drawing with quotes

5

Bất phụ Như Lai bất phụ khanh – Thương Ương Gia Thố

Tự khủng đa tình tổn phạm hành,
Nhập sơn hựu phạ ngộ khuynh thành.
Thế gian an đắc song toàn pháp, 
Bất phụ như lai bất phụ khanh.

.

Thẹn tình mình nhơ chốn nghiêm trang
Vào núi tu hành, bóng Người mang
Đời này cách nào trọn vẹn cả
Không phụ Như Lai, chẳng phụ nàng?

(Ẩm Vũ dịch)

“I can’t tell you how much that means to me.” Redbubble