daniel hyatt

2

Bước đầu để đến được một nơi nào đó là quyết định rằng bạn sẽ không ở lại nơi hiện tại.

~ Michael Hyatt & Daniel Harkavy | Bản kế hoạch thay đổi cuộc đời ~