for the luls

anonymous asked:

GOD I LOVE YOUR AVATAR. You always draw Serena so pretty and fluffy hair <3 You're also my favorite amourshipping artist, please never stop drawing!!

Originally posted by makotonae-gay

Thank you so much!♥
Gotta keep drawing them till it either becomes canon or takes over everyone’s heart!

This other day I totally cucked the triggers on this feminazi bro. It was kek I really showed that stupid fuckening  m̗̟is̨̗̪̳a̶̦ṋ͚̥̘͔dr̩i͕̝s͍̗̣̳͕t̩̘̼͡     L̶̶͇̭̲̹͈̙͇̹̺̘̘̜ͭ͒̿͌̽ͩ͂͊̐͘̕E̛̤͇͈͖̦̫̝̟̰̭̮̦̲̺̫̮͋̽̓̆́ͯ̾ͣ ̢̿͂̉̑̆ͦ̄ͫͯ͌̉͂̎̕͏̧̯̭̱̞͎̞̗͕̳̖̹̠̣͕̤T̸̡͓̬̯̻̟͉̪̭͔̘̱̣̘̯̪̺̘͕̲ͦ̍͗͛ͭ̏̾ͯ̽ͤ̀ͭͣͤ̎ͤ͋ͨ͂͝͠͡O̸̶̫̟̼͚̘̪̳̞̻͉͔ͮ̊̉̑͛̀̍ͣͧ̓ͪ́͜͞P̨̭̩͙̖̞͕̼̞̱̖̠͈̲̪̠̙̃͆͐ͦ̇ͯ͋ͦͨ̀̚͢ͅ ̶̈́̃̾̉ͬͣͭ̅ͯ͗̅ͧ͘͢͠͏̝̣̣̞̞̠̹͕̲̖̹̮̯Kͬ͌͗ͭͮͥ̓ͧ̊ͨ̊̏̃̍͂̆̚͏̢͈̻̼̰͓͞͞͡È̢͉̦͉̮̼̐̀͂̈́̽̂͗͗͢K̢̖̝̟̥͇͎͇͎̪̱͓̱͕̯̣̹͎͑͛ͧ̎ͥ̑ͤ͡ ̴̷̺̺̝̳̫̰͕̗̘̜̼̺̙͓̟͇̞̳ͦ̋͛ͨͧ́ͧͩ͑̎ͭͨ̚͡ ̶̡̛̲̲̮̦̣̳͊ͫͬͬ̓̌ͮ̊̐̾̇̓ͣͮͯͮ̏̚ 

 A̅ͬ͋͒̃́̐ͨͯ̚҉̸̢̲̭̠͈̝̙͍̫̳̺͚Ą̴̷̙̜̳͓̦͉ͭ͊̑͛ͬͨͦ̓́̈̌ͮ̒̅̊̓̀Áͬ̓ͮ̅̎̐̇͋͒̽̎̋͐̔͞͏̡͟҉̙͙͎̘͉̗̠̯̼A̵̦̻̫̪͉͕̜̗̝̺̻ͮ̎̋͑̔̾̌ͨͫͪ͠͝͝A̛̹͎͓͇͔̭̫͔̮͚̫̪͎͓̺̲̫̝͙ͣ̏͐ͫ͆͒̇͆Ä͙̱̭̰̹̲̝̳̙̱̩͙͈̹́̃̄̐͆̍͊ͫͮ͌̑ͮͤͧ́̽̕ͅA̴͓̯͍̠̰̘̖̜̘̙͙̺̼ͬ̃̾̽̉ͮͪA̜̦͎͖̤̥̣̥͈̼̼̘̜̬̰͋͋ͩͨ̊ͥ̚͘͡ͅA̡̧͕̦͇͍̥̤͙͙̱͚̙̗̩̟͍̗͖͔̎̏̈ͭͤ̾̐̐͆́̇ͤ̅ͣ̉ͬ͋͢ͅA̵̧̛̛̮͓̰͌̄̓ͤ̅ͫ̔ͤ͛̆̈̃ͅAͬͣ̋̌̌̈ͭ̀̚͏҉͖̳̙̗͎͘͟ͅĄ̴͈͖̱͗̀͐͗̆̽̊͒ͨ͛ͪ͗ͧ̕͡ͅẠ͈̦͇̣̗͎͖̭̖͗͊̅̾ͮ̈̃͂̈́̔̇ͧ̄ͬ͒̀̚͟͟͡͡ͅÄ̲̳̫̦̗̠̲̲̳͖̬͕͚̯͇̰́ͪ̿̅̊̽̔ͨ̅ͥ̄ͨ̐͌́̚̚̕͜A̢̾ͥͪ̈ͨ̎͋͊͏̧̞̝͍̠̠̫̲A̢ͣͯ̉̀͐̚͜͝͏̢̟̠̖̗͇̩̟̫̺̲̯͎̝̠̳̻̗A̵̗͇̺̼̦̩̖͓͇͍͕͍͎̣̯̲̟͓̐ͫ́ͩ͟͞A̶̢͙͉̞̱͎̜̱̺̣͙̰̮̻̯̥͇͎̎̆͌͑͆̓̓ͤ͌͒ͨ̑̑͋͗̀́͠Â̴̶̱̺̗͖̤͙̰͎ͪͦ͐͗̊̑͆̓̇̉̂̂̍͑͘A̡̩͇̪͉͖͓̬̤̟̱̹̳̪̝̞͑̉̔̃ͤ̿͆͘A̮̤̼̮̮̱͙̳̟̒̈́̇ͨ̐̈͗̒͐̾̏̈́͌ͥ͊́͜͞A̢̨̛̱͕̘̥̺͓ͦ͐̍̎͑̂ͭ͐ͦAͤ̔̑͐̓ͤ͗̅̍ͯ҉̡̛̩̘̲̣̗̳͕͈͈̗̭̣͘A̢͉̼͙̬͙̖̗̺̬ͨͥ͑ͫ̏ͩ̐ͥ̄̏͊ͮ̏͋̚͞A̶͍̘͕̯̦̜̞͓͔͍̼̲ͣͧ͆ͬͪ̀̉̇͋̌ͣÅ̵͊ͧ͑̌͂͂̆͐ͨ̓ͥ҉̵̥̹͓̳̪̩̝̞̙̰̙̪̖̭̖̤͡ͅͅA̶͔̙̳̫͚͈͎̪͋͆ͣ͋͘͞A̷̧̡̧̮̼̹͍͈̞̤͇̤͇͇̰̟̱̤͔̔̋̓͌͗̐́A̞̖̺̞ͫ̐ͯ̄ͨ̉̈́̏̆̇͊̈́ͭ́͘͜͠A̶͂̾́̒͏̰͉̪̞̫͖̠͚̼̝͚̝͇̳͞͡A̢̧̼̣̬̳͙͈̝͚̹̼̺͓̗̐̓̈͑ͭͥ̊ͪ̌̉̏͂́͘A̸̡̨͕͎̬̩̬̳̖͎̝̱͚̭̰͕̤̗̼̬̋̄͗̍̐͂ͦ̉͋ͧ̂̾̊͂ͫ̉͟͜ͅ

Masarap ang PANDESAL. -Ipasa mo ito sa 25 na tao. Kung hindi, magiging PANDESAL ka bukas ng 6am. Wag mo itong baliwalain! Yung isa kong tropa di niya pinasa, ngayon SPANISH BREAD na. (Sorry kelangan kong ipasa, ayoko maging pandesal.) 

ah kaya pala ko minalas, di ko to pinasa dati 

fav things tag

tagged by the lovely @dahyeri​ thank uuu

color - blue(recently true blue is !!!), teal, purple, beige, orange!!, red!! and white 

food - Somali food ofc, Indian food, i snack a lot so reese’s peanut butter cups, kettle chips, haribos and lolipops

smell - berry scents(me 2 bbs), fruity scents in general tbh, my mum lul, fresh scents?? like clean clothes 

movie - grEECE!!!!!!!!!!!!, finding nemo bc brand recognition, interstellar (any space movie is gud tbh), toy story 

texture - fluffy textures

time of day - break of dawn and v late at night

celebrity - right now jimin from bts is my everything

drink - cappuccino, lemonade,  ribena, lowkey red bull, apple juice

precious stone - pearls r nice (me 2)

animal - dogs, cats, giraffes

flower - orchids (same !!!) and sunflowers

font - the plainest lookin font (fckn me 2 !!!)

sound - music or nothing at all tbh 

fruit - mangoes, strawberries, plums(meeeee 2 !!!), blueberries, apples

vegetables - broccoli, potato, carrots

shop - shops i continuous buy from are asos and monki

fashion style - jumpers over turtlenecks with comfy jogger trousers and nike shoes with a aviator jacket over legit wear the same thing every day

workout - gym every other year omg i should gOOOO

boy names - idris

girl names - i forgot it

potato chip flavour - salted with vinegar 

meal of the day - i dno i dnt have like set times but i guess dinner??? at like 2am tho is that even dinner

ice cream flavour - chocolate brownie, strawberry shortcake

fro yo - smth fruity

sorbet - strawberry, citrusy ones (sameeee)

season - none they all kinda suck

month - june b bday month

Disney princess - i dno 

insult - i dno but i say im gna fckn punch u in the face a lot????

eye colour - any shade of brown

candy - sour things or peanut buttery things

restaurant - cheeky nandos

language - I love them all (me 2)

thing about myself - nicely proportions, i talk a lot, pretty hands

tagging: @alkaimist @iujoy @seolangel @steponmesoyou @acetaetic  @yeahkrystal

antok nako pero yung edit ko wala parin kwenta. lul may dalawang shirts pa nakaabang ha. ba’t ba ang bait bait ko at ako pa gumagawa ng designs nila lul

Fallout 3 Alternative Ending
  • Fawkes:I would say that your destiny lies within that chamber.
  • Me:Whoa hold on... My destiny? Are you serious? So you're saying that my destiny was to come out of the vault to go off and find my dad just so he can die in front of me and then just waltz right into that chamber and DIE? That's my destiny? Fuck no Fawkes, you know that you're the only one immune to radiation and that chamber is filled with it. Now go in there!
  • Fawkes:Okay damn, calm the fuck down man.