each other

Một tình bạn kết thúc luôn đau đớn hơn một tình yêu.
Nó là một nỗi đau khắc khoải không thành lời.
Không thể rơi nước mắt, chẳng thể nói cho ai.
Tình yêu kết thúc là một nỗi đau
Nhưng tình bạn kết thúc là một vết cứa
Cứ âm ỉ chảy máu từng giờ.
Mỗi lần nghĩ đến đều đau mà không thể bày tỏ,
Không thể giãi bày…

#Decworm

We are all connected; To each other, biologically. To the earth, chemically. To the rest of the universe, atomically. Not only are we in the universe, the universe is in us.
—  Neil DeGrasse Tyson