birre

The ninety nine names of Allah :

 1. Allāh (God) الله
 2. Al-Raḥmān (The Gracious) الرَّحْمَن
 3. Al-Raḥīm (The Merciful) الرَّحِيم
 4. Al-Mālik (The Sovereign) الْملك
 5. Al-Qudūs (The Holy) القدوس
 6. Al-Salām (The Peace) السَّلَام
 7. Al-Mu’min (The Faithful) الْمُؤمن
 8. Al-Muhaymin (The Protector) الْمُهَيْمِن
 9. Al-Azīz (The Almighty) الْعَزِيز
 10. Al-Jabbār (The Compeller) الْجَبَّار
 11. Al-Mutakabir (The Supreme)المتكبر
 12. Al-Khāliq (The Creator) الْخَالِق
 13. Al-Bārī (The Makler) البارئ
 14. Al-Muṣawwir (The Fashioner) المصور
 15. Al-Ghaffār (The Forgiving) الْغفار
 16. Al-Qahhār (The Prevailing) القهار
 17. Al-Wahhāb (The Bestower) الْوَهَّاب
 18. Al-Razzāq (The Provider) الرَّزَّاق
 19. Al-Fatāh (The Opener) الفتاح
 20. Al-‘Alīm (The Knowing) الْعَلِيم
 21. Al-Qābiḍ (The Withholder) الْقَابِض
 22. Al-Bāsiṭ (The Extender) الباسط
 23. Al-Khāfiḍ (The Humbler) الْخَافِض
 24. Al-Rāfi’ (The Raiser) الرافع
 25. Al-Mu’iz (The Honorer) المعز
 26. Al-Mudhil (The Humiliater) المذل
 27. Al-Samī’ (The Hearing) السميع
 28. Al-Basīr (The Seeing) البصير
 29. Al-Ḥakam (The Judge) الحكم
 30. Al-‘Adl (The Just) العدل
 31. Al-Laṭīf (The Kind) اللطيف
 32. Al-Khabīr (The Aware) الخبير
 33. Al-Ḥalīm (The Forbearing) الحليم
 34. Al-Aẓīm (The Grand) العظيم
 35. Al-Ghafūr (The Exonerating) الغفور
 36. Al-Shakūr (The Thankful) الشكور
 37. Al-‘Alī (The Most High) العلي
 38. Al-Kabīr (The Greatest) الكبير
 39. Al-Ḥafīẓ (The Preserver) الحفيظ
 40. Al-Muqīt (The Nourisher) المقيت
 41. Al-Ḥasīb (The Reckoner) الحسيب
 42. Al-Jalīl (The Sublime) الجليل
 43. Al-Karīm (The Generous) الكريم
 44. Al-Raqīb (The Watchful) الرقيب
 45. Al-Mujīb (The Answerer) المجيب
 46. Al-Wāsi’ (The Expander) الواسع
 47. Al-Ḥakīm (The Wise) الحكيم
 48. Al-Wadūd (The Loving) الودود
 49. Al-Majīd (The Glorious) المجيد
 50. Al-Bā’ith (The Resurrector) الباعث
 51. Al-Shahīd (The Witness) الشهيد
 52. Al-Ḥaqq (The Truth) الحق
 53. Al-Wakīl (The Trustee) الوكيل
 54. Al-Qawī (The Powerful) القوي
 55. Al-Matīn (The Strong) المتين
 56. Al-Walī (The Defender) الولي
 57. Al-Ḥamīd (The Praiseworthy) الحميد
 58. Al-Muḥṣi (The Accountant) المحصي
 59. Al-Mubdī’ (The Initiator) المبدئ
 60. Al-Mu’īd (The Restorer) المعيد
 61. Al-Muḥyī (The Giver of Life) المحي
 62. Al-Mumīt (The Causer of Death) المميت
 63. Al-Ḥayy (The Living) الحي
 64. Al-Qayūm (The Sustaining) القيوم
 65. Al-Wājid (The Finder) الواجد
 66. Al-Mājid (The Magnificent) الماجد
 67. Al-Wāhid (The One) الواحد
 68. Al-Ṣamad (The Eternal Refuge) الصمد
 69. Al-Qādir (The Able) القادر
 70. Al-Muqtadir (The Determiner) المقتدر
 71. Al-Muqaddim (The Expediter) المقدم
 72. Al-Muakhir (The Delayer) المؤخر
 73. Al-Awwal (The First) الأول
 74. Al-Ākhir (The Last) الآخر
 75. Al-Ẓāhir (The Outward) الظاهر
 76. Al-Bāṭin (The Inward) الباطن
 77. Al-Wāli (The Governer) الوالي
 78. Al-Muta’ālī (The Exalted) المتعالي
 79. Al-Birr (The Righteous) البر
 80. Al-Tawwāb (The Acceptor of Repentance) التواب
 81. Al-Muntaqim (The Avenger) المنتقم
 82. Al-‘Afūw (The Pardoner) العفو
 83. Al-Ra’ūf (The Kind) الرؤوف
 84. Mālik al-Mulk (The King of Kings) مالك الملك
 85. Dhu al-Jalāl wal-Ikrām (The Majestic and Noble) ذو الجلال والإكرام
 86. Al-Muqsiṭ (The Equitable) المقسط
 87. Al-Jāmi’ (The Gatherer) الجامع
 88. Al-Ghanī (The Independent) الغني
 89. Al-Mughnī (The Enricher) المغني
 90. Al-Māni’ (The Preventer) المانع
 91. Al-Ḍārr (The Causer of Harm) الضار
 92. Al-Nāfi’ (The Causer of Benefit) النافع
 93. Al-Nūr (The Light) النور
 94. Al-Hādī (The Guider) الهادي
 95. Al-Badī’ (The Origin) البديع
 96. Al-Bāqi (The Remaining) الباقي
 97. Al-Wārith (The Inheritor) الوارث
 98. Al-Rashīd (The Director) الرشيد
 99. Al-Sabūr (The Patient) الصبور
Markete gitmiş kasada sıramı bekliyordum. Açılmalı kapının tam önünde de bir kedi yatıyordu. Küçük bir kız kediye doğru yanaştı ve ona tekme savurmaya çalıştı ablası onu hemen gülerek tuttu. Daha sonra o da tekme atar gibi yapıp kediyi oradan uzaklaştırmaya çalıştı. Tam yanlarına gidip onları uyaracağım sırada kedinin yanından çekip gittiler. Başta yapmaları gerekeni yaptılar yani. Markette ki herkes bu olayı sıradan karşıladı ve işlerine devam etti; ama sıradan falan değildi. Lütfen kardeşlerinize, kuzeninize, yiğeninize varsa çocuğunuza hayvanları sevmeyi öğretin. Tamam, belki bunu başaramadınız; sonuçta bit pire falan bulaşır öyle değil mi? Ama en azından kendilerinden güçsüz hiçbir canlıya hasar vermemeyi öğretin. Bunu onlara borçlusunuz.

“Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsinler. ” (Ebu Davud,Edeb,66 / Tirmizi, Birr, 16)

Sii ambizioso. Combatti.
Non dimenticarti di essere felice.

Sembrano frasi fatte, lette e rilette un milione di volte.
Quando riuscirai a scoperchiarle e a farle tue, faranno più male di un colpo in pieno volto e le odierai.

Sarebbe meglio non avere sogni, aspirazioni, desideri; sarebbe meglio vivere con disinteresse. Accontentarsi.
Non essere intimorito dalla paura, prima o poi busserà alla tua porta.
Non scegliere di vivere di mediocrità, ti divorerà prima che tu te ne accorga.

Scrivi i tuoi sogni, raccontateli ogni fottuto giorno; non aver paura di fare qualche follia, i rimpianti faranno più male.

Chiudi i libri, quelli che ti parleranno con saccenza pur non sapendo nulla di te e che crederanno di insegnarti la vita da pagina 40 a pagina 73.
La vita è lì fuori e a volte non è nemmeno tanto dolce.
Riapri il libro quando sentirai di aver toccato il cielo o di star bruciando dentro, ma a quel punto non avrai più voglia di leggerlo e sarai tu a voler scrivere.

Circondati di persone di valore, non di qualche buffone che cerca adulazione per rimediare al proprio sconforto interiore.
Segui coloro che ti ispirano e che hanno una buona parola per te.
Capirai che se a qualcuno è andata sempre bene, molti altri hanno dovuto rimediare la riconoscenza della vita a furia di porte sbattute in faccia, eppure ce l’hanno fatta e non si sono ancora arresi.
Capirai che la tua storia non è nemmeno così speciale.

Sappi che per ogni scelta che fai c’è una strada da percorrere e nessuno può dirti se è quella giusta.
Qualunque sia la tua scelta, ogni strada presa è meglio dell’inerzia.

Alcuni ti scoraggeranno ma nessuno conosce i tuoi sogni meglio di te stesso.

Non aver paura di dar fiducia agli altri, ma abbi sempre più fiducia in te stesso, perchè quando ci sarà bisogno di ricominciare, l’unica testa che non dovrà cadere sarà la tua.

Non aver paura di chiudere la porta a qualcuno o a qualcosa, non aver timore di rinunciare a rapporti ormai saturi, dove a vincere è solo l’abitudine mentre perdi pezzi poco alla volta.
Il mondo emana un’energia misteriosa, coglila.

Fallisci. Imponiti di fallire. Provaci.
Molti ti faranno sentire il più grande pezzo di merda sulla terra quando fallirai, non aspettano altro, ma vedrai che quelle voci arriveranno da persone che non contano nulla e che non hanno mai fatto niente di buono nella vita.
Il fallimento ti permettere di apprendere. Vuoi perdere questa occasione?

Sorridi, sii felice.
Non c’è nulla che faccia arrabbiare di più i tuoi detrattori.
Molti ti odieranno per la tua ambizione, e ti farai molti nemici tra i mediocri e gli insoddisfatti, ma altri ti seguiranno.

Non smettere di combattere quando troverai slealtà, arroganza o indifferenza. Vai avanti, lavora di più e meglio.

Non domandarti troppo il perchè delle cose, molte cose accadono senza ragione. Domina le conseguenze.

Viaggia. Non rimandare.
Con un paio di birre in meno al bar con i tuoi amici avrai pagato un volo; non avrai un resort ad attenderti ma avrai la vita.

Coltiva nuovi punti di vista. Parla con la gente. Ascoltala.
Non sei una star e neanche un represso emarginato, impara a stare con tutti e allo stesso modo.

Forse c’è sempre una seconda possibilità ma non rischiare.
Fai ciò che senti. Subito.
C’è quella donna che ti piace, vai. C’è un’opportunità di lavoro, coglila.
Non rimandare la tua vita.

Non avere paura di condividere la tua felicità con una donna.
Non avere paura di dire a te stesso che ora hai bisogno di lei.
Amala ma con amore, non per colmare i tuoi vuoti.

Senti il suo profumo, la sua voce, accarezzale i capelli, stringile le mani, mischiati con lei, guardate assieme il cielo.
Vai con lei a Roma, Venezia, Parigi, ma portala anche dove nessuno la porterebbe. Non attendere.

Sii te stesso, sii interessante. Innovati.
Non aver paura dei cambiamenti, se la tua vita fa schifo è perché non fai nulla per cambiarla se non sempre le stesse cose.
Ascolta te stesso, chiudi gli occhi, accetta quando è ora di cambiare aria.

Cerca persone come te, con i tuoi stessi obiettivi, la tua fame, i tuoi interessi.
Non temere le relazioni sociali, non ascoltare chi dice che stare da soli è meglio; sii socievole con tutti, ma preserva la tua individualità, ciò che ti rende unico, ciò che sei.

Ascolta molta musica ma se ne hai voglia non aver paura di comprare un biglietto per un concerto e canta, vedi film, leggi, studia, fai sport e riposa bene.
Non definirti mai in nessuna di queste cose, fai di tutto il tuo io, ma ama qualcosa in particolare.

Sii astuto, valuta, agisci d’impulso, prendi fiato e non agire più d’impulso, quando sei nervoso fai lunghe passeggiate o corri, e se qualcosa ti devasta dentro non aver paura di mostrarti alle tue sofferenze.

Stai vivendo.

È tutto un solo:
Solo un taglio
Solo una birra
Solo un chilo
Solo una pillola.
Poi tutto si trasforma in solo due:
Solo due tagli
Solo due birre
Solo due chili
Solo due pillole.
Poi tutto si trasforma in solo tre:
Solo tre tagli
Solo tre birre
Solo tre chili
Solo tre pillole.
Poi si passa a 4;5;6;10;20;35 e così via.
Tutto un solo fino al corpo pieno di tagli
Tutto un solo finché non ti ubriachi
Tutto un solo fino al l'anoressia
Tutto un solo fino alla morte
—  Acidaragazza-poetica