giddet - take the trouble

gjelde - gjelder - gjaldt / galdt - gjeldt - to be worth

gjøre - gjør - gjorde - gjort - do

gripe - griper - grep / greip - grepet - grip

gråte - gråter - gråt - grått - cry

gå - går - gikk - gått - go

ha - har - hadde - hatt - have

hete - heter - het / hette - hett - name

hjelpe - hjelper - hjalp - hjulpet - help

holde - holder - holdt - holdt - hold

hugge - hugger - hugg / hugde - hugd - chop

klinge - klinger - klang - klingt / klinget - sound

komme - kommer - kom - kommet - come

krype - kryper - krøp / krøyp - krøpet - crawl

la - lar - lot - latt - let

le - ler - lo - ledd - laugh

legge - legger - la - lagt - lay

lide - lir / lider - led / lei / lidde - lidd - suffer

ligge - ligger - lå - ligget - lie

lyde - lyder - lød - lydd - sound

lyve - lyver - løy - løyet - lie

løpe - løper - løp - løpt / løpet - run

nyte - nyter -  nøt /  nøyt - nytt - be happy about sth (?)

pipe - piper - pep / peip - pepet - wheeze

rekke - rekker - rakk - rukket - reach

renne - renner - rant - rent - run (e.g. water)

ri - rir - red / rei - ridd- ride

rive - river - rev / reiv - revet - grate

se - ser - så - sett - see

si - sier - sa - sagt - say

skjelve - skjelver - skalv - skjelvet - tremble

skjære - skjærer -skar - skåret - cut

skli - sklir -skled / sklei -sklidd - slide

skrike - skriker - skrek / skreik - skreket - scream

skrive - skriver - skrev / skreiv - skrevet - write

skvette - skvetter - skvat - skvettet - sprinke

skyte - skyter -  skjøt / skøyt - skutt - shoot

skyve - skyver - skjøv /  skøyv -  skjøvet - push

slippe / sleppe - slipper / slepper - slapp - sluppet - drop

slite - sliter - slet / sleit - slitt - toil

slå - slår - slo - slått - hit

smelle - smeller - smalt - smelt - bang

snike - sniker - snek / sneik - sneket - sneak

sove - sover - sov - sovet - sleep

spinne - spinner - spant - spunnet - spin

sprekke - sprekker - sprakk - sprukket - burst

springe - springer - sprang - sprunget - spring

spørre- spør - spurte - spurt - ask

stige -stiger - steg / steig - steget - climb

stikke - stikker - stakk - stukket - stick

stjele - stjeler - stjal - stjålet - steal

strekke - strekker - strakk - strukket - stretch

stryke - stryker - strøk / strøyk - strøket - stroke

stå - står - stod / sto - stått - stand

svike - sviker - svek / sveik - sveket - defraud

synge - synger - sang - sunget - sing

synke - synker - sank - sunket - sink

ta - tar - tok - tatt - take

treffe - treffer - traff - truffet - meet

trekke - trekker - trakk - trukket - pull

tvinge - tvinger - tvang - tvunget - force

vike - viker - vek / veik - veket - yield

vinne - vinner - vant - vunnet - win

være - er - var - vært - be