4

“Someone once said, if you ever want something badly, set it free. If it comes back to you, then it’s yours forever. If it doesn’t, then it was never yours to begin with.”

.

“Ai đó từng nói: nếu bạn khát khao điều gì, hãy buông nó ra. Nếu nó quay lại, nó mãi mãi thuộc về bạn. Còn nếu không, bạn có cố giữ đến đâu cũng vô ích mà thôi.”

Indecent Proposal (1993)

Johnny Depp, ‘Nightmare on Elm Street’ (‘84)