antonio ferrandis

pirulesenvinagre  asked:

Blavensers, cual es la vostra avinguda de sinc carrils infrautilisats favorita? A mi m'agrada molt Blasco Ibañez, per que quan l'allarguen i tiren tot el niu de rochos que es el Cabanyal, València quedará molt bonica. Pero també soc fan de Taronchers, perque quan visquí al costat, eixía del tranvia de la malvarosa alla i era tot molt bonic i valensiá.

Ma que tens bon gust i coniximent al elechir ises dos. Mosatros se quedem en Blasco Ibáñes, ademes de per els motius que poses, perque es molt antretingut vore a la chent astamparse contra la valla de Viveros: venen a tota virolla (y un poquet tocaets per la nit) pensant que va a ser recte pa sempre y… PEIM!, curva de noranta graus. Menudes Hosties!.

La dels Taronchers mos dona un poquet de repelús perque els jipis universitaris no se la peguen contra la rotonda isa dels cactus, cosa que tindria molta grasia.

La Avinguda Cataluña y la de Fransia les odiem per motius evidents y la del Port se queda fora de concurs perque encá que después de la reforma té mes carrils, va y han llevat les putes.

Volem reivindicar tamé el Carrer de Antonio Ferrandis, que la chent no li fa cas, pero que es tan Valensiá que al mateix temps dona a la Ciutat de Calatrava, a l’Horta i du el nom d’este Gran Home: