Pokemon | Entei | Realistic

Pencil on paper, 2010

Always wanted to render this one digitally! Wonder what the rest would look like, too.

Zodiac Signs as Legendary Pokemon

Aries: Moltres

Taurus: Groudon

Gemini: Latias & Latios

Cancer: Palkia

Leo: Entei

Virgo: Lugia

Libra: Mew

Scorpio: Rayquaza

Sagittarius: Dialga

Capricorn: Mewtwo

Aquarius: Yvetal

Pisces: Suicune