black parade gif

Can You Feel My Heart // Bring Me The Horizon

Can you feel my heart // Bring Me The Horizon

One day we all know our children are going to end up asking about My Chemical Romance.

ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜʀ ᴘᴀʀᴇɴᴛs sᴀʏ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ'ᴛ ɢᴏ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴄᴏɴᴄᴇʀᴛ.

😉ᴡɪɴᴋ😉

ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟʟʏ ᴅᴇᴀᴅʟʏ 💀💔