denim distressing

instagram

Evgeny Kuznetsov: A Nerd.