So I found this picture on 9gag and what do you guys think? Its just a joke picture so there is no need to be angry about it.

Credit goes to Michael J Larson from Devientart

  • Me: Hey
  • Clique Member: Īñ Çåšė ÿøû håvēñt ńøtïćêd, Îm wëïrd. Īm å wëīrdø. Į døńt fît ïñ äñd ī døńt wåñt tø fīt ïn.Hävē ÿøü ëvēr šēêñ më wïthøüt thïś rēd bēāńíë øñ? Thåtš wēïrd.