creepy

i͏t's be͜en̡ ̀s̷o long
  • i͏t's be͜en̡ ̀s̷o long
  • ( new mic! )
Play

f͟in͟ally.̷ ̨i͝v̷e̡ k͟ept̴ ̴yo͏u w͡aįti̛ng so̶ ĺo̧ńg͠. t͝hiǹgs̵ a̵re ҉f͢i̕nally̸ ͡gòi͠ng f̢or̸ t̛h͜e b͠e̕st̨ ̸an̶d͜ i̶n ͘m̵y ́f̨avo͘r.̷ b̷etţer t̸h͠an͏ ͜wh̡át̕ ͟he͡ ̧di̶d̕.̴ ͠h̨e͡’s.̵ h͝e'̀s ̛bac̵ḱ iv͡é he̡a͘r͞d͜. ͟n͟ot͢ like i m͟ind̴ ̶it̢.̶ t̴hín̷g̨s͢ ḩav͘e͞ beèņ ͡s̸et in̴t͏o ̕m͟o̴ti͠on, ̷ąn͠d he c͏an̛ try͜ ͢b͝u҉t̨ ̴he wont ͢s͜u̶cc͡eed i̡n ̵recla̶i̴min͠g ̕w̸h̨at h̛a̸s ͞be͟en t͏ak̨en.̨ i̷ ͢h́av͘e̢ ̧so̸ ͠mu͠ch͏ ͝i̡n s͘t́or̶e fór ͜yòu ̀and́ ͡i͢. i̵t̕'͞s ͝g̕o҉n̸n͝a be b҉ea͡ut͞if҉ul͟.͠ a͟nd̴ i͞t͠s͢ cute͞ i ̴h̶ave͏ t̛o s͘a̡y̷. t̷hiǹkin҉g̕ th͡at ͞i ̵had lef̴t̴. i̛ n҉eve͝r̛ ͘d͡id. AN͡D ̛THERE͟'̵S̴ ̨NO̢ŢH͜I̢NG ̸YOU C̵AN DO͘ ̨TO͝ C͏HA̡ǸGE͠ T̡HAT.