ash-gonzales

Abo ng Ating Buhay

Abo ng Ating Buhay

External image

External image
Sa Miyerkoles na ang Ash Wednesday o Miyerkoles ng Abo, kung saan gagamitin natin ang abo para sa pagmamarka ng krus sa ating mga noo. Sa pagmamarkang ito magsisimula ang Panahon ng Kuwaresma ng mga Kristiyano. Hinihingi sa panahong ito ang isang mas malalim na pagninilay, pagdarasal at pagbabalik-loob sa Diyos.

Ang palaspas o palm branches na ginamit sa Linggo ng Palaspas ay susunugin bukas,…

View On WordPress