ar 40s

10

“The bromance. The captivating couple”

Dong Wook. It was so nice working with you.I hope we can work in another drama again. I miss you.
- Mr Goblin, Gong Yoo hyung. We had beautiful days. I wasn’t lonely, thanks to you. If we could work together again. I think we can have more fun.

10

Bazı hazineler vardır kıymeti bilinirse, istifade edildikçe azalmaz, bilakis çoğalır. Esma’ül Hüsna işte böyle bir hazine. Gerçek zenginler, o hazinenin gerçek kıymetini bilenlerdir.

Allahu Teala A’raf Suresi 180. ayetinde buyuruyor ki; mealen:

- ”  En güzel isimler Allah’ındır. O’na o isimlerle dua edin. O’nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yaptıklarının cezasını görecektir.” (A’râf: 7/180)

Bu sebeple Allah-u Teâla’ya 99 ismi şerifi ile dua etmenin ehemmiyeti büyüktür. 99 İsm-i Şerif’i ve bu isimlerle yapılabilecek duaları aynı başlık altında topladık..

ALLÂHU TEÂLÂ’NIN 99 İSMİ ŞERÎFİ VE ANLAMLARI ve DUA

DİKKAT!  Okunmasında sayı belirtilmeyen ismi şerifleri tek sayı ile okumak sünnettir.  Misal: 7-25-33-99 gibi…

1-هُوَااللَّهُالَّذِىلآاِلَهَاِلآّهُوَ : Allah:Zât-ı Teala’nın ismidir. Kendisinden başka ilah olmayan alemlerin yaratıcısıdır. Bu mubarek isim ism-i a’zâmdır ve diğer isimlerin manasınıda taşır. “Allahu Teala’nın rızasını kazanmak ve imanın yakîn nurunu elde etmek için her gün 1000 kez “Ya Allah”, “Ya Hû” diye okunur.)
 2 – الرّحْمانُ : Er-Rahmân: Dünyada kafir ve mü’min her canlıya acıyan ve her canlının kalbine şefkat ve merhamet vericidir. Eğer O, rahmet vermeseydi anne kucağından çocuğunu atar, aslan yavrusunu parçalar yerdi. Allahu Telanın rahmetine nail olmak ve kalpteki merhametin çoğalması için her gün “Ya Rahmân” diye 100 kez okunur.)
-  الرّحيمُ  : Er-Rahîm: Ahirette sadece mü’minlere merhamet edicidir ve cennetlerdeki huzur ve selamet O’nun Er-Rahîm isminin tecellisi ile zeval bulmaktan korunmuş olur. Allahu tealanın merhametine nail olmak ve kalbde ahiret sevgisinin çoğaltılması için her gün “Ya Rahîm” diye 100′er kez okunur.)
4 – اَلْملكُ     : El-Melik: O Allah bütün varlığın tek gerçek padişahıdır ve yöneticisidir ve kalb fakirliğinden kalb zenginliğine erdircidir. (Nefse hakim olmak gücü elde etmek için sabah namazından sonra 121 kez “Ya Melikü” diye okunur.)
5- اَلْقُدُّوسُ : El-Kuddûs: O’nun yüce zatı ve sıfatları bütün ayıp ve kusurlardan arıdır, temizdir ve kullarının kalbini temizleyici ve ilahisevgi vericidir. (Allah’a ta’zîm ve ilahi sevginin kalbde artması için 40 gün 1000 er kez okunur.)

6-  السَّلآمُ     : Es-Selâm: O bütün noksan sıfatlardan salimdir ve dilediğini hastalıklardan kurtarıp esenliğe erdirir. Allah duasını kabul ettiği kimse için, şifa bulacağı doktora gitmeyi nasip eder. ( Hasta kimsenin üzerine hastalığından kurtuluncaya kadar her gün 121 kez okunur.)

7-  الْمُؤْمِنُ   : El-Mü’min: O bütün peygamberlerini tasdik edici ve dilediği kullarını bela ve musibetlerden koruyucudur. Kalpte ki iman nurunun artması, canın, malın ve aile efradının gelecek belalardan korunması için her gün 36 kez “Ya Mü’minü“ü okunur. )
8-  اَلْمُهَيْمِنُ   : El-Müheymin: O, gözetip koruyucudur ve dilediği kullarını unutkanlık hastalığından koruyandır. (Bunama hastalığından korunmak için bu ismi şerif her gün bir miktar okunur.) 
9-  اَلْعَزِيزُ     : El-Azîz: O, çok güçlüdür, O’ndan başka galip yoktur ve dilediğini başarıya erdirir ve dilediği kimselerin düşmanlarını hezimete uğratandır. Zalimlere galib gelmek için, kalpte bir hasetlik veya haksız bir istek olmadan 40 gün 40′ar kez okunur.)

10-  اَلْجَبّارُ   : El-Cebbâr: O, mutlak ıslah edici ve kahredicidir. Dilediği kimseyi zalimlerden koruyucudur. (Zalimlerin şerrinden korunmak için “Ya Cebbar” sabah akşam 21 kez okunur.)

11- اَلْمُتَكَبِّرُ   : El-Mütekebbir: O, azâmet ve kibriyasında tektir. (Kadir ve kıymetin, hayır ve bereketin artması için her gün bir miktar  “Ya Mütekebbir” diye okunur.)
12الْخالِقُ    : El-Hâlik: Kainatın tek yaratıcısıdır. O’ndan başkası için yaratmak kelimesini kullanmak çok tehlikelidir. (Yitiklerin bulunması için 5000 kez “Ya Halik” okunur.)
13- الْبارِئُ    : El-Bâri’ü : O, mahlukların kusursuz yaratıcısıdır.  Kalbe selamet nurları indirilmesi ve kalbin genişletilmesi için 7 gün 100 er kez  “Ya Bâriü” okunur. )

14الْمُصَوِّرُ  : El-Musavvir: O, her şeye şekil ve suret verendir.  Kalbe çok nurani tecelliler indirilmesi için bu mubarek isimle dua edilir. (Çeşitli sıkıntılardan halas için akşam namazından sonra 21 kez “Ya Musavvir” diye okunur.)

NOT: Çocuğu olmayan bir hanım, Allahu Tealanın Yâ Musavvir ismi şerifini güneş battıktan sonra 7 gün 21′er kez okursa Allah’ın izni ile çocuk sahibi olması umulur. (İsmail Hakkı Bursevi Ruhul-Beyan, 9/467)

15- اَلْغَفَّارُ    El-Ğaffar: Çok bağışlayıcıdır.  (Kalbde, günahlardan pişmanlık hasıl olması ve Allahu Tealanın affına ve merhametine nail olmak için bu mubarek ismi şerif bir miktar okunur.)

16- اَلْقَهّارُ     : El-Kahhâr: O, Tüm yaratılmışları kudretiyle aciz bırakıp, dilediğini zelil edendir.  (Kalbe, nefsi emmareyi kahredici bir kuvvetin verilmesi ve zalimlerin kalbine korku indirilmesi, maddi ve manevi düşmanların kahredilmesi için gece yarısı 100 defa “Ya Kahhar” diye okunur.)

17- اَلْوَهاَّبُ   : El-Vehhâb: Ğayb hazinelerinden bolca verendir. Bu mubarek isimle dua eden kimsenin duası kabul görürse, o kimseye bolluk  ve bereket ihsan edilir. (Gözüken ve gözükmeyen düşmanlardan korunmak için namazlardan sonra 7′şer kez “Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ ve heblenâ minledunke rahmeh, inneke entel Vehhâb” okunur.) 

18- اَلرَّزَاقُ    :Er-Razzâk: Bütün canlıların rızkını verendir. (Rızık sebeplerinin kolaylaşması, darda kalanların ve hasta olanların felah bulması için cuma namazından sonra yüzer defa okunur.)

19- اَلْفَتَّاحُ      : El-Fettâh: Zorlukları giderici, hayır kapılarını açan ve dua edenlerin duasını kabul edicidir.( Kalbe genişlik olması ve hayırlı işlerdekolaylık kapılarının açılması için sabah namazından sonra 71 defa sağ el kalbin üzerinde tutularak okunur.)
20- اَلْعليِمُ      : El-Alîm: Yarattığı herşeyi yaratmadan evvel, ebediyete kadar bilicidir ve kullarına dilediği kadar ilim verendir. ( Kalp İlminin artırılması ve hafızanın güçlenmesi için  bu mubarek isim namazların ardından “Ya allâmel ğuyûb”diye yüzer kez okunur.)
21- اَلْقَابِضُ    : El-KâbiD: Eceli gelenlerin ruhunu kabz edicidir. (Dostların çoğaltılması için her gün bir miktar bu ismi şerif okunur.)

22- اَلْباسِطُ     : El-Bâsıt: Dilediği mahlukuna ruh ve hayat verendir. (Kalben hayat bulmak ve feyiz kapısının açılması için  duha namazlarından sonra “Ya Bâsıd” diye onar kez okunur.)

23-  اَلْخَافِضُ  : El-HâfiD: Dilediği kimsenin derecesini indirendir. (Sıkıntılardan kurtulmak için 50 kez okunur.)

24- اَلَّرَّافِعُ      : Er-Râfi’u: Dilediği kimsenin derecesini yükseltendir. (Zalimlerin şerlerinden emin olmak için her gün 70 kez okunur.)

25- اَلْمُعِزُّ       : El-Muızzü: Dilediği kulunu aziz kılandır. (Düşmana karşı güçlü görünmek için Cuma ve Pazar geceleri 40′ar kez okunur.)

26- اَلْمُزِلُّ      : El-Muzillü: Dilediğini zelil kılandır. (Zalim ve fesatçıların şerlerinden halas bulmak için her gün 75 kez okunur ve secdeye varılır ve dua edilir.)

27- اَلسَّمِيعُ     : Es-Semî’u: Her şeyi işiten ve herkesin işitmesini yaratandır.(Duaların kabulü için her Cuma günü kılnacak Duha namazını mütakiben bir miktar “Ya Semîu” okunur.)

28- اَلْبَصِيرُ     : El-Besîr: Herşeyi gören ve herkesin görmelerini yaratandır. (Şartlar yerine getirildiğinde basiret gözünün açılması için bu mubarek isimle Allah’tan yardım istenilir. Cuma namazından önce 100 kez okunur.)

29- اَلْحَكَمُ       : El-Hakem: Mutlak hüküm sahibidir. (İç alemin sırlarla doldurulması için geceleyin bir miktar “Ya Hakemü” isimi şerifi okunur.)

30- اَلْعدْلُ       : El-Adlü: Gerçek adalet sahibidir ve adil olmak isteyen kullarının kalbine adalet duygusunu verendir. O’nun adaleti mahşerde tecelli edecektir. Bu dünya imtihan yeridir. (Bir iftiraya veya bir haksızlığa uğrandığında her gün bir miktar “Ya Adlü” okunur.)

31- اَللَّطِيفُ     : El-Latîf: Lütüf ve ihsan sahibidir. (Çeşitli elemlerden kurtulmak için her gün 133 kez okunur.)

32- اَلْخَبِيرُ      : El-Habîr: Yarattıklarının gizli ve açık bütün hallerini bilendir. (Kalpte ruhaniyet elde edilmesi için yedi gün bir miktar okunur.)

33- اَلْحَلِيمُ       : El-Halîm: Azaba layık kulların azabını erteleyicidir. (Kötü huyların iyi ahlaka dönüşmesi için namazlardan sonra her gün belli  bir miktar “Ya Halîm” ismi şerifi okunur. )

34-  اَلْعَظِيمُ     : El-Azîm: Büyüklüğünü ancak kendisi bilir. Beşerin aklı O’nun büyüklüğünü kavramaktan acizdir. (Zalimlerin şerrinden ve elemlerden halas bulmak için  bu isimi şerif her gün bir miktar okunur. )

35-  اَلْغَفُورُ     : El-Ğafûr: Dilediği kimselerin günahlarını affedicidir. Günahların affı için bu mübarek isimle dua edilir. (İnatçılık huyundan halas bulmak ve günahların bağışlanması için her gün bir miktar okunur.)

36-  اَلشَّكوُرُ    : Eş-Şekûr: Az amel karşılığında çok sevab vericidir. (Nefes darlığı ve manevi sıkıntılardan kurtulmak için her gün bir miktar okunur.)

37-  اَلْعَلِيُّ       : El-Aliyyü: Büyüklüğünü anlamaktan yana tüm halk acizdir.(Çocukların zekasının artması için çocukların üzerine her gün bir miktar okunur.)

38- اَلْكَبِيرُ       : El- Kebîr: O, evveli ve sonu olmayan vâcib’ul vücûdtur. (İlim ve irfanın artırılması için her gün bir miktar okunur.)

39-  اَلْحَفِيظُ     : El-HafîZ: O, çok koruyucudur. Gökleri ve yerleri ve tüm yaratılmışları her an yok olmaktan koruyandır. Her hangi bir şeyden korkulduğunda bu mubarek isimle dua ederek Allah’a sığınılır. (Tehlikeli yerlerde ve zararlı haşerattan ve yırtıcı hayvanlardan korunmak için”Ya Hâfiz” okunur. )

40-  اَلْمُقِيتُ     : El-MuKîtü: Maddi ve manevi rızkı yaratıp yerlerine gönderme gücüne sahip olandır. Yolculuk esnasında bu isimle dua edilmelidir.  (Yolculuğun sıkıntılarından korunmak için bir miktar okunur.)

41- اَلْحَسِيبُ     : El-Hasîb: Bir hayat boyu herkesin işlediklerinin hesabını tüm incelikleriyle çok iyi bilendir. Korktuğundan emin olmak için, bu mubarek isimle dua edilir. (Korkulan şeyden emin olmak için bir hafta her gün 77 kez okunur.)

42- اَلْجَلِيلُ       : El-Celîl: Celalet ve ululuk sahibidir. (Bu ismi şerifi okuyanlara saygınlık verilir.)

43- اَلْكَرِىمُ      : El-Kerîm: Sebepsiz olarak kullarına ikram ve ihsan edendir.  Malın bereketlenmesi için bu isimle dua edilir. (Bu ismi şerifi okuyanların bereketi artar.)

44-  اَلرَقِيبُ     : Er-RaKîb: Koruyup gözetendir. Yitiğini bulmak, yolculukta istenmeyen durumlardan korunmak için bu mubarek isimle dua edilir.  (Yitik bir şeyi bulmak için bir miktar okunur. )

45- اَلْمُجِيبُ     : El-Mucîb: Duaları kabul edendir. (Duaların kabulü için bu mubarek isimle dua edilir.)

46- اَلْوَاسِعُ      : El-Vasi’u : İlmi herşeyi kuşatmıştır. (Hırs ve sıkıntıdan kurtulmak için bu mubarek isimle dua edilir. )

47-  اَلْحَكِيمُ    : El-Hakîm: Hikmet sahibi ve kulları arasında hükmedicidir. (İlahi hikmet kapılarının açılması için bu mübarek isimle dua ve zikir edilir. )

48-  اَلْوَدُودُ     : El-Vedûd: Dilediği kullarını seven ve kulları arasındaki sevgiyi yaratan ve onlara merhameti ile muamele edendir. Kalblerdeki İlahi sevginin artırılması için bu mubarek isimle dua ve zikir edilir. (Aileler arasındaki soğukluğun giderilmesi ve muhabbet hasıl olması için bir yiyeceğe bin kez okunur.)

49- اَلْمَجِيدُ      : El-Mecîd: Şanı çok yüce olandır. ( maddi ve manevi hastalıklardan halas bulmak için iftardan önce “Ya Mecîd”   okunur.”

50-  اَلْباَعِثُ   : El-Bâıs: Ölüleri diriltip kabirden çıkaran. (Kalbin nurlanması ve kalpteki hikmetlerin artması için yatakta el kalbin üzerine konup yüz defa okunur.)

51- اَلشَّهِيدُ      : Eş-Şehîd: Her şeyi inceliği ile görüp bilendir. Asilerin ıslah edilmesi, ana baya isyan eden ve kocasına itaat etmeyenlerin islah edilmesi için bu mübarek isimle dua edilir. (Asi ve isyankarların islahı için bir miktar okunur.)

52- اَلْحَقُّ        : El-Hakk: Varlığı değişmeyen. (İşlerin kolaylaşması için günde yüz defa okunur, ahlakın güzelleşmesi için günde bin kez okunur.)

53- اَلْوَكِيلُ      : El-Vekîl: Mahlukların işini bitiren ve gereğeni yaratandır. Musibetlerin geriye çevrilmesi için bu mübarekisimle dua edilir. (Belaların geriye çevrilmesi için okunur.)

54- اَلقَوِيُّ       : El-Kaviyy: Pek güçlü. (Zalimi perişan etmek için bin kez okunur.)

55- اَلْمَتِينُ       : El-Metîn: Çok sağlam. Maddi ve manevi güce erişmek için okunur.(Maddi ve manevi güce erişmek için okunur)

56- اَلْوَلِيُّ        : El-Veliyy: Dostlarına yardım eden, düşmanlarını kahredendir. Kıyamet günü hesabın kolay geçmesi içinokunur.  (Kıyamet günü hesabın kolaylaşması için okunur)

57- اَلْحَمِيدُ      : El-Hamîd : Bütün övgü O’na aittir. Bütün varlığın lisanı ile övülendir.  (Güzel ahlak sahibi olmak için çokça okunur.  )                 

58- اَلْمُحْصِى    : El-Muhsî: Yaratılmış her şeyin sayısını bilendir.  (Bu ismi şerifi çokca okuyanlara kalpler itaat eder.)

59- اَلْمُبْدِئُ      : El-Mubdi’ü: Maklukatı maddesiz olarak yoktan var edendir.

60-اَلْمُعِيدُ        : El-Muîd: Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan. (Bu ismi şerifi okumaya devam edenlerin değeri yükselir.)

61- اَلْمُحْيِى      : El-Muhyî: Cansızlara hayat verendir. (Kaçmasından endişe edenlere bir kaç ekmek parçasına bu ismi şerif  okunarak yedirilir. )

62- اَلْمُمِيتُ      : El-Mumît: Bütün canları öldürendir. Nefs-i emmarenin şerrinden kurtulmak için bu ism-i şerifle dua edilir. (“Ya Mumît’i” okuyanların nefsi emmareleri islah edilir biiznillah.)

63-   اَلْحَيُّ      : El-Hayyü: Daima diri olan ve herşeye gücü yetendir. Hastaların şifa bulması için bu mubarek isimle dua edilir. (Bu ismi şerif gül suyu ile yazılıp hastaya içirilirse inşallah şifa bulur.)

64- اَلْقَيّوُمُ        : El-Kayyûm: Zât ile kaim olup kimseye muhtaç olmayan ve mahlukatı Kayyum ismi ile varlıkta durdurandır. (Unutkanlık illetinden kurtulmak için bu ism-i şerifle dua edilir. )

65- اَلْوَاجِدُ       : El-Vâcid: İstediğini bulandır. (Bu ismi şerifi okumaya devam edenlerin kalbi manevi güç bulur biiznillah)

66- اَلْمَاجِدُ       : El-Mâcid: Kerem ve ihsanı bol olan. “Bu ismi şerifi çokça okuyanların kalbi nurlanır biiznillah”

67- اَلوَاحِدُ       : El-Vahid : Misli ve benzeri olmayan. Mahlukatın korkusundan emin olmak için çokca okunur. “Kalbin yorgunluktan ve mahluk korkusundan halas bulması için bin kez okunur”

68-  اَلصَمَدُ      : Es-Samed: Kimseye muhtaç olmayan herkesin ihtiyacını yaratan. İradenin güçlenmesi için bu ism-i şerifle dua edilir. “Yüz defa okuyanlar kalpleri huzura erer biiznillah”
69- اَلْقَادِرُ        : El-Kâdir: Her şeye gücü yeten ve dilediğini yaratan. “Zalimlere karşı zafer bulmak için 100 kez okunur “

70- اَلْمُقْتَدِرُ      : El-Muktedir: Yarattığı şeyleri zahmet ve meşakkatsiz meydana getirendir. “Uyandığında bu ismi şeri okuyanın işlerini Allah düzene koyar.”

71- اَلْمُقَدِّمُ       : El-Mütekaddim: Dilediğini öne geçirendir. “Savaş meydanlarında düşmana galib gelmek için bu ism-i şerif çokça okunur”

72- اَلمُؤَخِّرُ     : El-Muahhır: Dilediğini geri bırakandır. “Tevbe ve takvaya ermek için okunur.”

73- اَلْاَوَّلُ        : El-Evvel: Varlığının evveli yoktur. “Yolculuğun sıkıntılarından korunmak için bu ism-i şerif okunur “

74- اَلْآخِرُ        : El-Âhir: Varlığının sonu yoktur. “Kalbden dünya muhabbetinin çıkarılması için bu ism-i şerif her gün yüz okunur. ”

75- اَلظَّاهِرُ      : Ez-Zâhir: Varlığı sayısız delillerle âşikârdır. “İşrak vaktinde bu ismi şerifi okumaya devam edenlerin kalbi nurlanır”

76- اَلْبَاطِنُ       : El-Bâtın: Aklın tasvvurundan ve idrakinden gizlidir. “İsteklerin kabulü için namazdan sonra: “Huvel evvelu vel ahiri ve zahiri vel batınu ve hüve bi külli şey’in alîm” ayeti 540 kez okunur.

77- اَلْوَالِى       : El-Vâlî: Bütün mahlukatın işlerini idare eden. “Bu ismi şerifi okuyanlar çeşitli afetlerden korunur”

78- اَلْمُتَعَالِى    : El-Müteâlî: Zâtının büyüklüğünü ancak Zâtı bilir. “Bu ismi şerifi okumaya devam edenler inşallah salah bulurlar”

79- اَلْبَرُّ          : El-Berru: İhsan eden. “Mahlukatın şerrinden korunmak için bu ism-i şerifle dua edilir.”

80- اَلتَّوَّابُ       : Et-Tevvâb: Tevbe edenlerin tevbesini kabul eden. Zalimin zulmünden kurtulmak ve tevbelerin kabul edilmesi için, bu ism-i şerifle dua edilir.

81- اَلْمُنْتَقِمُ       : El-Müntekım: Suçlulardan ilahi adaleti ile intikam alan. “Allahu Teala’nın zalimlere gereken cezayı vermesi için, bu mubarek isimle dua edilir.”

82- اَلْعَفُوُّ         : El-Afuvv: Günahları affeden. “Günahların affedilmesi için bu isimle dua edilir.”

83- اَلرَّؤُفُ       : Er-Raûf: Çok şefkatli. ” Ya Raûf ” ism-i şerifi, öfkeli anlar da salavatla birlikte gazabın söndürülmesi için okunur.

84- مَالِكُالْمُلْكِ   : Mâlikül-Mülk: Mülkün ebedi sahibi. “Bu ismi şerifi okumaya devam edenler fakirlikten kurtulur biiznillah”

85- ذُوالْجَلآلِوَالْإكْرَامُ: Zül-Celâli vel-İkrâm: Hem büyüklük hem ikram sahibi. “Duaların kabul olması için bu mübarek isimlerle dua edilir.”

86- اَلْمُقْسِطُ       : El-MuksiT: Mazlumun hakkını zalimden alan.  (Vesveseden kurtulmak için bu ismi şerifle dua edilir.)

87- اَلجَامِعُ        : El-Cami’u: Dilediğini dilediği anda toplayan. (Maksatlarına ermek isteyenler bu ismi şerifle dua ederler)

88-لْغَنِىُّاَ          : El-Ğaniyy: Çok zengin ve her şeyden müstağnidir.  “Maddi ve manevi zenginlik için bu isimle dua  edilir.”

89- اَلْمُغْنِى        : El-Muğnî: Herşeyi yeterince veren, dilediğini zengin eden. “Maddi ve manevi zenginlik için bu isimle dua  edilir. Maddi zenginiği isteyenin niyeti övünmek ve şöhret bulmak içinse bu doğru değildir.”

90- اَلْمَانِعُ         : El-Mâni’u: Bir şeyin oluşmasına müsaade etmeyen. “Kendilerine zarar vermek isteyen şeylerin kötülüğünü  engellenmesi için bu mubarek isimle dua edilir.”

91- اَلضَّارُّ         : Ed-Dârr: zarar veren şeyleri yaratan. “Bu ismi şerifi Cuma geceleri yüzer kez okuyana mahlukat takarrub (yakın olur) eder.”

92- اَنّاَفِعُ           : En-Nâfi’u: Hayrı ve faideli şeyleri yaratan. “Hayırlı işlerin açılması için bu mubarek isimle dua edilir.”

93- اَلنُّورُ          : En-Nûr: ışığı yaratıp alemleri nurlandıran. “Kalbin nurlanması için bu mubarek isimle dua edilir.”

94- اَلْهَادِى        : El-Hâdi: Hidayete erdiren. ” Birilerinin hidayete ermesi için bu mubarek isimle dua edilir.”

95- اَلْبَدِيعُ          : El-Bedî’u: Alemleri örneksiz yaratandır. “Bu ismi şerifi 70 bin kez okuyan zarar verici şeylerin kötülüğünden korunur biiznillah.”

96- اَلْبَاقِى          : El-Bâkî: varlığının sonu olmayan. “Bu ismi şerifi 1000 kez okuyan bir çok sıkıntıdan kurtulur biiznillah”

97- الْوَاثُ        : El-Vâris:رِ Herşeyin sona erdiği gün bütün mülkün sahibi. “Manevi bir hastalığa yakalanan kimse akşamla yatsı arasında bu ismi şerifi 1000 kez okursa o hastalıktan kurtulur biiznillah.”

98- اَلرَّشِيدُ          : Er-Râşîd: İrşad ve delile muhtaç olmayandır. “Amellerin makbuli için yatsıdan sonra 100 defa bu mubarek isim okunur.”

99- اَلصَّبُورُل       : Es-Sabûr :(celle celâluh): Çok sabırlı. “Güneş doğmadan önce “Yâ Sabûr” şeklinde bu ismi şerifi 100 kez okuyan şiddet ve meşakkat yüzü görmezler biiznillah.”

Bazı hazineler vardır kıymeti bilinirse, istifade edildikçe azalmaz, bilakis çoğalır. Esma’ül Hüsna işte böyle bir hazine. Gerçek zenginler, o hazinenin gerçek kıymetini bilenlerdir.

YGS Birincisi 4 bölümden 40'ar tane, toplamda 160 soruyu 160 dakika içinde çözmüş öğrencidir. Heyecan yapmamış, stres yapmamış, tek bir tane soruyu bile yanlış okumamış, her bir soruyu 1 dakika içinde yanıtlamış, 160 dakika boyunca şöyle bir gerinip vücudunu esnetmemiş, hatta burnunu bile kaşımamıştır. Türkçe bölümünde 30-35 adet paragraf sorusunun hepsini 1'er dakika içinde okumuş, anlamış, doğru cevaplandırmıştır. İstisnasız! Ve bu çocuk 18 yaşındadır. Günde 18 saat ders çalışabilecek kadar beyni boştur. Hiçbir düşünce beynini işgal etmemiş, hiçbir konuda kafasında merak uyanmamış, bilgisayar oyunlarını bırakınız internete bile girmemiştir. Hatta sınıftan bir kıza bile aşık olmamıştır ki konsantrasyonu bozulsun... Hiçbir düşünce akımına ilgi duymamış, hiçbir düşünce üretmemiştir. Sadece ve sadece test çözmüştür! 18 yaşında dünyayı yeni tanıyan bir gencin dünyasını işgal edecek hiçbir şey onun hayatına girmemiştir. Ve bu çocuk, lanet Türkiye birincisidir. İstediği üniversiteye girerek akademik kariyer yapabilecek, meslek kazanabilecek, iş bulup hayatını geçindirebilecek imkana sahiptir şu anda. İsterse bilim, isterse sanat, isterse düşünce adamı olabilir... Peki, sorabilir miyim: Hangi beyinle? Bir robotla mı karşı karşıyayız? Yoksa belli çevreler tarafından seçilmiş sıradan bir çocukla mı? Normal bir çocuğun bu şekilde hayatının baharını hiçe sayarak çalışması mümkün müdür? Peki yüzbinlerce kişinin hayal kırıklığı yaşadığı bir sınavda en ufak bir gerilim bile yaşamaması? Bu şekilde bir sistemle ülkenin yetenekli ve idealist yüzbinlerce gencini hayata küstürdükleri ve böyle zavallı çocukları makineleştirerek geleceğin önemli adamları diye yutturdukları için, bu sistemi kuranlar da, uygulayanlar da bu ülkeye ihanetin en büyüğünü yapmaktadırlar. Ve yapmaya da devam edeceklerdir.

Dakwah itu mengajak, bukan memaksa.

Dakwah (da'watan) dari segi bahasa artinya adalah ajakan/seruan/panggilan.

“Sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja
.” — (QS. Ar Ra’d: 40)

YGS Birincisi 4 bölümden 40'ar tane, toplamda 160 soruyu 160 dakika içinde çözmüş öğrencidir. Heyecan yapmamış, stres yapmamış, tek bir tane soruyu bile yanlış okumamış, her bir soruyu 1 dakika içinde yanıtlamış, 160 dakika boyunca şöyle bir gerinip vücudunu esnetmemiş, hatta burnunu bile kaşımamıştır. Türkçe bölümünde 30-35 adet paragraf sorusunun hepsini 1'er dakika içinde okumuş, anlamış, doğru cevaplandırmıştır. İstisnasız! Ve bu çocuk 18 yaşındadır. Günde 18 saat ders çalışabilecek kadar beyni boştur. Hiçbir düşünce beynini işgal etmemiş, hiçbir konuda kafasında merak uyanmamış, bilgisayar oyunlarını bırakınız internete bile girmemiştir. Hatta sınıftan bir kıza veya erkeğe bile aşık olmamıştır ki konsantrasyonu bozulsun... Hiçbir düşünce akımına ilgi duymamış, hiçbir düşünce üretmemiştir. Sadece ve sadece test çözmüştür! 18 yaşında dünyayı yeni tanıyan bir gencin dünyasını işgal edecek hiçbir şey onun hayatına girmemiştir. Ve bu çocuk, Türkiye birincisidir. İstediği üniversiteye girerek akademik kariyer yapabilecek, meslek kazanabilecek, iş bulup hayatını geçindirebilecek imkana sahiptir şu anda. İsterse bilim, isterse sanat, isterse düşünce adamı olabilir... Peki, sorabilir miyim: Hangi beyinle? Bir robotla mı karşı karşıyayız? Yoksa belli çevreler tarafından seçilmiş sıradan bir çocukla mı? Normal bir çocuğun bu şekilde hayatının baharını hiçe sayarak çalışması mümkün müdür? Peki yüzbinlerce kişinin hayal kırıklığı yaşadığı bir sınavda en ufak bir gerilim bile yaşamaması? Bu şekilde bir sistemle ülkenin yetenekli ve idealist yüzbinlerce gencini hayata küstürdükleri ve böyle zavallı çocukları makineleştirerek geleceğin önemli adamları diye yutturdukları için, bu sistemi kuranlar da, uygulayanlar da bu ülkeye ihanetin en büyüğünü yapmaktadırlar. Ve yapmaya da devam edeceklerdir.
YGS 1.Sİ NASIL BİR HAYATA SAHİP? (Özet yok, buyrun okuyun) 4 bölümden 40’ar tane toplamda 160 soruyu 160 dakika içinde çözmüş öğrencidir. Heyecan yapmamış, stres yapmamış, tek bir tane soruyu bile yanlış okumamış, her bir soruyu 1 dakika içinde yanıtlamış, 160 dakika boyunca şöyle bir gerinip vücudunu esnetmemiş, hatta burnunu bile kaşımamıştır. Türkçe bölümünde 30-35 adet paragraf sorusunun hepsini 1’er dakika içinde okumuş, anlamış, doğru cevaplandırmıştır. İstisnasız! ve bu çocuk 18 yaşındadır. günde 18 saat ders çalışabilecek kadar beyni boştur. hiçbir düşünce beynini işgal etmemiş, hiçbir konuda kafasında merak uyanmamış, bilgisayar oyunlarını bırakınız internete bile girmemiştir. Hatta sınıftan bir kıza bile aşık olmamıştır ki konsantrasyonu bozulsun.. Hiçbir düşünce akımına ilgi duymamış, hiçbir düşünce üretmemiştir. Sadece ve sadece test çözmüştür! 18 yaşında dünyayı yeni tanıyan bir gencin dünyasını işgal edecek hiçbir şey onun hayatına girmemiştir. Ve bu çocuk türkiye birincisidir. İstediği üniversiteye girerek akademik kariyer yapabilecek, meslek kazanabilecek, iş bulup hayatını geçindirebilecek imakana sahiptir şu anda. İsterse bilim, isterse sanat, isterse düşünce adamı olabilir.. Peki sorabilir miyim: hangi beyinle? Bir robotla mı karşı karşıyayız? yoksa belli çevreler tarafından seçilmiş sıradan bir çocukla mı? Normal bir çocuğun bu şekilde hayatının baharını hiçe sayarak çalışması mümkün müdür? Peki yüzbinlerce kişinin hayal kırıklığı yaşadığı bir sınavda en ufak bir gerilim bile yaşamaması? Bu şekilde bir sistemle ülkenin yetenekli ve idealist yüzbinlerce gencini hayata küstürdükleri ve böyle zavallı çocukları makineleştirerek geleceğin önemli adamları diye yutturdukları için, bu sistemi kuranlar da, uygulayanlar da bu ülkeye ihanetin en büyüğünü yapmaktadırlar. Ve yapmaya da devam edeceklerdir..

Bide bu açıdan bakın

anonymous asked:

Eu mă trezesc la 5:40, ar cam trebui și eu sa dorm, dar cafeaua din timpul zilei mă tine departe de lumea viselor.-C

Consum 5-6 poate și mai multe pahare de cafeaua pe zi..

Ygs birincisi nasıl bi hayata sahip? 4 bölümden 40'ar tane toplamda 160 soruyu 160 dakika içinde çözmüş öğrencidir. heyecan yapmamış, stres yapmamış, tek bir tane soruyu bile yanlış okumamış, her bir soruyu 1 dakika içinde yanıtlamış, 160 dakika boyunca şöyle bir gerinip vücudunu esnetmemiş, hatta burnunu bile kaşımamıştır. türkçe bölümünde 30-35 adet paragraf sorusunun hepsini 1'er dakika içinde okumuş, anlamış, doğru cevaplandırmıştır. istisnasız! ve bu çocuk 18 yaşındadır. günde 18 saat ders çalışabilecek kadar beyni boştur. hiçbir düşünce beynini işgal etmemiş, hiçbir konuda kafasında merak uyanmamış, bilgisayar oyunlarını bırakınız internete bile girmemiştir. hatta sınıftan bir kıza bile aşık olmamıştır ki konsantrasyonu bozulsun.. kitap bile okumamıştır ders çalışmaktan!!! hiçbir düşünce akımına ilgi duymamış, hiçbir düşünce üretmemiştir. sadece ve sadece test çözmüştür! 18 yaşında dünyayı yeni tanıyan bir gencin dünyasını işgal edecek hiçbir şey onun hayatına girmemiştir. ve bu çocuk türkiye birincisidir. istediği üniversiteye girerek akademik kariyer yapabilecek, meslek kazanabilecek, iş bulup hayatını geçindirebilecek imakana sahiptir şu anda. isterse bilim, isterse sanat, isterse düşünce adamı olabilir.. peki sorabilir miyim: hangi beyinle? bir robotla mı karşı karşıyayız? yoksa belli çevreler tarafından seçilmiş sıradan bir çocukla mı? normal bir çocuğun bu şekilde hayatının baharını hiçe sayarak çalışması mümkün müdür? peki yüzbinlerce kişinin hayal kırıklığı yaşadığı bir sınavda en ufak bir gerilim bile yaşamaması? bu şekilde bir sistemle ülkenin yetenekli ve idealist yüzbinlerce gencini hayata küstürdükleri ve böyle zavallı çocukları makineleştirerek geleceğin önemli adamları diye yutturdukları için, bu sistemi kuranlar da, uygulayanlar da bu ülkeye ihanetin en büyüğünü yapmaktadırlar. ve yapmaya da devam edeceklerdir..

Πέμπτη Ἱσταμένου, V day
From today’s sunset: fifth day of Hekatombaion.
“Beware of all the fifth days; for they are harsh and angry; it was on the fifth, they say, that the Erinyes assisted at the bearing of Horkos, whom Eris bore, to be a plague on those who take false oath.” - “Shun the fifth days: i.e. the lunar days. We have heard from the Pythagoreans that the number five is number of Dike, and among them are told the causes of this..as She punishes all those who stray from the divine law, as told by Plato (Laws IV, 716a).”
Scholia to Hesiod, Erga, 802-804
Five is also the number of Nemesis, of Πρόνοια (Providence), of Δίκη (Justice), it is also called Βουβάστεια, “because She is venerated in the Egyptian Temple of Bubastis” (“Of Bubastis”, main centre of worship of the Goddess Bastet, identified with Artemis), Aphrodite, Gamelia, Ἄμβροτον (Immortal, Divine), Pallas, Καρδιᾶτιν (“Essence and / or function of the heart) "because it looks like the heart that, in living beings, is at the center.” (from. Iambl. Theol. ar. 40-41)

(Orestes kneeling beside the omphalos and tripod at Delphi, as he seeks sanctuary from the avenging Erinyes. Athena and Apollo intervene on his behalf for his purification. From Paestum, 360-320BCE. Now in the British Museum…)

YGS Birincisi

4 bölümden 40'ar tane, toplamda 160 soruyu 160 dakika içinde çözmüş öğrencidir. Heyecan yapmamış, stres yapmamış, tek bir tane soruyu bile yanlış okumamış, her bir soruyu 1 dakika içinde yanıtlamış, 160 dakika boyunca şöyle bir gerinip vücudunu esnetmemiş, hatta burnunu bile kaşımamıştır. Türkçe bölümünde 30-35 adet paragraf sorusunun hepsini 1'er dakika içinde okumuş, anlamış, doğru cevaplandırmıştır.

İstisnasız!

Ve bu çocuk 18 yaşındadır. Günde 18 saat ders çalışabilecek kadar beyni boştur. Hiçbir düşünce beynini işgal etmemiş, hiçbir konuda kafasında merak uyanmamış, bilgisayar oyunlarını bırakınız internete bile girmemiştir. Hatta sınıftan bir kıza bile aşık olmamıştır ki konsantrasyonu bozulsun…

Hiçbir düşünce akımına ilgi duymamış, hiçbir düşünce üretmemiştir. Sadece ve sadece test çözmüştür! 18 yaşında dünyayı yeni tanıyan bir gencin dünyasını işgal edecek hiçbir şey onun hayatına girmemiştir. Ve bu çocuk, lanet Türkiye birincisidir.

İstediği üniversiteye girerek akademik kariyer yapabilecek, meslek kazanabilecek, iş bulup hayatını geçindirebilecek imkana sahiptir şu anda. İsterse bilim, isterse sanat, isterse düşünce adamı olabilir…

Peki, sorabilir miyim: Hangi beyinle?

Bir robotla mı karşı karşıyayız? Yoksa belli çevreler tarafından seçilmiş sıradan bir çocukla mı? Normal bir çocuğun bu şekilde hayatının baharını hiçe sayarak çalışması mümkün müdür? Peki yüzbinlerce kişinin hayal kırıklığı yaşadığı bir sınavda en ufak bir gerilim bile yaşamaması?

Bu şekilde bir sistemle ülkenin yetenekli ve idealist yüzbinlerce gencini hayata küstürdükleri ve böyle zavallı çocukları makineleştirerek geleceğin önemli adamları diye yutturdukları için, bu sistemi kuranlar da, uygulayanlar da bu ülkeye ihanetin en büyüğünü yapmaktadırlar.

Ve yapmaya da devam edeceklerdir.

YGS Birincisi 4 bölümden 40'ar tane, toplamda 160 soruyu 160 dakika içinde çözmüş öğrencidir. Heyecan yapmamış, stres yapmamış, tek bir tane soruyu bile yanlış okumamış, her bir soruyu 1 dakika içinde yanıtlamış, 160 dakika boyunca şöyle bir gerinip vücudunu esnetmemiş, hatta burnunu bile kaşımamıştır. Türkçe bölümünde 30-35 adet paragraf sorusunun hepsini 1'er dakika içinde okumuş, anlamış, doğru cevaplandırmıştır. İstisnasız! Ve bu çocuk 18 yaşındadır. Günde 18 saat ders çalışabilecek kadar beyni boştur. Hiçbir düşünce beynini işgal etmemiş, hiçbir konuda kafasında merak uyanmamış, bilgisayar oyunlarını bırakınız internete bile girmemiştir. Hatta sınıftan bir kıza bile aşık olmamıştır ki konsantrasyonu bozulsun... Hiçbir düşünce akımına ilgi duymamış, hiçbir düşünce üretmemiştir. Sadece ve sadece test çözmüştür! 18 yaşında dünyayı yeni tanıyan bir gencin dünyasını işgal edecek hiçbir şey onun hayatına girmemiştir. Ve bu çocuk, lanet Türkiye birincisidir. İstediği üniversiteye girerek akademik kariyer yapabilecek, meslek kazanabilecek, iş bulup hayatını geçindirebilecek imkana sahiptir şu anda. İsterse bilim, isterse sanat, isterse düşünce adamı olabilir... Peki, sorabilir miyim: Hangi beyinle? Bir robotla mı karşı karşıyayız? Yoksa belli çevreler tarafından seçilmiş sıradan bir çocukla mı? Normal bir çocuğun bu şekilde hayatının baharını hiçe sayarak çalışması mümkün müdür? Peki yüzbinlerce kişinin hayal kırıklığı yaşadığı bir sınavda en ufak bir gerilim bile yaşamaması? Bu şekilde bir sistemle ülkenin yetenekli ve idealist yüzbinlerce gencini hayata küstürdükleri ve böyle zavallı çocukları makineleştirerek geleceğin önemli adamları diye yutturdukları için, bu sistemi kuranlar da, uygulayanlar da bu ülkeye ihanetin en büyüğünü yapmaktadırlar. Ve yapmaya da devam edeceklerdir.

Πέμπτη Ἱσταμένου, V day
From today’s sunset: fifth day of Anthesterion.
“Beware of all the fifth days; for they are harsh and angry; it was on the fifth, they say, that the Erinyes assisted at the bearing of Horkos, whom Eris bore, to be a plague on those who take false oath.” - “Shun the fifth days: i.e. the lunar days. We have heard from the Pythagoreans that the number five is number of Dike, and among them are told the causes of this..as She punishes all those who stray from the divine law, as told by Plato (Laws IV, 716a).”
Scholia to Hesiod, Erga, 802-804
Five is also the number of Nemesis, of Πρόνοια (Providence), of Δίκη (Justice), it is also called Βουβάστεια, “because She is venerated in the Egyptian Temple of Bubastis” (“Of Bubastis”, main centre of worship of the Goddess Bastet, identified with Artemis), Aphrodite, Gamelia, Ἄμβροτον (Immortal, Divine), Pallas, Καρδιᾶτιν (“Essence and / or function of the heart) "because it looks like the heart that, in living beings, is at the center.” (from. Iambl. Theol. ar. 40-41)

(Detail of the statue of Nemesis, from the Antonine Nympheum of Sagalassos, Anatolia; ca. 160-180 CE)

Ayat-ayat Manzil ini adalah kumpulan pilihan ayat-ayat dari Al-Quran. Ayat-ayat Manzil dibaca sebagai mohon perlindungan Allah dari gangguan jin, syaitan, iblis (mahluk halus), sihir dsb dan sebagai perubatan penyakit zahir dan batin. Allahu’alam.


Ayat-ayat Manzil ini harus dibaca dengan betul dan yakin 100% dengan mukjizat ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah. Surah-surahnya ialah,


Al-Fatihah,
Al-Baqarah (ayat 1-5, ayat 163, ayat 255-257, ayat 284-286),
Ali-Imran (ayat 18, ayat 26-27),
Al-A’raaf (ayat 54-56),
Al-Israa’ (ayat 110-111),
Al-Mu’minun (ayat 115-118),
Ash-Shaafat (ayat 1-11),
Al-Mu’min (ayat 1-3),
Ar-Rahman (ayat 33-40),
Al-Hasyr (ayat 22-24),
At-Talaq (ayat 2-3),
Al-Jin (ayat 1-4),
Al-Kafirun,
Al-Ikhlas,
Al-Falaq,
An-Nas.


Sebelum baca niat, istighfar dan selawat. Afdhal baca selepas Subuh dan Asar dalam keadaan berwudhuk. Baca setiap hari. Kita berusaha, doa dan bertawakal kepada Allah SWT. Ayat-ayat yang saya kongsi di atas ini juga berdasarkan pengalaman saya sendiri. Amalkan. InsyaAllah.

—  bawahlangit.

YGS Birincisi
4 bölümden 40'ar tane, toplamda 160 soruyu
160 dakika içinde çözmüş öğrencidir. Heyecan
yapmamış, stres yapmamış, tek bir tane soruyu
bile yanlış okumamış, her bir soruyu 1 dakika
içinde yanıtlamış, 160 dakika boyunca şöyle bir
gerinip vücudunu esnetmemiş, hatta burnunu
bile kaşımamıştır. Türkçe bölümünde 30-35 adet
paragraf sorusunun hepsini 1'er dakika içinde
okumuş, anlamış, doğru cevaplandırmıştır.
İstisnasız!
Ve bu çocuk 18 yaşındadır. Günde 18 saat ders
çalışabilecek kadar beyni boştur. Hiçbir düşünce
beynini işgal etmemiş, hiçbir konuda kafasında
merak uyanmamış, bilgisayar oyunlarını bırakınız
internete bile girmemiştir. Hatta sınıftan bir kıza
bile aşık olmamıştır ki konsantrasyonu
bozulsun…
Hiçbir düşünce akımına ilgi duymamış, hiçbir
düşünce üretmemiştir. Sadece ve sadece test
çözmüştür! 18 yaşında dünyayı yeni tanıyan bir
gencin dünyasını işgal edecek hiçbir şey onun
hayatına girmemiştir. Ve bu çocuk, lanet Türkiye
birincisidir.
İstediği üniversiteye girerek akademik kariyer
yapabilecek, meslek kazanabilecek, iş bulup
hayatını geçindirebilecek imkana sahiptir şu
anda. İsterse bilim, isterse sanat, isterse
düşünce adamı olabilir…
Peki, sorabilir miyim: Hangi beyinle?
Bir robotla mı karşı karşıyayız? Yoksa belli
çevreler tarafından seçilmiş sıradan bir çocukla
mı? Normal bir çocuğun bu şekilde hayatının
baharını hiçe sayarak çalışması mümkün müdür?
Peki yüzbinlerce kişinin hayal kırıklığı yaşadığı bir
sınavda en ufak bir gerilim bile yaşamaması?
Bu şekilde bir sistemle ülkenin yetenekli ve
idealist yüzbinlerce gencini hayata küstürdükleri
ve böyle zavallı çocukları makineleştirerek
geleceğin önemli adamları diye yutturdukları için,
bu sistemi kuranlar da, uygulayanlar da bu
ülkeye ihanetin en büyüğünü yapmaktadırlar.
Ve yapmaya da devam edeceklerdir.