cevd

Üstad Kadir MISIROĞLU'nun “İslamcı Gençliğin El Kitabı” adlı eserinde tavsiye ettiği 100 eser !..

1- Hak Dini, Kurân Dili- A. H. Elmalılı
(Tefsir)

2- Riyazüssâlihin (Hadis)

3- Risâle-i Nûr Külliyatı - Said Nursî

4- Muvazzah İlm-i Kelâm - Ö. N. Bilmen

5- Asr-ı Saâdet - Mevlânâ Şiblî

6- Hayatü’s-sahâbe - M. Yusuf Kandehlevî

7- Nimetü’l-İslâm - Hacı Zihni Efendi

8- İslâm Fıtrî Tabiî Umûmî bir dindir - A. Hamdi Akseki

9- İhyâu Ulûmi’d-din - İmâm Gazalî

10- Safahât - Mehmed Âkif Ersoy

11- Maddiyyun Mezhebinin İzmihlâli-İ.Fenni Ertuğrul
(Latin harfleriyle basımı: Materyalizmin İflâsı ve İslâm, I-II)

12- Hakikat Nurları - İ. Fenni Ertuğrul

13- Lügatçe-i Felsefe - İ. Fenni Ertuğrul, (İslâm Harfleriyle)

14- Mesnevî Şerhi - Tahirü’l-Mevlevî

15- Kısas-ı Enbiya - Ahmed Cevded Paşa

16- İslâm’ın Etrafındaki Şüpheler - Muhammed Kutub

17- Yirminci Asrın Cahiliyeti - Muhammed Kutub

18- Kur’ân Hiç Tükenmeyen Hazine - Heyet

19- Bir Uydurma Kelimeyi Boykot - Kadir Mısıroğlu

20- Hayat Felsefesi Yahut Yaşamak Sanatı – Kadir Mısıroğlu

21- Lozan, Zafer mi, Hezimet mi?! - Kadir Mısıroğlu

22- Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülaziz Han - Kadir Mısıroğlu

23- Bir Mazlum Padişah: Sultan II. Abdülhamid Han -Kadir Mısıroğlu

24- Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahidettin Han -Kadir Mısıroğlu

25- Geçmişi ve Geleceği İle Hilâfet - Kadir Mısıroğlu

26- Sarıklı Mücâhidler - Kadir Mısıroğlu

27- İslâm’da Devlet İdaresi - Muhammed Hamidullah

28- İzhâru’l-Hak - Rahmetullahi Hindî

29- İslâmiyet ve Milletler Hukuku - Prof. A. Refik Turnagil

30- Osmanlı Tarihi - Ziya Nur Aksun

31- Muhtasar Osmanlı Tarihi - Heyet (İskit Yayınları)

32- Osmanlı Tarihi - İ. Hakkı Uzunçarşılı (Tanzimat’a kadar olan kısım)

33- İslâm Meydan Okuyor - Vahidüddin Han

34- Yahya Kemal Beyatlı’nın şiir ve nesir bütün külliyatı

35- Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücâdelesi - S. Hayri Bolay

36- Siyonizm ve Türkiye - Yaşar Kutluay

37- Yahudi - Lui Marşelko

38- Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi - Osman Turan

39- Osmanlı Hukuku, Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

40- Yazı Güzeli - Bedreddin Yazır

41- İslâm Harflerinin Müdafaası - Osman Şerifoğlu

42- A’mâk-ı Hayal - Filibeli Ahmed Hilmi

43- Âbide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı- Osman Nûri Topbaş

44- Hüdâyî’nin Ziyafet Sofrasından - Osman Nûri Topbaş

45- Îmandan İhsana Tasavvuf - Osman Nûri Topbaş

46- İslâm Yazısına Dâir - Cüneyd Emiroğlu

47- Tarihî Maddeciliğe Reddiye - H. Ziya Ülken

48- İlim, Ahlâk, İman - Mustafa Balaban

49- Garb’ın Üzerine Doğan İslâm Güneşi – Sigrid Hunke

50- İdeolocya Örgüsü - N. Fâzıl Kısakürek

51- İslâm Prensipleri - A. Kemâl Belviranlı

52- Mesihpaşa İmamı - Samiha Ayverdi

53- Zulmetten Nura - Şemseddin Günaltay (İslâm harfleriyle)

54- Boğaziçi Mehtapları - Abdülhak Şinasi Hisar

55- Batılılaşma İhâneti - Mehmed Doğan

56- Bir Türk Vatanına Döndü - Nejat Muallimoğlu

57- Sağlık Sırları - Dr. Senâi Demirci

58- İslâm ve Bilim - Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr

59- Allah Dostu Der ki - Dr. Münir Derman

60- İslâm Tasavvufu (el-Lüma’) - Prof. Dr.HasanKâmil Yılmaz

61- Ehl-i Sünnet’in Müdafaası - Ebû Hamid binMerzuk

62- Osmanlıca-Türkçe Sözlük - Mustafa Nihad Özön

63- Ebû Hanîfe - Muhammed Ebû Zehrâ

64- Görüp İşittiklerim - Ali Fuad Türkgeldi

65- Kelâm İlmi (Giriş) - Prof. Dr. Bekir Topaloğlu

66- Cumhuriyet Tarihi - Ahmed Cemil Ertunç

67- Türkçe’nin Müdafaası - Kırk Münevver

68- Medenî Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa - Ebululâ Mardin

69- Mektubât-ı Rabbânî - İmam Rabbânî

70- Dinlerarası Diyalog Tuzağı - Mehmet Oruç

71- Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi - Nuri Ünlü

72- Dağıstan Arslanı Şeyh Şâmil - Tarık Mümtaz Göztepe

73- Tevrat, İnciller, Kur’ân-ı Kerîm ve Bilim - Maurice Bucaille

74- İslâm Hukuku’nda Değişmenin Sınırları -Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

75- İslâm Mezhepleri Tarihi - Dr. Hasan Gümüşoğlu

76- Dört İncil, Farklılıkları ve Çelişkileri - Prof. Dr. Şaban Kuzgun

77- Osmanlıca İmlâ Rehberi - Osman Şerifoğlu

78- İlmî Gerçekler - Dr. Halûk Nurbaki

79- İslâm Ahlâkının Esasları - Babanzâde Ahmed Naim

80- Rasûlullah’ın Tebliğ Metodu - Ahmed Önkal

81- Şahsiyet Terbiyesi ve Gazâlî - Hasan Mahmud Çamdibi

82- Zübdetü’l-Buhârî- Ömer Ziyâeddin Dağistânî

83- Kadirbeyoğlu Zeki Bey’in Hâtıraları

84- Yengeç- Dr. Salzmann

85- İlimler ve Yorumlar- Hekimoğlu İsmail

86- Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri - Murad Kaya

87- Üsve-i Hasene (1-2)- Ömer Çelik, Murad Kaya, Mustafa Öztürk

88- İslâm’ın Vaadettikleri- Roger Garaudy

89- Bostan- Şeyh Sâdî Şirâzî

90- Gülistan - Şeyh Sâdî Şirâzî

91- İslâm İnançları- Dr. Ali Arslan

92- Kimyâ-yı Saâdet- İmam-ı Gazâlî

93- Telfik-i Mezâhibe Reddiyye- M. Esad Dilâveroğlu

94- Anglikan Kilisesine Cevap - Şeyh Abdülaziz Çâviş

95- Maturidiyye Akaidi- Nureddin es-Sabûnî

96- Şifâ-i Şerîf- Kadı Iyâz

97- Osmanlı Türklerinde İlim- Dr. Adnan Adıvar

98- İlim ve Din- Dr. Adnan Adıvar

99- İlmiyye Sınıfı- İ. Hakkı Uzunçarşılı

100- Osmanlı Tarihi Kronolojisi- İ. Hâmi Dânişmend