ataru

NEW TAGS LIST~

IF YOU WOULD LIKE YOURS CHANGED, JUST LET ME KNOW

@kxyx-ojo-sxmx : (kaya) ɪ ɴᴏ ᴅᴏᴜʙᴛ ᴅᴇsᴇʀᴠᴇᴅ ᴍʏ ᴇɴᴇᴍɪᴇs; ʙᴜᴛ ɪ ᴅᴏɴᴛ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪ ᴅᴇsᴇʀᴠᴇᴅ ᴍʏ ғʀɪᴇɴᴅs

@omnecosmos : (alex) ɢeт yoυr ғαcтѕ ғιrѕт; тнeɴ yoυ cαɴ dιѕтorт тнeм αѕ yoυ pleαѕe

@seakiumi : (sea) ι cαɴ reѕιѕт everyтнιɴɢ eхcepт тeмpтαтιoɴ

@gogglesnewview : (jake) ɢo тo нeαveɴ ғor тнe clιмαтe; нell ғor тнe coмpαɴy

@ardorent : (hotaru) we αre αll нere oɴ eαrтн тo нelp oтнerѕ; wнαт oɴ eαrтн тнe oтнerѕ αre нere ғor ι doɴт ĸɴow

@thewraithwizard : (ash) тнe тroυвle wιтн нαvιɴɢ αɴ opeɴ мιɴd; oғ coυrѕe; ιѕ тнαт people wιll ιɴѕιѕт oɴ coмιɴɢ αloɴɢ αɴd тryιɴɢ тo pυт тнιɴɢѕ ιɴ ιт

@theunluckiestboy : (ataru) ʜᴇ ᴡᴀs ʟɪᴋᴇ ᴀ ᴄᴏᴄᴋ ᴡʜᴏ ᴛʜᴏᴜɢʜᴛ ᴛʜᴇ sᴜɴ ʜᴀᴅ ʀɪsᴇɴ ᴛᴏ ʜᴇᴀʀ ʜɪᴍ ᴄʀᴏᴡ

@dragxnclaws : (sabo) ιғ I нαd тo lιve мy lιғe αɢαιɴ; ιd мαĸe тнe ѕαмe мιѕтαĸeѕ; oɴly ѕooɴer

@penciladdictontheweb : (mali) ᴡʜʏ ᴅᴏɴᴛ ʏᴏᴜ ɢᴇᴛ ᴏᴜᴛ ᴏғ ᴛʜᴀᴛ ᴡᴇᴛ ᴄᴏᴀᴛ ᴀɴᴅ ɪɴᴛᴏ ᴀ ᴅʀʏ ᴍᴀʀᴛɪɴɪ?

@sassymetalwxrker : (loni) ɪ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪɴ ʀᴜʟᴇs. sᴜʀᴇ ɪ ᴅᴏ. ɪғ ᴛʜᴇʀᴇ ᴡᴇʀᴇɴᴛ ᴀɴʏ ʀᴜʟᴇs; ʜᴏᴡ ᴡᴏᴜʟᴅ ʏᴏᴜ ʙʀᴇᴀᴋ ᴛʜᴇᴍ?

@agelesshungxrr : (bonney) ɪғ ᴛᴡᴏ ᴡʀᴏɴɢs ᴅᴏɴᴛ ᴍᴀᴋᴇ ᴀ ʀɪɢʜᴛ; ᴛʀʏ ᴛʜʀᴇᴇ

@freshholeinthewall : (seiga) ɪ ᴀʟᴡᴀʏs ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ᴛᴏ ʙᴇ sᴏᴍᴇʙᴏᴅʏ; ʙᴜᴛ ɴᴏᴡ ɪ ʀᴇᴀʟɪᴢᴇ ɪ sʜᴏᴜʟᴅ ʜᴀᴠᴇ ʙᴇᴇɴ ᴍᴏʀᴇ sᴘᴇᴄɪғɪᴄ

@burningpuncheryang : (yang) ᴡᴇ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴡᴏ ᴋɪɴᴅs ᴏғ ᴀᴄϙᴜᴀɪɴᴛᴀɴᴄᴇs; ᴏɴᴇ ᴛᴏ ᴄᴏᴍᴘʟᴀɪɴ ᴛᴏ; ᴡʜɪʟᴇ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴏᴛʜᴇʀs ᴡᴇ ʙᴏᴀsᴛ

@the-tigress-of-the-night : (ayame) ᴡʜᴀᴛ ᴀғᴛᴇʀ ᴀʟʟ; ɪs ᴀ ʜᴀʟᴏ﹖ Iᴛ·s ᴏɴʟʏ ᴏɴᴇ ᴍᴏʀᴇ ᴛʜɪɴɢ ᴛᴏ ᴋᴇᴇᴘ ᴄʟᴇᴀɴ?