arashi gif 4

4

Music Station [2017.06.23]
└ Arashi ★ Tsunagu

10

└ Miyama Hiroto bengoshi hard at work.

Cr: 99.9 Keiji Senmon Bengoshi Navi