atta unsar

Atta unsar

Atta unsar þu in himinam

weihnai namo þein

qimai þiudinassus þeins

wairþai wilja þeins

swe in himina jah ana airþai.

hlaif unsarana þana sinteinan gif uns himma daga

jah aflet uns þatei skulans sijaima

swaswe jah weis afletam þaim skulam unsaraim

jah ni briggais uns in fraistubnjai

ak lausei uns af þamma ubilin

unte þeina ist þiudangardi jah mahts

jah wulþus in aiwins.

Amen.