chun guo

10

Good luck to China’s new seniors!

Liu Tingting || Lu Yufei
Luo Huan || Lv Jiaqi
Zhang Jin || Liu Jinru
Gong Kangyi || Fu Yuyao
Zhou Linlin || Wu Jing

Chen Yongdie, Cheung Chun Mei, Deng Shihui, Guo Xiaoyi, Hu Hongling, Hu Lan, Hu Shanrui, Hua Ruixue, Liu Tianyang, Lu Qiuying, Shi Jingyao, Wang Ziyi, Yu Yanfang, Zhang Jin (Hubei), Zhang Wenxin, Zhang Ziwen, Zheng Lin, Zhou Yaxuan and Zhou Yuer.

And I want to wish everyone a very happy new year! Gelukkig nieuwjaar!

Source: Janny, Qiu, Xiuxiu