animal-in-a-shoe

Laboratórne zvieratá zdravia Hermanna Göringa pre jeho príkaz na zakázanie vivisekcie (testovanie na živých zvieratách). Karikatúra zo satirického časopisu Kladderadatsch, 3. september 1933. Göring zakázal vivisekciu a povedal, že: „tí, ktorí si stále myslia, že môžu pokračovať v zaobchádzaní so zvieratami, ako s neživým majetkom, budú poslaní do koncentračných táborov.“ Göring tiež zakázal komerčný odchyt zvierat, stanovil prísne obmedzenia na lov a reguloval kovanie koní. Stanovil predpisy aj na varenie homárov a krabov. Pri jednom incidente, poslal rybára do koncentračného tábora za rezanie žaby na návnadu.

Lab animals giving the salute to Hermann Göring for his order to ban vivisection. Caricature from Kladderadatsch, a satirical journal, September 3 1933. Göring prohibited vivisection and said that: „those who still think they can continue to treat animals as inanimate property will be sent to concentration camps.“ Göring also banned commercial animal trapping, imposed severe restrictions on hunting, and regulated the shoeing of horses. He imposed regulations even on the boiling of lobsters and crabs. In one incident, he sent a fisherman to a concentration camp for cutting up a bait frog.