apl!ve

Receb Ayının Faziletleri ve Amelleri

Receb Ayı, yüce Allah’a kulluk ve ibadet ayıdır. Receb Ayı tövbe ve Allah’a dönüş ayıdır. Allah’a yalvarış, yakarış, zikir ve dua ayıdır. İnşaAllah bu aydan gereği kadar yararlanmak ümidiyle.

 • Allahu Teala, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. (Gunye)
 • Receb-i Şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir. (Miftah-ül-cenne)
 • Recep benim ümmetim için mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda istiğfar edin. (tevbe edin ve bağışlanma dileyin) Zira Hakk Teala, çok bağışlayan ve rahimdir. Recep ayına “Asabb” (dökülen) denir; zira bu ayda benim ümmetimin üzerine çok rahmet dökülür. O halde şu zikri çok söyleyin: “Esteğfirullahe ve es'eluhu’t-tevbe.” (Allah'tan mağfiret ve tevbe diliyorum.)  (İmam-ı Sadık)
 • Receb-i Şerifin birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur. (Camiu-s Sağir)
 • Receb ayı Allah'ın ayı, Şaban Benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır. (Acluni, Keşful-Hafâ, 1/423)
 • Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle derdi: Allahım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.(Ahmed bin Hanbel, Müsned, 1/259)
 • İbn-i Abbas (r.a.); Resulullah (s.a.v.) Receb ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz Onu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz Onu hiç oruç tutmayacak zannederdik buyurmuştur. (Müslim)
 • Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, geçmiş günahların affoldu der. Receb ayında Allahu Teala Nuh (a.s.)‘ı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. (Taberani)
 • Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi. (İbn-i Asakir)
 • Kim Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip Ya Rabbi! onu mağfiret et derler. (Ebu Muhammed)

Receb-i şerif Cenab-ı Hakk'a mahsus bir ay olduğu için yalnız Zat-ı İlahi'yi bildiren İhlas-ı şerif suresini çok okumalı; tevhid, istiğfar ve salevat-ı şerîfeleri ihmal etmemelidir. Bu ayda 2 kandil vardır.

 1. İlk Cuma gecesi Regaib Kandili,
 2. 27'nci gecesi Mi'raç Kandili.

Bu ayın birinci gecesi bir tesbih namazı kılınır. Veya Receb-i Şerif’in ilk onu zarfında bir defaya mahsus olmak üzere kılınan on rek’at namaz da kılınabilir. Receb ayında her gün, başında ve sonunda 7’şer Fatiha okumak suretiyle 100 İhlas-ı Şerif okumak da çok sevaptır. Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır. 13, 14, ve 15’inci günlerinde oruç tutanlar, bu sünnet-i seniyyeyi yerine getirdiklerinden, nice hastalıklardan şifa bulurlar.

Receb Ayında Kılınacak Namaz

Receb’in; 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10’ar rek’at Hacet namazı vardır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak dualarda fark vardır. Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması efdaldir.

Bu namaz, mü’min ile münâfığı ayırır. Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidayete ererler. Münafıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rek’at namaz Resulullah (s.a.v.) Efendimiz’in berberi, Selman-ı Pak (r.a.) tarafından rivayet edilmiştir.

Kılınış şekli: Hacet namazına şu niyetle başlanır: “Ya Rabbi, beni, dünyayı teşrifleriyle nura gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i şerif hürmetine, feyz-i ilahine, afv-ı ilahine, rıza-i ilahine nail eyle. Abid, zahid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle. Rıza-i şerifin için, Allahu Ekber!

Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 Kulya eyyühe’l-kâfirun, 3 İhlâs-ı şerif okuyup, 2 rek’atte bir selam verilir. Böylece 10 rek’at tamamlanır. İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa: “La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyi ve yümit. Ve hüve hayyün la yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadir” okunup dua edilir.

İkinci on gün içinde yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rek’atten sonra, 11 defa: “İlahen vahıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyumen daimen ebeda” okunup dua edilir.

Üçüncü on gün içinde, yani Receb’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da 11 kere: “Allahümme la mania lima a’tayte, vela mu’tiye lima mena’te, vela raadde lima kadayte, vela mübeddile lima hakemte, vela yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhane rabbiye’l aliyyi’l â’le’l-vehhâb. Sübhane rabbiye’l aliyyi’l a’le’l-vehhab. Sübhane rabbiye’l aliyyi’l a’le’l kerimi’l-vehhab. Ya vehhabü ya vehhabü ya vehhab" okuyup dua edilir.

Bu Ayda Oruç Tutamayanlar İçin Zikir

Kısaca recep ayının orucuyla ilgili çok fazilet ve sevap nakledilmiştir. (Bazı mazeretlerden dolayı) recep ayının orucunu tutamayan birisi, her gün yüz defa şu zikri söylerse recep ayının orucunun sevabını (kısmen de olsa) idrak etmiş olur: “Subhan'el-İlah'il-celil. Subhane men la yenbeği’t-tesbihu illa leh. Subhan'el-eazz'il-ekrem. Subhane men lebise'l-izze ve huve lehu ehl.”

Anlamı: Münezzehtir yüce İlah. Münezzehtir kendisinden başkasına tesbih ve takdis yakışmayan. Münezzehtir en büyük izzet ve kerem sahibi. Münezzehtir layık olduğu halde izzet libasını giyen Allah