churrus

Ideas

🔱Genderfluid🔱

〰Taro Yamada

🔱Agender/NonBinary🔱

〰Ayano Aishi
〰Hanako Yamada
〰Megami Saikou

🔱MtF🔱

〰Inkyu Basu
〰Info-Chan
〰Teako Yamada

🔱FtM🔱

〰Budo Masuta
〰Fredouu Jonzou


🔗Gay🔗

〰Saki Miyu
〰Kyoshi Taiso
〰Kokume Jutsu
〰Juku Ren

🔗Pansexual/Romantic🔗

〰Taro Yamada
〰Midori Gurin
〰Mei Mio
〰Kizana Sunobu
〰Shima Shita

🔗Aromantic🔗

〰Genju
〰Oka Ruto

🔗DemiRomantic🔗

〰Yui Rio
〰Kuu Dere
〰Gema

🔗Asexual🔗

〰Info-Chan
〰Mai Waifu
〰Muja Kina

🔗Aro/Ace🔗

〰Ukyeia
〰Mida Rana

🔗DemiSexual🔗

〰Shima Shita
〰Koharu Hinata

🔗Bisexual/Romantic🔗

〰Budo Masuta
〰Hanako Yamada
〰Sakyu Basu
〰Mina Rai
〰Shin Higaku
〰Gema
〰Kakona Haruka
〰Osana Najimi
〰Genka Kunahito
〰Haruto Yuto
〰Osoro Shidesu
〰Musume Roanshaku
〰Amai Odayaka
〰Supana Churru

👤Names👤

Kami Saikou (Mr.Saikou)

Tanoshi (FunGirl)

Clearia Higaku /Clair-ee-ah/ (Mrs.Higaku)

Lilia Basu (Mrs. Basu)

Aron Basu (Mr.Basu)

Tiru Sutoriku (Teal streak)

Raimu Sutoriku (Lime Skreak)

Diana Saikou (Mrs.Saikou)

Do Kyofu /Copper fear/ (Copper streak)

Baior Etto /Violet/ (Purple streak)

Akai Itami /Red Pain/ (Red Streak)

Joho Koretuka /Information Collector/ (Info-Chan)