6

Nations and Their Capitals

Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó - Beijing

Nippon-koku  - Tokyo

Zhōnghuá Mínguó - Taipei

Ratcha Anachak Thai - Bangkok

Daehan Minguk - Seoul

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Hanoi