byaudrey

THIS WEEK’S STOCKS

FST: ^0.52             4%

CPTN: ^2.31             0.7%

MRIA: v4.2             3%

MVLO: v38.79            73%

RSN: v12.47            23%

LVA: ^98.6            0.07%

VLA: v16.53            26%

ATNO: v143.93            126%

ILLYRIAN DOLLAR: ^0.17   0.17%

GREEK DOLLAR: v0.3            0.3%