film-photography

Wenn et Bedde sich lohne däät, wat meinste wohl,
wat ich dann bedde däät, bedde däät.

Ich däät bedde, wat et Zeuch hällt.
Ich däät bedde op Deufel kumm russ.
Ich däät bedde für wat ich jraad Loss hätt,
doch für nix, wo mir wer säät: Do muss, do muss!!

Villeich beneid ich och die gläuve künne,
doch: Wat soll et , ich jaach doch kei Phantom.

Jott, wöhr et Bedde doch bloß nit su sinnlos,
denn off denk ich, wir wöhren bahl schon

ahn dämm Punkt, wo et ejal weed, wer Rääsch hätt,
wo Beziehung un Kohle nit zällt.
Mir sinn all zosamme om Kreuzwääsch,
etwa do, wo mer et dritte Mohl fällt, et dritte Mohl fällt.

(Wolfgang Niedecken, BAP)

NIKON F2A
Ilford FP4 (exp)

© 2016 Hans-Jürgen Sommerfeld, all rights reserved