ceilteach

Gaelic fiction

this is an index of every currently in print work of Gaelic fiction that I am aware of, organized by genre and age/target audience (either middle grade/young adult or general/adult). if you’ve read any of these and think they should be in a different category (esp. realistic/contemporary stuff), please let me know!

this list comes from me going through Acair and Comhairle nan Leabhraichean’s websites and then subsequently going through the entire Gaelic fiction collection in the Sabhal Mòr Ostaig library, but I know it’s still incomplete.

middle grade/young adult
includes books in the Sgrìob, Crosgagan, Na Solais, Lasag, and Meanmnach series (all of which fall under the umbrella of “ficsean do dh’òigridh” but which vary wildly in actual target age and reading level). Broadly, Sgrìob, Meanmnach, and Na Solais assume the highest levels of Gaelic competence, whereas Lasag is specifically targeted towards learners and Na Crosgagan is aimed at a younger audience.

classics 

 • MacLeòid, Murchadh: Làithean Geala (Oilthigh Ghlaschu, 1972, 144 pages) — this is part graded reader, part continuing story

fantasy 
including magical realism.

 • Caimbeul, Alasdair: Murchadh agus am Bradan (Acair, 1989, 92 pages)
 • Caimbeul, Aonghas Pàdraig: An Siopsaidh & an t-Aingeal (Acair – Crosgagan, 2002, 115 pages)
 • Caimbeul, Aonghas Pàdraig: Motair-baidhsagal agus Sgàthan (Acair – Crosgagan, 2000, 96)
 • Caimbeul, Maoilios M.: Caisteal nan Sgràgan (Acair – Crosgagan, 2002, 97 pages)
 • Dòmhnallach, Dòmhnall: Caisteal an Reubadair (Acair, 1989, 60 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: Am Bruadaraiche (Acair, 1980, 46 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: An dannsa mu dheireadh (Acair – Na Solais, 1992, 54 pages)
 • MacLeòid, Coinneach I.: Inntinn Iain (Acair – Na Solais, 1993, 80 pages)
 • Nic a’ Phiocar, Màiri: An Turas-Inntinn aig Seoc (Acair – Crosgagan, 2003, 59 pages)

I honestly can’t tell

 • Newton, Michael: Sgeulachdan an Dà Shaoghail ann an Ceithir Litrichean (Sandstone Press – Meanmnach, 2007, 68 pages)
 • NicDhòmhnaill, Màiri: Grima (Acair, 1990, 53 pages)

historical 

 • Caimbeul, Maoilios M.: À Ulbha gu Geelong (Acair, 1992, 66 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: A’ Bheinn Òir (Acair, 1989, 68 pages)
 • Mac a’ Phì, Aonghas: Na Sgeirean Dubha (Acair, 1994, 159 pages)
 • MacLean, Iain: Cogadh Ruairidh (Sandstone Press – Lasag, 2009, 90 pages)
 • MacMhaoilein, Calum: Am Fear Farchluais (Acair – Na Solais, 2000, 53 pages)
 • MacMhaoilein, Calum: Na Fìobhaich (Acair, 1993, 65 pages)
 • MacMhaoilein, Calum: Na Fogarraich (Acair, 1990, 180 pages)
 • MacMhaoilein, Calum: Saoghal Ùr (Acair, 1992, 131 pages)
 • NicDhòmhnaill, Flòraidh: Litir à Ameireagaidh (Sandstone Press – Meanmnach, 2005, 93 pages)
 • NicDhòmhnaill, Màiri Anna: Sràid na h-Eala (Acair, 1994, 80 pages)

mystery/thriller 

 • Caimbeul, Maoilios M.: Iain agus na Drogaichean (Acair – Na Solais, 1993, 58 pages)
 • Caimbeul, Maoilios M.: Mèirlich nam Bradan (Acair, 1991, 65 pages)
 • Crichton, Torcuil: Fo Bhruid (Stòrlann, 2010, 123 pages)
 • Dick, Criosaidh: Na Loidsearan Neònach (Acair – Crosgagan, 1993, 63 pages)
 • MacFhionghain, Iain: Dùbhlan an t-Srainnseir (Acair – Sgrìob, 2013, 78 pages)
 • MacIlleathain, Ruairidh: Oidhche air Tom na h-Iùbhraich (Acair – Na Solais, 2001, 103 pages)
 • MacLeòid, Iain F.: Chopper (Acair – Na Solais, 2004, 63 pages)
 • Mhoireasdan, Anna and Dòmhnall Iain Moireasdan: Uamh nan Cnàmhan (Stòrlann, 2009, 147 pages)
 • NicDhòmhnaill, Flòraidh: Dìomhaireachd Caisteal Bhuirgh (Acair, 1993, 79 pages)
 • NicNèill, Seònaid: Fèill an Dàmhair (Acair – Crosgagan, 1992, 58 pages)
 • NicNèill, Seònaid: Ionmhas an Taigh-Sholais (Acair – Na Solais, 1994, 71 pages)
 • Stiùbhart, Mòrag: Coigrich air Chèilidh (Acair – Na Solais, 1995, 72 pages)

realistic/contemporary 

 • Armstrong, Tim: Feur Buidhe an t-Samhraidh (Sandstone Press – Lasag, 2014, 73 pages)
 • Caimbeul, Alasdair: Bliadhna Thearlaich (Acair – Na Solais, 1995, 46 pages)
 • Caimbeul, Alasdair: Gealach an Abachaidh (Acair – Na Solais, 1999, 77 pages)
 • Caimbeul, Alasdair: Lagan a’ Bhàigh (Acair – Na Solais, 2002, 110 pages)
 • Chaimbeul, Catrìona Lexy: Balach Beag a Mhàthar (Acair – Na Solais, 2004, 86 pages)
 • Chaimbeul, Catrìona Lexy: Cleasan a’ Bhaile Mhòir (Sandstone Press – Meanmnach, 2009, 93 pages)
 • Chaimbeul, Catrìona Lexy: Nigheanan Mòra (Sandstone Press – Lasag, 2014, 76 pages)
 • Dick, Cairistìona: Raonaid (Clò Chailleann, 1981, 57 pages)
 • Eyre, Daibhidh: Glainne (Sandstone Press – Lasag, 2014, 74 pages)
 • Lang, Alison: San Dùthaich Ùir (Sandstone Press – Meanmnach, 2011, 96 pages)
 • Mac a’ Bhreatunnaich, Pòl: Turas Thar Chuain (Acair, 1989, 103 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: A Pheigi a Ghràidh (Acair – Na Solais, 1994, 103 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: An Rathad gu Somalia (Acair – Na Solais, 1994, 77 pages)
 • Mac an t-Saoir, Màrtainn: ‘A’ Challaig Seo, Chall O’ (Acair – Sgrìob, 2014, 146 pages)
 • Mac an t-Saoir, Màrtainn: Tuath air a’ Bhealach (Sandstone Press – Lasag, 88 pages)
 • MacLeòid, Fionnlagh: Ailig Aurora (Stòrlann, 2010, 87 pages)
 • McKenzie, Sophie: An Leigeil Seachad (Stòrlann, 2014, 85 pages)
 • Moireach, Iain: Buatham Iamodo (Acair – Na Solais, 1998, 94 pages)
 • Moireach, Iain: An Rathad Dhachaigh (Acair – Na Solais, 1994, 83 pages)
 • Monk, Seonag: Al (Acair – Crosgagan, 2004, 109 pages)
 • Monk, Seonag: Ribeanan Rìomhach Còta Sìoda (Acair – Sgrìob, 2014, 132 pages)
 • Nic an Aba, Fiona: Saighdearan nan Sràidean (Acair – Sgrìob, 2014, 129 pages)
 • NicDhòmhnaill, Màiri Anna: Leig Leam (Acair – Na Solais, 2004, 99 pages)
 • NicDhòmhnaill, Màiri Anna: Luasganach? Mise? (CLÀR, 2007, 123 pages)
 • NicFhearghais, Elaine: A’ Chlach-Ghealaich (Acair – Sgrìob, 2014, 93 pages)
 • NicGillÌosa, Anna Latharna: Nighean Chiallach mar thu fhèin (Acair – Na Solais, 1993, 90 pages)
 • NicGumaraid, Màiri: Am Baile Beag Annasach (Acair, 1990, 117 pages)
 • NicIlleathain, Ishi: Am Bann (Acair – Sgrìob, 2014, 103 pages)
 • NicLeòid, Sheila: Mealladh am Malta (Acair – Na Solais, 1993, 60 pages)
 • Rhind, Màiri: An Tobht’ aig Anndra (Acair – Na Solais, 2005, 137 pages)
 • Ross, Chrisella: Cuach a’ Charthannais (Acair – Sgrìob, 2013, 68 pages)
 • Stiùbhart, Mòrag: An Cùilean-Ròin (Acair – Crosgagan, 1992, 46 pages)
 • Stiùbhart, Mòrag: An Leabhar-latha air Chuairt (Acair – Crosgagan, 2004, 59 pages)
 • Stiùbhart, Mòrag: Leabhar-latha no Dhà (Acair – Crosgagan, 2005, 63 pages)
 • Stiùbhart, Mòrag: An Leabhar-latha Ùr (Acair – Crosgagan, 2003, 57 pages)

science fiction 

 • Caimbeul, Aonghas Pàdraig: Cairteal gu Meadhan-Latha (Acair – Na Solais, 1992, 81 pages)
 • Chaimbeul, Catrìona Lexy: Am Fuachd Gorm (An t-Ionnsachadh Bòidheach #1) (Acair – Sgrìob, 2014, 144 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: Iain am Measg nan Reultan (Gairm, 1970, 74 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: Turas tro Shaoghal Falamh (Acair, 1991, 92 pages)

short fiction 

 • Dick, Criosaidh: Thugam agus Bhuam (Acair – Na Solais, 2003, 63 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: Seallaidhean Sùla (Acair – Na Solais, 1996, 53 pages)
 • various authors: Crìochan Ùra (Gairm, 1958, 148 pages)
 • various authors: Eadar dà sgeul: Sgeulachdan goirid aig ìre àrd-sgoile (Stòrlann, 2010, 181 pages)
 • various authors: Eagal san Dorchadas, agus Stòiridhean Eile (FASA, 2005, 121 pages)
 • various authors: Geugan Uaine: leabhar 1 (Acair, 1982, 103 pages)
 • various authors: Geugan Uaine: leabhar 2 (Acair, 1982, 143 pages)
 • various authors: Rosg nan Eilean (Roinn nan Cànan Ceilteach Oilthigh Ghlaschu, 1966, 250 pages)

general/adult
I prefer “general” to “adult”.

classics

 • Grannd, Dòmhnall: Tìr an Àigh (Gairm, 1971, 243 pages)
 • MacCormaic, Iain: Dùn Àluinn: An t-Oighre ’na Dhìobharach (Llanerch Press and Clò Charraig, 2003 [1912], 267 pages)
 • MacDhonnchaidh, Aonghas: An t-Ogha Mór (Clò Volturna & Marsland, 1980 [1919], 229 pages)
 • MacLeòid, Seumas: Cailin Sgiathanach (Clò Volturna & Marsland, 1978 [1923], 364 pages)

fantasy 
including magical realism.

 • Caimbeul, Aonghas Pàdraig: Tilleadh Dhachaigh (CLÀR – Ùr-sgeul, 2009, 119 pages)
 • MacLeòid, Fionnlagh: Gormshuil an Rìgh (CLÀR – Ùr-sgeul, 2010, 153 pages)
 • MacLeòid, Iain F.: An Sgoil Dhubh (Acair – Aiteal, 2014, 190 pages)

historical 

 • Caimbeul, Maoilios M.: Teas (CLÀR – Ùr-sgeul, 2010, 124 pages)
 • Dòmhnallach, Tormod: Creach Mhór nam Fiadh (Gasaet Steòrnabhaigh, 1973, 80 pages)
 • Dunn, Anndra A.: Còisir nan Gunna (Acair – Aiteal, 2013, 224 pages)
 • MacLeòid, Iain F.: Am Bounty (CLÀR – Ùr-sgeul, 2008, 204 pages)
 • MacLeòid, Iain F.: Na Klondykers (CLÀR – Ùr-sgeul, 2005, 285 pages)
 • MacMhaoilein, Calum: A’ Sireadh an Sgadain (Gairm, 1990, 90 pages)
 • MacMhaoilein, Calum: Seonaidh Mòr (Gairm, 1993, 57 pages)
 • Shaw, Jeffrey. Ann an Dùthaich Ùr (CLÀR, 2002, 169 pages)

I honestly can’t tell 
which is to say, their authors generally write/wrote realistic/contemporary fiction, but their description from Comhairle nan Leabhraichean suggests a possible other genre element.

 • Caimbeul, Alasdair: Cuid a’ Chorra-Ghrithich (CLÀR – Ùr-sgeul, 2011, 114 pages)
 • Caimbeul, Aonghas Pàdraig: Là a’ Dèanamh Sgèil do Là (CLÀR – Ùr-sgeul, 2004, 238 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: Na Speuclairean Dubha (Gairm, 1989, 59 pages)
 • NicGill-Eathain, Màiri M.: Gainmheach an Fhàsaich (Club Leabhar, 1971, 104 pages)

mystery/thriller

 • MacÌomhair, Dòmhnall Iain: Cò rinn e? (Gairm, 1993, 92 pages)
 • MacLeòid, Iain: An Sgàile Dhorcha (Gairm, 1992, 86 pages)
 • MacLeòid, Iain: Spuirean na h-Iolaire (Gairm, 1989, 76 pages)

realistic/contemporary

 • Caimbeul, Alasdair: Am Fear Madhanach (Druim Fraoich, 1992, 109 pages)
 • Caimbeul, Aonghas Pàdraig: Fuaran Ceann an t-Saoghail (CLÀR, 2012, 108 pages)
 • Caimbeul, Aonghas Pàdraig: An Nighean air an Aiseag (Luath Press, 2013, 203 pages)
 • Caimbeul, Aonghas Pàdraig: An Oidhche Mus Do Sheòl Sinn (CLÀR – Ùr-sgeul, 2003, 384 pages)
 • Caimbeul, Aonghas Pàdraig: An Taigh-Samhraidh (CLÀR – Ùr-sgeul, 2007, 238 pages)
 • Chaimbeul, Catrìona Lexy: Cluicheadairean (Acair – Aiteal, 2013, 218 pages)
 • Chaimbeul, Catrìona Lexy: Samhraidhean Dìomhair (CLÀR – Ùr-sgeul, 2009, 172 pages)
 • Caimbeul, Tormod: Deireadh an Fhoghair (U&R Chambers, 1979, 116 pages)
 • Caimbeul, Tormod: An Druim Bho Thuath (CLÀR – Ùr-sgeul, 2011, 184 pages)
 • Caimbeul, Tormod: Shrapnel (CLÀR – Ùr-sgeul, 2006, 175 pages)
 • Dòmhnallach, Tormod Caimbeul: An Sgàineadh (Acair, 1993, 115 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: An t-Adhar Ameireaganach (Club Leabhar, 1973, 68 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: An t-Aonaran (Roinn nan Cànan Ceilteach Oilthigh Ghlaschu, 80 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: Am Miseanaraidh (CLÀR – Ùr-sgeul, 2006, 68 pages)
 • Mac an t-Saoir, Màrtainn: Air a Thòir (CLÀR – Ùr-sgeul, 2011, 360 pages)
 • Mac an t-Saoir, Màrtainn: Gymnippers Diciadain (CLÀR – Ùr-sgeul, 2006, 350 pages)
 • Mac an t-Saoir, Màrtainn: An Latha as Fhaide (CLÀR – Ùr-sgeul, 2008, 316 pages)
 • MacGill-Eain, Tormod: Cùmhnantan (Clò Loch Abair, 1996, 127 pages)
 • MacGill-Eain, Tormod: Dacha Mo Ghaoil (CLÀR – Ùr-sgeul, 2005, 124 pages)
 • MacGill-Eain, Tormod: Keino (Clò Loch Abair, 1998, 126 pages)
 • MacGill-Eain, Tormod: Slaightearan (CLÀR – Ùr-sgeul, 2008, 125 pages)
 • MacLeòid, Iain F.: Ìmpireachd (CLÀR – Ùr-sgeul, 2010, 172 pages)
 • NicDhòmhnaill, Màiri Anna: Cleas Sgàthain (CLÀR – Ùr-sgeul, 2008, 174 pages)
 • NicGumaraid, Màiri: Clann Iseabail (Acair, 1993, 94 pages)
 • NicLeòid, Norma: Dìleas Donn (CLÀR – Ùr-sguel, 2006, 157 pages)
 • NicLeòid, Norma: Suthainn Sìor (CLÀR – Ùr-sgeul, 2011, 174 pages)
 • NicLeòid, Norma: Taingeil Toilichte (CLÀR – Ùr-sgeul, 2008, 182 pages)

science fiction 

 • Armstrong, Tim: Air Cuan Dubh Drilseach (CLÀR, 2013, 223 pages)

short stories 

 • Brownlie, Niall M.: Càth anns a’ Ghaoith (CLÀR, 2013, 164 pages)
 • Caimbeul, Tormod: Hostail, agus sgeulachdan eile (Roinn Foghlaim Comhairle nan Eilean, 1992, 91 pages)
 • Caimbeul, Tormod: An Naidheachd Bhon Taigh (Cànan, 1994, 138 pages)
 • Dòmhnallach, Dòmhnall Alasdair: Sgeulachdan Dhòmhnaill Alasdair (Acair, 2007, 126 pages)
 • Lamont, Donald (ed. Thomas M. Murchison): The Prose Writings of Donald Lamont, 1874-1958 (Scottish Gaelic Texts Society, 1960, 212 pages)
 • Lang, Alison: Cainnt na Caileige Caillte (CLÀR – Ùr-sgeul, 2009, 203 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: Bùrn is Aran (Gairm, 1974, 60 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: An Dubh is an Gorm (Oilthigh Obar Dheathain, 1963, 106 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: Na Guthan (Gairm, 1991, 88 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: Maighstirean is Ministearan (Club Leabhar, 1970, 92 pages)
 • Mac an t-Saoir, Màrtainn: Ath-Aithne (CLÀR – Ùr-sgeul, 2003, 234 pages)
 • Mac an t-Saoir, Màrtainn: Cala Bentia ’s a Bheannachdan (Acair – Aiteal, 2014, 206 pages)
 • MacAonghais, Alasdair: Tron Bhogha-Froise: Sgeulachdan is Bàrdachd (Cànan, 1999, 99 pages)
 • MacCoinnich, Cailein T.: A’ Leth Eile (Roinn nan Cànan Ceilteach Oilthigh Ghlaschu, 1971, 115 pages)
 • MacCoinnich, Cailein T.: Mar Sgeul a dh’Innseas Neach (Roinn nan Cànan Ceilteach Oilthigh Ghlaschu, 1971, 100 pages)
 • MacCoinnich, Cailein T.: Oirthir Tìm (Gairm, 1969, 176 pages)
 • MacGilliosa, Donnchadh: Màiri Dhall agus Sgeulachdan Eile (CLÀR – Ùr-sgeul, 2013, 246 pages)
 • MacGilliosa, Donnchadh: Tocasaid ’Ain Tuirc (CLÀR – Ùr-sgeul, 2004, 138 pages)
 • MacÌomhair, Dòmhnall Iain: Camhanaich (Buidheann-foillseachaidh nan Eilean an Iar, 1982, 72 pages)
 • MacÌomhair, Dòmhnall Iain: Caogad san Fhàsach (Acair – Aiteal, 2014, 348 pages)
 • MacÌomhair, Dòmhnall Iain: Grian is Uisge (Gairm, 1991, 66 pages)
 • MacLeòid, Calum Iain M.: Sgial is Eachdraidh (Gairm, 1977, 141 pages)
 • MacLeòid, Fionnlagh: Dìomhanas (CLÀR – Ùr-sgeul, 2008, 200 pages)
 • MacLeòid, Iain: Sràidean is Sléibhtean (Gairm, 1971, 70 pages)
 • MacLeòid, Tearlach: ’S fheàirrde duine gàire (Roinn nan Cànan Ceilteach Oilthigh Ghlaschu, 1978, 61 pages
 • MacRath, Torcuil: An Cearcall (Acair, 2002, 64 pages)
 • Moireach, Iain: An Aghaidh Choimheach (Gairm, 1993, 122 pages)
 • NicGill-Eathain, Màiri M.: Lus-Chrun à Griomasaigh (Club Leabhar, 1970, 134 pages)
 • NicLeòid, Màiri E.: A’ Ghlainne, agus Sgeulachdan Eile (CLÀR – Ùr-sgeul, 2010, 71 pages)
 • Watt, Eilidh: A’ Bhratach Dhealrach (Club Leabhar, 1972, 127 pages)
 • Watt, Eilidh: Gun Fhois (Macdonald Publishers, 1987, 112 pages)
 • Watt, Eilidh: Latha a’ Choin Duibh, agus Ipilidh (Club Leabhar, 1972, 47 pages)
 • various authors: Amannan: Sgialachdan Goirid (U&R Chambers, 1979, 105 pages)
 • various authors: Briseadh na Cloiche, agus sgeulachdan eile (Roinn nan Cànan Ceilteach Oilthigh Ghlaschu, 1970, 81 pages)
 • various authors: Cha sgeul rùin e (Acair, 1995, 109 pages)
 • various authors: An Claigeann aig Damien Hirst, agus Sgeulachdan Eile (CLÀR – Ùr-sgeul, 2009, 254 pages)
 • various authors: Dorcha Tro Ghlainne (Gairm, 1970, 150 pages)
 • various authors: Eadar Peann is Pàipear (Gairm, 1985, 228 pages)
 • various authors: Lasair Litreachais – Mòd 2013 (An Comunn Gàidhealach / Comhairle nan Leabhraichean, 2013, 48 pages)
 • various authors: Mealladh: Sgeulachdan Goirid Ùra (Stòrlann, 2013, 145 pages)
 • various authors: Mu’n Cuairt an Cagailte (Club Leabhar, 1972, 98 pages)
 • various authors: Saorsa (CLÀR – Ùr-sgeul, 2011, 151 pages)

translations 

 • Breslin, Theresa (tr. Mairead Ghreumach): Ceasaidh (Acair, 1996, 169 pages)
 • Breslin, Theresa (tr. Maletta NicPhàil): Ceasaidh: A’ Tighinn Dhachaigh (Acair, 1997, 207 pages)
 • Cann, Kate (tr. Beathag Mhoireasdan): A’ Chaileag Starraig (Stòrlann, 2007, 152 pages)
 • Carroll, Lewis (tr. Moray Watson): Eachdraidh Ealasaid ann an Tìr nan Iongantas (Evertype, 2012, 141 pages)
 • Gray, Keith and Alan Gibbons (tr. Beathag Mhoireasdan): Mus Tig an Oidhche / Cridhe Dorch an t-Samhraidh (Stòrlann, 2009, 64 and 56 pages)
 • MacGilleathain, Ailean Caimbeul (tr. Pòl MacAonghais): Teine Ceann Foid (Gairm, 1967, 110 pages)
 • Ní Dhuibhne, Éilís (tr. Beathag Mhoireasdan): Ùpraid (CLÀR – Ùr-sgeul, 2006, 152 pages)
 • Ó Laighléis, Ré (tr. Beathag Mhoireasdan): Ecstasy, agus sgeulachdan eile (CLÀR, 2004, 126 pages)
 • Ó Laighléis, Ré (tr. Beathag Mhoireasdan): Punk, agus sgeulachdan eile (Leabhraichean Beaga, 2006, 104 pages)
 • Rankin, Ian (tr. Tormod MacGill-Eain): Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus (Grace Note Publications, 2014, 201 pages)
 • Sharp, Rebecca Joy (tr. Gillebrìde Mac’Ille-Mhaoil): Forcan Beaga (Souterrain Private Press, 2012, 179 pages)
 • Stevenson, Robert Louis (tr. Eòin and Dòmhnall MacFhionghain): Eilean an Ionmhais (Sìol Cultural Enterprises, 2010, 264 pages)
 • Turnbull, Ann (tr. Murchadh MacLeòid): Rùm do Choigreach (Acair, 1998, 84 pages)
 • various authors (tr. Calum Greum and Donnchadh MacGilliosa): Thall ’s A-Bhos (Gairm, 1991, 89 pages)