black girl with pretty eyes

@melaniin.goddess @inkmyafrica