drunkna

Refugee vocabulary in Swedish

Flykting - Refugee

Flyktingkvoten - Refugee quota

Att fly - To flee

Flykt - Flight (the act of fleeing)

Rutt - Route

Farlig - Dangerous

Hemland - Home country

Främmande land - Foreign country

Gräns - Border

Vägg - Wall

Flyktingläger - Refugee camp

Förläggningen - Reception centre

Flyktingstatus - Refugee Status

Asylsökande - Asylum seeker

Asyl - Asylum

Sökande - Applicant

Ansökan - Application

Att intervjua - To interview

Registrering - Registration

Bearbeta - Process

Beslut - Decision

Att acceptera - To accept

För att skydda - To protect

Att integrera - To integrate

Att avslå - To reject

Att återvända - To return

Att deportera - To deport

Förföljelse - Persecution

Ras - Race

Religion - Religion

Nationalitet - Nationality

Social grupp - Social group

Politisk åskådning - Political opinion

Föräldralös - Orphan

Rädsla - Fear

Att frukta - To fear, to be afraid of

Nödsituation - Emergency

Olycka - Accident

Olaglig - Illegal

Människohandel - Human trafficking

Människosmuggling - Human smuggling

Våld - Violence

Tortyr - Torture

Fängelse - Imprisonment

Krig - War

Bombning - Bombing

Terrorism - Terrorism

Rasism - Racism

Demonstration - Demonstration

Lidande - Suffering

Hunger - Hunger

Brist på sömn - Lack of sleep

Sjukdom - Illness, sickness

Smärta - Pain

Trauma - Trauma

Att drunkna - To drown

Att dö - To die

Kris - Crisis

Kaos - Chaos

Solidaritet - Solidarity

Humanitär hjälp - Humanitarian aid

Att välkomna - To welcome

Mänsklig rättighet - Human right

Frihet - Freedom

Hopp - Hope