and-he-was-i-n-p-i-e-c-e-s

xlthuathopec asked:

it took me until now to sT O P WRI TH I N G AND D YI NG O VER HOW FUCK ING T ALENT ED YOU ARE AND HOW WO DN ER FU L YOU R AR TIS A N HJO W FU CK I NG F LAW LESS AND BE AU IT ULF YOUR PYRRH AUI S B UT THA NKYO US O MUCH OH M Y GO D D I CA N T EV EN BE GI N TO DES CRI BE I L O VE IT AND HE R AND Y O U SO M U HC YOU RE TOO K IN D TO M E I M N OT W OR TH Y OF S U CH PERFE C TI O NAND Y O UR T AL ENTS THA N KYO U E ND LESS LY HH H HH H YO U DES ER VE EVER Y H UG IN THE WO RLD I LO VE F U CK HH H

I’m glad you like it! You’re more than worthy but SHES JUST SO FRICKIN GREAT I HAD TO AGAIN IM HAPPY YOU LIKE IT!! SHE WAS REALLY FUN TO DRAW ALL SASSY AND WHATNOT

O̲̳R̞̠̼̯AN̞̬͉ͅG̰̦ ͔̺̘̱M͔̲͕͉A͕͓̻N H̞͓̗͕̫̰͎A͇̳̳̫S̫̣̮̱̱͓ Ḁ̭̮ͅP̫͚̩͇P̪͈̤͎͙͓E̻̝̬͈̙̫A̤̬̩̱̗͖R͕̠̘͓ͅḚ̫D̼͕̖ ̰̫͉̯̻̙̖I̭̼̻̱̞͔N̘͈̲͙͉̤ ̝̗̥̘M̳̪̗̩͖͔̘Y͇̫̦̝̥̱ ̞̟̦̲̙̩̥O̞̞W͉̜̱̖͉͉̹Ṇ̖ ̹H̳̠̪̰̺O̬̠͙̼̪͍͖M̻͖̤E̗̰͉!͚̯̖̬̩!͉̮͈͖!̭!͙
̯
̙͓̝̻̮̟T͇̣̖͔̲͎HE̟͓ ̭͈̲̜̤̬͙ṈE͓̖͇̝̖W͕̥͇͙̯̗͔ ͉ͅM͇͈̗̺̣̖̪EM͉͖̩̪̤E̺̦̼̱̯̜̗ ̫͔̬HA̗S͇̣̰̻ͅ ̦̭C͖̲H̳͚̫͕̫̜̼O͕S̖̰̰E̪͕̞̝N̟ ̱M͚͈͇̗͎̰̘E̖͇̜͍̮ ̬T̤̝̣O̝̭̺̳͓ ̬̹BE̘̭̰̘̫̺ H͈͇͍I͔̟̟̞̘Sͅ ̱̟̻͉P̙͇̼̖͖̭R͉̺̲̘̯̟͔O̩̜̝̞̘̤X̖̯̻̞̜͎̣Y̗͓͙̮͉̼̥!͚͈!͔̼!̮
̝̲̯̜
͎̙̭̣̞͍A̮͍̗̞͕L̤̺̗͇̩͔̫L̠̣̮̲̻̯̪ ̘̦̼͇̙̙H̖̗AI͕L͙̺͇͔̜ ̻̗̥̜̖͇̫T͕͖͔͕Ḥ̳̲͕͕̪E̳ ̠̯͇̲̘͕O͚͉̪̬̯R͕͕̜͎̭̠̣Ḁ͔̬̠͇NG̰ ̩̤̮M̳A̖̺N
̠̼̟
̦͉̤̲A̙H̰̰͉̝H͓̭̻̪̺̗H̻̮̬̭͉̝͇H̳̬H̭̫̠HH̥̣͉̲̤͓ͅH͍H̳͈ͅH̜̜̯H͈̝͚H̪̞̖̩̹̫̗H̝H̺̰͎H͚̱͚̬H͖͕̬͇H͉̱͔̮H̯̖̞̺͔͚H͕̰̙̙H̝̩̞͖̰̭̼HH̼̞̠̹̯̞H͙͔H̹̘H̻̲̩̻H̞̟H̩͓͈ͅḪ̰͖̩̘̘̪H̩̤̼̬̩͎HḤ̭̙̼͇̠̗H̬H̗͈̦̪̝ͅH͕̘H͓H̖̪̪͎͍͍͙H͉̮̫͇̳H̫͉̠̙ͅH̦H̪͇̥̺͓H̘̺H̝̘̣͎͇̻H̭͔̹H̙̤̳͇͉͕H̜̲̱H̟̥̬̣̫̣̮H͎̻͖̪̻̪̺H̘͎͈̬H̥̭̙̩H͇̟͇̼̗H͔͈͓͓͎H̤̼̼̘̥͇͈H̹̘H̯̲Ḫ̬H̫̭H̪H͙̣̝̦̞͎͍H̭̳̹̘͖͈H͉̟̗

Updated Masterlist (6/26/15)

BOLD = SMUT

Submissions

Text AUs

Blurbs

Stupid Feelings (Ashton Irwin Fanfic)

Wondering (Luke Hemmings Fanfic)

One Shots:

5 SECONDS OF SUMMER:

L U K E

A S H T O N

M I C H A E L

C A L U M

ONE DIRECTION:

N I A L L

L I A M

L O U I S

H A R R Y

Z A Y N

2

He had been the thirteenth man to lead the Night’s Watch, she said; a warrior who knew no fear. “And that was the fault in him,” she would add, “for all men must know fear.” A woman was his downfall; a woman glimpsed from atop the Wall, with skin as white as the moon and eyes like blue stars. Fearing nothing, he chased her and caught her and loved her, though her skin was cold as ice, and when he gave his seed to her he gave his soul as well.

He brought her back to the Nightfort and proclaimed her a     q u e e n     and himself her   
k i n g,     and with strange sorceries he bound his Sworn Brothers to his will. For thirteen years they had ruled,     N i g h t’ s   K i n g     and his     c o r p s e   q u e e n,     till finally the Stark of Winterfell and Joramun of the wildlings had joined to free the Watch from bondage. After his fall, when it was found he had been sacrificing to the Others, all records of     N i g h t’ s   K i n g     had been destroyed, his very name forbidden.

“Some say he was a Bolton,” Old Nan would always end. “Some say a Magnar out of Skagos, some say Umber, Flint, or Norrey. Some would have you think he was a Woodfoot, from them who ruled Bear island before the ironmen came. He never was. He was a     
S t a r k,     the brother of the man who brought him down.” She always pinched Bran on the nose then, he would never forget it. “He was a     S t a r k   o f   W i n t e r f e l l,     and who can say? Mayhaps his name was    B r a n d o n.     Mayhaps he slept in this very bed in this very room.”

me: biromantic dipper pines

disney: no, no that’s not what’s–

*says louder* biromantic dipper pines

disney: no, we said

*stands on a building* BIROMANTIC DIPPER PINES

disney: look, that’s not–

*yells through megaphone* BIROMANTIC DIPPER PINES

disney: stop! alex never–

*shoots fireworks* B I R O M A N T I C  D I P P E R  P I N E S

trashyhanamiya asked:

If you are still doing these pleaseeee★☆☠■♥☮☯▼∇ (̶I̶ ̶t̶o̶t̶a̶l̶l̶y̶ ̶s̶e̶e̶ ̶h̶i̶m̶ ̶h̶u̶r̶t̶i̶n̶g̶ ̶p̶e̶o̶p̶l̶e̶ ̶w̶i̶t̶h̶ ̶a̶ ̶c̶a̶n̶e̶ ̶a̶n̶d̶ ̶a̶c̶t̶i̶n̶g̶ ̶l̶i̶k̶e̶ ̶n̶o̶t̶h̶i̶n̶g̶ ̶h̶a̶p̶p̶e̶n̶e̶d̶ ̶j̶h̶z̶v̶j̶h̶what) ♒ for Hanamiya? I'm sorry I live for that trash *wow my url🌚🌝🌚🌝*

i’m laughing really hard that’s perfect~

★ - sad headcanon

Hanamiya will never ever admit it (he will literally take it to the grave), but he thinks it would be kind of cool to win Inter High or Winter Cup.

☆ - happy headcanon

Hanamiya loves watching Jackass videos. He has a really cute laugh whenever he watches it. (of course it’s other people’s pain what else would it be)

☠ - angry/violent headcanon

When Hanamiya is genuinely pissed, he yells. I mean he really yells. He gets into people’s faces and just yells and it’s honestly quite scary.

■ -  Bedroom/house/living quarters headcanon

Generally, he likes to keep things tidy, but you’ll see a pile of magazines or clothes around his room once in while. Hanamiya also keeps a ton of books, so sometimes they’re strayed around the room as well.

♥ - family headcanon

Hanamiya’s mom is aware of his attitude and character problems, so she’s always scolding him about being kinder to people. He doesn’t do much to change it, but if she’s stressed or upset, Hanamiya tries to be a bit better that day for her sake.

☮ - friendship headcanon

He’ll still torment you, but take it down a notch. It may not seem like it, but if Hanamiya considers you a friend, he’s got your back.

☯ - likes/dislikes headcanon

Hanamiya hates when the weather is sunny and, you guessed it, loves when it’s cold and rainy. 

▼ - childhood headcanon

Hanamiya’s mother questioned why he would always come home from school with a new toy that she’s never seen before.

∇ -. old age/aging headcanon

He totally steals toys or other crap that lands on his lawn. “but, sir, that’s my-” “wELL WELL WELL IT’S MINE NOW”

issuesuntold continued from here

            “It’s not s p y i n g when you own
      the building                      secondly , nice
   
  l i t t l e show you have going on here but
     you may want to lock the door in future…
     could of been a lot worse         i could of 
     been Fury.”

There’s a teasing smile on his lips , he can’t
help how amused he is by his younger self’s
embarrassment, mostly because as an adult
he has little to
NO shame.

            “You got lucky it was me            at least
            we’re the  
s a m e person              if this
            is how you
r e a c t when you see yourself
            jerk off , then i’d be worried to see your 
       
    r e a c t i o n if someone else caught you.
            That being said…………im never going to
            let this go.”

rhaegxr [ x

—— ◣[ s i l v e r p r i n c e ]◥ ——

       How to tell him? How to say that he may have his blood flowing
         through his veins; the blood of the dragon? Should he tell him?

                     ❝ Why do you feel as such, Jon Snow?❞

The bastard offered the prince a small smile, one of apologies for speaking so boldly in front of his betters when he knew they cared now of the mutterings of a child without a name. “I’m a bastard of the North,” he said simply, wetting his lips–he knew his last name made it obvious who and what he was. “I’ve been lost since the day I was born.”

anonymous asked:

-casually places a baby hell hound in Chimney's hands, then begins walking away- Do with it as you so please. Its parents are dead so ¯\_(ツ)_/¯

Ye̡s͟,̢ h͠o̕w ve̡r͡y unfo̢r̷t̀u͏n̵at́e͞.͠..̸ He kept his gaze locked on the suspicious anon as they back away from him and soon disappeared. When they had finally vanished he turned his attention to the small, black, sludge covered, spikey puppy that began to squirm in his grip. It began to whine and growl and dripped gooey miasma from it’s fleshless muzzle. He looked it over with cold eyes and sighed.
B̕e ̡th̕at ̵as͞ ̨i͘t may…͜.̕ ͝I͟ ͡gue̵ss͜ ̛I could alẁa̛ys n͢ame̶ ̨yo̸u͘ Batman҉.̀.. Wouĺd y̡óu̢ ̶li͠ke̴ ̶t̕o͠ be̶ ̕nam̛ȩd́ ̶B̷a̷tman? ̕ He raised his brows in approval. The tiny demon pup only gave a pathetic growl
Yea̷h ̀w͜eĺl͟,̢ g̡ìven̢ t̛he̛ ćurrénţ ͢ci̷rc̡u͞ms͡t͟aņce. ̴I ͢t̴hink ́it'͠s t͝h͡e m͡ost app̸ŗo̸p̸r͡i͟a̷t͠e n͠a̵m̀e̷ ̴for ̸y̛ou͟. ͜ ͞

vexulumloup

M̶̦͉̹̼̲̞͙̣͖̿͆̉̄̋͂͌͊́͜͝u̵̡̧͉̫̰͇͚͕̟͛̃͗͆̄̌́̐̂͜͠S̷̛͓̦̘̪̹̝͔̟̤̰̉̃͊̐̔̈̾̓̚ţ̶̨̧̜͎̰͈̬̜̥̊͂̌͐͒̅̊̏̀͝ ̸̢̭̺͖̣͔̪̝͔̯͑̒̐̂̒̈̄̐͘͠E̴̢̹̩͉̲̳̗͚͔͖͂̏͂̓̓͐̒̚̚̕s̷̡̢̛͙̘͈̖̺̦͌͆̂̽́̅͑̕͠ͅͅC̵̛͚͓̻͙̪̩̤̻̜̆͊̍͊̊́̀̚͘͜a̶̮̻̜̞͈̞̲͙̗̟̐̒͑̍̀̐̆͌̔̕P̵̨̛̠̦͇̙̠̹̳͈͙̈͂̈͆̌́̑̉͠ȩ̴̗̩̤͖̦̳͚̼̪̈́̈͒͊̐́̈́͑̄̚
                              c̷̳͓̟͉̹̤͙͕̈̏̓͌̈̅̈͑̒̀ͅͅĂ̷̧̛̦̜̲̩͍͚͎̮͆́̂͛͂̎͆̚͜n̵̡̧̥̻̝̩͔̗͓̉̃̆́̽̎̌̆̾̒ͅ'̵̨̛͈̹̗̗̮̝͇̮̬̓͂̒̈͐͌̕͝͝Ţ̴̥͍̦̬̮̲̣̼̞̇̀̂̏̅̉̀̃͠͝ ̷̨̢̗̗̰̪͇̗̘̿̌̒̋̾͛̈́͑͋͜͠Ļ̴͉͕͙̻̲̣̦̱͂̔̉̏̾̆̓͗̅̓͜ę̶͉̪̜̹̠̫̜̼͇̀́̒͗̑̒̉̓̇̒Ţ̵̢͍̩̖̭͔͇̟̙̆̐̏̀͂̇̈͘͝͠ ̴̤̱͓͍̖̤̗̠̝̺̀͐̊̐̓̓͌̿̓͘i̴͎̜̹̠͎̳̠͇̯͊͒̃̒̈̆̂̚͘͠ͅT̸͓̪̺͉̜̯̮̦̱̳̓̍̓̇͐͐̅̓͑͠ ̸̧̳̠̻̥̞̜͇̰̰̒̎̅̒̋̔̐̉́͠H̴̨̨̛̺̮̳̪̻̭̘͈̃̊́̊͛̆͒̾͋å̶̛̗͔̳̰̠̻̮̬̥̞̒͗̿̉́́̋̕P̴̨̥̠̱͔̗͚̰̱̉̾̒̃̆̓̿̐̽͝ͅp̶̛̰̞͙̦̯̱͓͓̫̣͐́͒̂͒̄̍́́Ȩ̵̥̰̪͉͍̤͕̻̜̅̾̎̄̀͋͆̇̕͝n̸͍̳͇͉͖̭͈̺̥̆̄̌̃̈́̐͐̐͝͠ͅ

▀▀█▀▀
░▒█░░
░▒█░░he shattered claws  
tried reaching the nothingness
whilst a scream d̷i̵e̷d̷ within his 
throat as just keeping coherent
reasoning was hard enough, to
even vocalize all the feelings
bottled up inside him was nigh
impossible

                                       It was like to be burning in
                                       the cracks on his body,
                                       specially when the puppetmaster
                                       decides to pull the strings

                                                                                                                     To hurt his family

                                       Ṱ̢̡̡̯͋͑̐̿̈ǫ̟̳̰̹̾̔̾͌̈ ͈̞̮͇͑͗͌̓̊ͅĜ͔̣̱͈͚͛͑́͘ĕ̝̲͍̯̝͂͑͆̄T̡̛̮̰̼͒̄̌͘͜ ̲͚̦͍̹̂͋́͗͠A̬̫͇͕̔͒̀͐͜͝w̝̞̱͙̜͆̍́̓̀A̫͕̭͇͓͒̑͛͒̾y̖̳̤̯̜͌̑͒̈́͠ ̢͇̠̤̦̐̀̀̇̐F̧̨̝͔̭͋́͂̈́͝r̰̖͇̪̀̀̎̐͗ͅO̥̭̠̼̐͌̀̂͝ͅm̼̥̰̖͔̍͌͒͑̈ ̲̤͕͕̙̋̔̓̈́̂I̡̯̲͚̰͐̔̃̋̈́t̠͕̱͚̯͗͑̑̃͝
                                                                               ̛͔̭̩̲̾͐̎́ͅǵ̣͍͈̘̲̑͌̕͝Ê̠̱̯̣̪̿͆͐̅t͉̪͓̤̑͆̓̈́̔ͅ ̭͎̩̻̱̊͑̽̒̓Ş̱̗̟́̌̃̚͝ͅo̧̥̱͖̤͑́́̀͝ ̱̘͉̱̝̏́̇͆͝F̛̜̜̞̜̥͊̏͋̈́ă̧̨̼̞̔̀̓͜͠Ŕ̛̰̤̘̰͔̾̈́̕ ̢̘̞͎̝̈́̈́́̈͝I͎̩̘̩̗̒̈̔͌͝t̪̺̪̝̙̄̅͆̃͊ ͙̪̘̹̦͗̔̂̏̈́W͉̟͙͙̯̄̿̅͐͝o̢̻͙̖̦̾̏́́͘N̮̠̘̣̤̈́̀͗͆͠'̢̛̣͓͔̳͐̓̾̕ṯ̲̥̰̦͆̽͌̉̆ ͔̜̫̩̞́́̆̓͘R̨̛̭̣̭̣̽̈́͆̀ḛ̯͍̹͙̉̄͒̆̓a͈̳̗̤͐͗̓̚͝ͅÇ̺͎̭̤̋̏̑̃͘h̘͉̹̦͕̃̐̑̌̈́ ̹̖͖͚̲̆̒̎̊͘H͓̺̥̞̻̓̈́͗̽͝i̘͙̥̯̦̅̇̈̑̕Ṃ̧̬͖̙͋̏̒͘͝

Even incomplete, the great
monster was still a formidable
mystical beast. Blind instincts
can produce unpredicable results

We͏̀͠'͢r͞҉e̴͟ ̨n̕͠o̶̷̢ ̷̸s͞t̛r̸a̢͜͞ng̨͘er̶̛s̛҉ ̷̢̢to̷̴͜ ͏̢l̶̨o̷̶v͜͞͡e͞
̡́͢Ỳ̢͟o̡ù͞ ͏know̧̢͝ ̴͘͠t̴͠ḩe̡͜ ̵̨ŕul̀͡es ̛͜a͝n̸d͞ ̵̡s̨ớ ̡do̶̸ ̨I̸͘
̕A ̡͢f҉̛ư͜͝l͢͟͝l ̀̀ćo͜mm͞i̵͘t͝m̡̨ȩ̡̢nt͟͏̧'̕͏ş wh̢a͜͢t I͏̕'̡͟m̡͠͝ ͏͡t̛́h̨́in̴̕k͢ing of̶̸
͡Y̢o҉̷͝u͝͡ ̵w͟oư̧ĺ͡d̸̕͠n͟͠'́̕t͜͟ ̸̧g҉e҉̶t̵ ̧͠t͡͡h̶̢͘is̷͠ ͢f͢r̢̛͢o̷̶͜m ͡a̢n҉y̶ ̵̨͡o̷t̀͠h͘͘ę̴r҉͢ ̷̛̀g̴̡̀u̕y͢
̶̧͡
͡Į ̶̢j̨̨u̶s̢t͏ ̸́͡w̛a̵̢̛n̕ńa̵͘ ̧̧t̴̸͞el̶͢l̵ y̸̡͠o̡̕͠u̡̨ h͏͘͏o͟w ̸̡̛I͠'̸̀̀m̶̛͠ ̕fȩ̀҉e̵̛l̡͡įǹ̵g̡
̶G͢o͝t̴̢tą̵ ͟ma͢k͠é̵͝ ͘͟͡y̶̡o̷ų̶ ͘͠ù̷͠n̷d͡e̴̵r̴͝s̵̨̀ţąņ̸͘d͘͟
̷͡
N̸̨èv̵̀é͡r̕ ̷̢g̵ó̶nn͘͜ą̧͘ ̴҉gi͏v̶͘e͟͞ ̶̀y̢͘͠ou ̶̡́up͟
̵͟N͘͜e͝ve͘͠ŕ ̵͘҉g̀o͠n̵n̢ą ͟l̡̀͢e̸̢̢t̨̧ ͏y͟͞o҉̡̕ư ̴͏̕ḑ̷o̸wn͜͢
҉̶͘Ǹ̕͜e͘v͢e͝r ̡̕g͡onn̕͝͡a ͡r̡u̧͜n ̸a̡̛r͠o͝u̷nd̷ ̷͞a͟n҉̵͠d͏ ̧d̕ȩ̡se͠rt̵ ͢y̴ơ̢͟u͝͝
̨N͝҉è̕v̛e̷͞͝r̷̛ ̛g̶͝on̛͜͡ǹa ma̢̡k̀e̢ ̛y̢o͜͝ų͜ ́͜ćŕ̡y̢͟
͢͝N̵ȩ͞v̨̀e̸̛ŕ ͠go̡n̵̨͘na̸͘ ̧s̡̨̛a̷y ̵g͞o̶̢o̢͢d́͏̴b̴̛͟yé̕
̶̢N̷͜e͞v҉͢͢èr̀͡ ̡͠g͞on͟n҉à ̴̨t̸ȩ̛l͘͏͞l͝͞ a̷̢͢ ̢͜l̀͝i͢͏e̷͟ ͘͜͞and ̡́͘h̶̀u̢r̶̶̷t̛̕ y͞o̡u̶͠
̵͝͞
͏͠W̸͠҉é'v͜͢e̴̡͢ ̡̛ķnoẃ͘ń̴̴ ͝͠e͢a̧͞ç̴͢h̀͘ ̛o͢th̨̨er̕̕ ̸͝f̢o͞ŗ s̕͠o ̡l͟͞͞o̢ņ̨g̶
̵͟Y͢oųr̡ ͞h͝ęa͞r̴҉t̨͞͞'͢͜͠s͠҉ b̨e͞e̶n̷ ̕a̢͡ch́ì̶̧n̛̕g̕,҉҉ ͜b͏u̢͟͠t
̴Y̨͏̧ou҉͢͝'͝͏̴r̸҉͢é ̨͟͜t̷́o̴ơ̢ s̀͡ḩ̛y̸ ͏ţ͟ớ ̨s̴ay҉ ̛i͢͟t͠͞
̨͠In͟ś̶́i͠ḑe̶̶,̶̴̶ ̢we̷͢͝ ̴̢͢b͘͜ơţh͟ ̧̛k̨̢̛n̸̡o͜҉w҉ ͜͟͝wha͏͟t̨͡'s̛̕ ҉͏be̵e̴n͏ ̵͜g̢͜o͠i̸n̨̕g̕͝͡ ͠on͡
̀Wé ̨kno҉w͝ ҉̛t̕͡he̡ ͟ga̵͠m̢e̷ aņ̨͟d҉ w̨͢e̴͏̡'̀r̀͠e͟͜͞ ̡g̛͟͟ǫn҉n҉̀a̢̧ ̸p̀͜ļa҉y i̶̴͜t̡̡
̷͠
̕An͝ḑ̸ if͘҉ ̶҉y̶̢ò̡ư̴ a̶s̴k m̴̨e̷̴ ͟h̕͡o͏w͜͞ ͢͡I'̀͘m̨̢ f̕eé͝l҉͡͠i̛͜n̡͟g̵̕
҉́Ḑ̶́o͟͟n̷̶̢'̴́t̴͢͡ ̸t͏̵́e͠l̢͢͡l̢ ̴m҉҉e̡͢ ͢͢y̷̢o̕͘u'̵r̕҉̀e̢͏ ̶t̕͡ò͘͝ǫ͢ b͡l͟͡ín̶d ͞t̷̛o ̴̧̨s҉̨e͢e̸
̵
̀҉Nev̨e͘r ̷̢ģ̧o̶͟n̢na̴̛ gi̵v͘͡͠e̛ ҉̴͞you̢҉ ̛ųp͢
N̷͟e̶v͜e̶r͞ ̢͞g̶͜oń͢͢n͏̢̀a͢͡ l̕e̵͜t͟ ̷͢y̸̵͜o̶͜u̶ ̷̨d̸̡o͠͠w̵͠n̴̛͠
̡̀N҉̛̛e̸̵v̶͝er̡͟ ̵͏̛g̴͏o̵͜ņ̴ǹ̸͢a̧ ͢͢r̸u͘ń͝ ̴̨͢a̶͝r̷̸̛o͏u̧nd̨ ̷̷̛and҉̨̕ d̴̛͝e҉s̵e̢͜r̨̡͡t҉ ̀yo̷͏̧u̸̕
͘͜Ne͝v͠͡e̶͠r͏͏ g͠onn͞a͡ ̛m̡͟͠a҉̡̀k̀è ͜҉̛y̛o̸u͢͢͞ ͏͟c̸r̵y͏͢
̕͝Ńev̸ęr̷̴ ̢͢g̡͝o̴n̨n̨̢a ́͜s͢ąy͞҉͝ ́͘go͟͡o̢db͟y̴̕e̢҉
͢͠͞N̨͠eve͠ŕ̛ ͞͝g̀͠o̸̧n͞n͠͏a̵ ̀͟t̸e͢͡l̷l͏ a̶͢ ̧͢lie̵͞ ̢̕͝a͘n̡̧d̡̡͞ hù̀r̷̡͠t̡́ ͏҉̛yo͞͠u
̴
̷̧͝N̸͘e̷̡͡v̧́̀e̵ŗ̵ ̵͘͠g̛o҉n̡n͏͏a͢ ̕g͢͞i̴̛v̶͝e̵ yo͝ù̴ ҉̧u͞p
Nę͏v̴̨e̢̨͟r̕͘ ̢̢g҉̵o̸̶n͢͝͝n͞҉a ̷͝l̵e̛t͠ ҉y̢̕o͢u̧ ́d̛o̢̨w҉҉͡n̸̕
̶͠҉N̢̢̕év͏ȩ̸̕ŗ ̸g̷͢o͟n͜n̛ą͜ ̷r͠u͟ń̕ ̶͝à̶rou҉̶̀n̛d̵ ̨͡a͘͏nd d҉è҉͟s̨̀͟e̢r̸t҉͏ ỳ̨o̵͘u̸
҉N͠e̕v̀e͏r̴͡ ҉g̸͏ơ̸nn͞a̛ m̛a͝҉k͢e̷͟ ҉y̕o̷̡͞ų̷ ̵̨c͝r͡y҉̧͞
́̕N̶e̵̵͢ve͏̡̧ŗ͢ ͠͞g̶̡o͟n͜͡͞na̵̡͠ ̡̕͞s̷̴͝ay̶̨ ͝g̶̨o̵͡͞ơd̵҉b̶͜y̷e҉̛͠
́N̴̡͝ę͞͝v̴̨͞er̀͠ ͜͡g̢̢o͟͡ń́n͘a̴͜ ͜t͟e̢͜l̵l͝ a͜ ̷̕l̷͞͝i͏͟e҉͝ ̀͜͡àn͘͠d͞ ̡h̸u͘r͢͞t ̨̕y͡ou҉̢͞
̢
̶̨͝(̴́͠O͏̕ò̴h,̡ ҉́gi̡v͞҉̸è̴ ̵̛y̷͠o̡͞u̶҉ ̵͘u̴͠p̵)̵͠
̕͟(Oo̧h҉͟,̧̨ ҉͞g̵͏i̡͜v̀͜e̛ ͢yờ̀u͏͢͏ ̧̀̀u͢p̕)̕
͠N̶̕ȩ͘v̡e͏r̨͢ ̡̨͝g͏on̕͟҉n̨͞a͟͞ ̀͟g͡ì̶̵ve,͏ ̡n̕͘ȩve̶͜r͘ ̴go̴͏n̨n͞a ͢g̡̨̛i҉v҉e͘
(G͘i҉̧v̢e̶̛ ͏y͢͡ǫ̕͟u ͏u͞p̛)̨͟
N̶e҉v͢͝e̸r͏̢̀ ͟͏gǫn̵̛ǹ̶a̛͘ ̨͝g̴͠i҉v̷͝e͟,́̀ ͏n̸͠e̸̶͟v͠er̸̀ ̷͢͡g̵̀o͞n̴ǹa͏̛ ͏gi̛v̨͘ȩ
̢͜͡(͘҉G͏i̸ve ͝҉y͟͡͠ou̧͜͞ ù̸̕p)̴̶͢
̢͢
͝͏̕W̢e'̕ve͢ ͏͏k̷̡͢n̸͜͠o̢͜͢w҉n͜ ̷e̴̸ac̶͢h̕͟ ̸͢o̴͞t̴̴̛h̷͠e̛͘̕r̕ ̸f̷̸̢o͞r͟͏ ͏͏s̛҉o͢ ̷̢͞l̵o̸͢n͘͞g͡͞
Y̶̸̛o̵ų͠ŕ ̷͢h̷̴́é͡a͠͠r̶͜t͢'͠s͠ ̶́be̴è̸ņ͜͝ ͏̷̧á̸c̡̕h͝i҉̷̵n̛҉̨ģ̴,̕ ҉̕͜b̀͏ut̸҉
̕͝Yǫ̀u̡͘'̸̛҉re͠ ́҉t̴̷̢o̵̢o͘͜ ̡͡s̴h͝y̨͘͟ ͠t͘͏ơ̶̢ ̴̡s̕͞a̵y̢̛ ͜͠i̶̵t̸̴́
̡̢In̸̸śi̷̵d̸͝e̸, ̧͝͠w͝͞e̸ ̴҉͘b́͜o͏̧t̷͠h͡ k̵̢n͘͜ow͠ ̵̴͘ẃh̨ą̕͝t͘͏'̢҉̀s͠ ͢b͢è͝ȩn̡̛ ̀͡͡g̶oi͡͏ng̴ ͢o͏͢n̷̛̛
̀͠W̧è͡ ͏k͝noẁ ̶҉ţ͢h̢̡e͠͝ ͝ǵa̷͢͏m̛̕e̴ a͟͝n͘d́ w͢e͝'͢r̨͜e ͡҉҉g̀͝on̷̛ǹ̸a͢͡͡ ͏͟͞p̷l͢͢a͢y̛͜ ҉͜it̡͘҉
̀
͜͝I ju̧̡s̛ţ̶ ẃ̧a̸̸n͘n̡͟a͢ ̢͜t̛̀e͟l̡̛̀l̛͞ ҉y̧o̷u̴͟ h҉͜͝o͏̶w ̧͘I̷'̀͝m͢͏ ̢̕͞f̢͝è̷̢è̕l͝͝i̷͝ǹ̢҉g͟
̵G̛ot̛͡t̀͏̸a͜ ̕͟͝ma͏͠ke̡͡͠ ̶͘y̵҉o̸͝u͏̀ ͡u̕n̵͞d̶er̷śt͡a̧n̵̛d͏̀̕
͏͠
͢N̷̢e͝v͠er͏̛ ̵́͡go̵nn̵̡҉a̷͟ ͜g̵͢iv̶̴e ́y͘óu̷ ̢͘up
̷̀̕N̷e͜v͞e̸̢r̢ g̵͡ò̸nn̵͟͝a̷͞͠ ̶͠l̛̕e͏͏t҉ ̸̷yơ̷̴u͜͞ d̕o̸̴͜wn̵͜
̵N̶͠ev͏̕ę́r͟ ̢ģ͝o̷͡nn̵a͡ ̢́͢ŗ̴̴u̢̢͠n͘͟͞ ̷̴̛ar̵̴͢ơų̴n͏d͏̴̢ ̸̢́and̢̡ ͠d̢͟e͞s̴҉̛è͏ŗ̕t̷ ̶̀ýo͏u̕
͜Ń̷̡e̢ver̶ g͠o͞nn̨͟a ͜͡m͠a̴̡k͏͠è̸҉ ̴͜yo͡u̴͢͠ ̧̨͝c̸͠r̸y̢͢
̧́̀N̨e҉v̀e̴͘r ͡g̸҉ǫ͟͡n͠͠na s̷͘̕a̶ỳ̶ ̴͏g̡o̢͡o͠dby̢̕͡e͠
̷͢Ne͞v́҉è̕r̕ ̶͘g̡o͜n̕n̢͞a̸̕ ̧҉t̸e͝҉l̸̴͠l͠ ̸a̷ ̡l̶̷̡i̸e͘͏͟ a̷̕n͘͏d ͘h̛͞u͏r̨t ̴̕yo̶u̶̡
̛
N̴͢ev͢e̴̡r̀ g̶̨̧o͞͏n͝͏̶ń̛a̷͠ ̛g͝ive ̧͡y̷͘͝o̧u͡ ̡̡ù͡p̧͘
̸̡Ń̛e̡̧v͞҉̡e͘͢ŕ ͏́g̢o҉ņ̀͠na̵ ̨͠l̸͜ȩt̶̢ ̶̀y̴͡o̧u̶ d̸o͡wn̡
̵͡N̵ev͢e͘͝r ̢̕͡g̛͢o̡ņ̴na͝ ru̶n ͟a̶r͏̛͠o͏̨̕u͏n̴d̡ ͟͡a̷̵̢n͏̶d̀͠ ͡ḑ͞es̷̡è͟r̛͏t ́͞҉y̧̡͢ou̢
͘N̕ev͘e̸ŗ̶̕ ̴̡go͡͞n̶̷͘n̵a͏́͏ ͏̸͘m̀a͏̶k̡ę̛҉ yo҉̶u͟҉ ̀͜c̵̨r̶̕y̵̢͘
̡͢Ne̴̕ve̷̡r̨͏ ́go͟͟n̕͠na̡͞ ̕s̴͝a̕y ͢͏͘g͞o̴od̛b̀̀y̸̶̛e̸
̧̛N̷̕ev̴̡̛e̷r gơ̴nn̷̶̛a̵̕ t͘ęll̢͏ ͡a ͏lį̕͜ȩ̴͡ ̴͜a͝n͠d҉͠ ̸̵h҉u̡̧r̷t ͢͠y҉͡ou͠
̵͘
͟N̴͟͝e̸͢v̢e̷͝͝r͘͜͞ ģ̢o͠n͡ń͡͞a ̛ģ͢͏í͠҉ve̡ ͘͢͞y̷̧ou͟ ̷͠ùp͞
͏N̡e̛v̕e̡r̢͜ g̡òn̢͜n̷͢a̴̸̵ ̨͞le҉t҉͠ y̷͝o̷̶u͞ ͢͠͞d̴̴o̧wn͏̧
̕͢͡N͘e̸̵v͠e͞͡͝r͜͠ ̛̛͞go͏͜n͜n̴a̶ ͘r̸u̧̧n ̧̨a̧̡̛r͘͡o͠͏und͡ ͘a͟n̸̕d̶̢ ḑe͜sȩ̷͢r͠͏͡t̴̛ ͟y͘ǫ͞ù
͏N͝e͢v̴̨̛e̴̕r ̴́g͞o̶n̡n͘a̴͡ ̶͢͡ma̷̛͞k̛e͟ y҉o͡u̧ c̵͜͢r̴̕y̧̕
̛͘N͞͞e͘v̀͡e̴r̨̕͟ ̨͜͢g̶̨̡o̷̴͜n̛͡ņa̢͢ ̀͞s̕a̢y g͜o̴̕͢od̕͜͝b́y͜e
̡͏̨Ne̸͠v͜eŗ̵ ̶̀̀g͟o̸҉n̡n̡a̢ ̢̕͟t̡̧҉e͜l͡҉l̶͜ ̶̢a̕҉̸ ̷̧̧l̀í̢͠e͢ an͘͞d h͡u̕͝r̶t y̵͠ou̢

KNOWING YOUR PARTNER WELL CAN POTENTIALLY MAKE WRITING TOGETHER A LOT EASIER.

TAGGED BY; scarredbyxhellfire

[★] B A S I C S
Name: Luci
Pronouns: he/him
Sexuality:  bisexual
Zodiac sign: aries
Taken or Single: taken
Three facts:
 i have five piercings, i got a phone call from Andy Biersack 4 years ago, it takes a lot for me to feel physical pain

[★] E X P E R I E N C E
How long (months/years?): 10 years
Platforms you’ve used: forums, tumblr, msn, orkut, this one place i forgot the name

Best experience: tumblr
[★] M U S E P R E F E R E N C E S
Female or Male: male, Ally is an exception
Favorite face: dylan o’brien

Least favorite face: anyone from one direction

Multi or Single: multi-ship and verse

[★] W R I T I N G P R E F E R E N C E S
Fluff, Angst or Smut: all of the above
Plots or Memes: both
Long or Short replies: both
Best time to write: usually at night but depends

Are you like your muse(s): not in general, no but we’re both very independent and hate the idea of having to depend on someone else.
[★] Tagging;  alwaysfiguresitoutmattss-donovantobeopenwoundedsarcasmsasssnark

Sayfalarca yazmak istiyorum. Her yere “bi erkeği götünden sikmenin” eşcinsellik tanımıyla uzaktan yakından benzemediğini yazmak istiyorum. Olanca gücümle de bağırsam biri çıkıp oradan “ e ama ramazan” diyecek. Bundan 46 yıl önce ramazan değildi. Bundan 3-4 yıl önce de ramazan değildi. Doğduğumuzdan beri mi ramazan?

Ama dahası da var bakın. Fuhuş yapanlara saldıranlar var ya. Ahlaken ne biliyorlar? Neyden korkuyorlar. Fuhuş ne? Sen kaç kere fuhuş yaptın? Hangi soruya cevap verebilecek bu söylediğim insanlar. Fuhuşa itenler sizsiniz zaten. He hiç mi yok seks işçiliğini kendi isteğiyle seçen. Var tabii. Kimse senin doktor, öğretmen bilmem ne olmana karışıyor mu? 

Onur yürüyüşünün bi anlamı var, asalak zihniyetten kurtuluştur bu. Dahaları vardır. Gökkuşağı bayrağından “pembe” renginin sırf cinselliği çağrıştırdığı için çıkarıldığını biliyor musunuz? Yönelimlerin ve kimliklerin salt cinsellik üzerinden olmadığını anlamanız için uluslararası bir simge değiştiriliyor, hala daha nasıl algılanmadığını anlayamıyorum. 

Ahlakınız, algılarınız kadar, hatta çok daha fazla cinsellikle çalışıyor. Birinin birini “sikmesi” sizin özgürlüğünüzü ne denli kısıtlayacak. Biri birini belki sikmiyor bile. Hiç aseksüel kelimesini duymadınız mı? Kimsenin kimseyi “sikmediği” bi dünya hayal edin bi. Bana göre ne güzel. Bu “irrasyonel” korkularımdan değil, ihtiyacım olmadığından. İhtiyacın varsa şayet, orası tamamıyla senin sorunun. Ben hiç hatırlamıyorum herhangi bi yönelimden insana “siz sikiştiniz” diyerek saldırdığımı. Mantıklı mı bu? Ahlaklı mı bu? Balkondan bütün mahalleyi izleyen, patavatsız insanlaşmaya ne gerek var bu kadar?

Ben bilmem ibne falan diyenler var. Bilme tabii, bilsen ne güzel. Ama kimse zorlamıyor önüne bilmem kaç sayfalık kitaplar atarak bunları ezberle de konuş diye. Yalnızca saygı, bir ibne senin dinini bilmiyor olabilir, bir hristiyan senin yönelimini bilmiyor olabilir. Birileri senin sahip olduğun harhangi bir şeyden sana saldırdığında ne yapacaksın. 

Türkiyede yaşıyoruz diyorsun, haklısın. O yüzden bu yürüyüşe bu kadar can bağlanıyor. Burası türkiye diyorsun, sevdiğin insan bilmem hangi ülkede olsa ne farkeder? Orası da orası olacak. Burası Türkiye demekte çok haklısın, sebepsizce korkanlardan korkulan ülke burası. Bir kadını sokakta tek başına yürümekten korkar hale getiren, bir çocuğu yaşadığı yerden dolayı aşağılanmaktan korkar hale getiren, bir çocuğu hiçbir “mantıklı” sebep göstermeksizin öldüren, bir diğerini hapse tıkan bir ülke burası. Size uymaz bizim yönelimimiz. İşte bu son söylediğimde haksızsınız. Kimsenin kimseye “düzgün” yönelimde heteronormatif aile tablosu çizme zorunluluğu yok. Bu hiçbir ülkede yok.

Bir insanı kendinden utandıranlar utansın. Bir insanı yalnızlaştıranlar korksun. Bölündükçe var olduğumuzu kabul edeceksiniz. Siz böldükçe çoğalacağız yürüyüşlerde. Korkusuzlaşmaktan korkan bir nesil kalmadı artık. Saygılara boyun eğeceksek şayet, babamın hayatım boyunca bana söylediği sözü aktarmalıyım; Saygı hakedilen birşeydir. Sen bana sayıp söverken, ben sana saygı göstereceksem bu ne derece mantıklı? Madem statüye bu kadar önem veriyorsun, gün gelip sayıp sövdüğün “üste” geçince tükürdüğünü yalamayacak mısın?

Burası Türkiye, burası gezi hareketini gördü, burası nice direnişler gördü. Kaçınız inkar edebilecek LGBTİ bireylerin orada en ön saflarda bulunduğunu? Kaçınız o ortamda bi “travesti”nin yardımından kaçacak? Yumurta kapıya sıkışmadan anlamayacaksanız şayet, gözleriniz kör, kalbiniz kördür. Göze çare bu yürüyüşler olsa gerek, kalbeyse vicdan -umarım-.

Öyle bir yer ki, hayati derecede yaralanan bir bireye “iyi olmuş topa(!)” diyebiliyorlar. Birinin acısından mutlu olmamak yok mu hiçbir dinde. Okuduğum her dinin kutsal kitabında ben gördüğüme eminim bunu.

Hadi bunları geçtim, bilimden vuranlara. Çağımızdan bilmem kaç yıl öncesinin bilmiyle yaşamaya gerek yok. Bir kesiğe hala bilmemne bitkisini  ezip sürmüyorsan, kalp krizi geçiren bi insanı bunun içine şeytan kaçmış diye gömmüyorsan, çağdaş bilimi kabul de edebilirsin. Kaç dernek, kaç kuruluş daha “bilimsel olarak” LGBTİ’nin her bir harfini hastalık kategorisinden kaldıracak inanılabilir olması için? 

Kitaplar, internet, bilgi hepimizin. Felsefi olarak ahlaklı olan bir insan bilgi sahibi olmalı değil midir. Bilgelik sahibi. Bilmeden konuşur mu bir ahlak savunucusu? Ne derece inanılır olur?

Düşünmek için bir sürü soru, ve büyük ölçüde kurtarılabilecek bir sürü hayat anlattım sizlere. Sizler farklı gördüğünüzden korkacak kadar korkak olursanız, bizler sizin farklılarınızı “normal” hale nasıl getirelim. Nefretinizi kusmazsanız üzerimize, daha yaşanabilir hayatlarımız olacak belki. Hatta şu da var belki hiçbir şey değişmeyecek. LGBTİ hakları tanındığında din komple kaldırılıp atılmayacak, ülke komple gökkuşağına bürünmeyecek. Bunu anlatmak için “equal rights” ifadesi var uluslararası hukukta. Soyutlanmış bir hayat yaşamıyorsak şayet, uluslararası hukuku kabul etmiş olmak zorundayız. Uymak zorundayız.

Açıkçası ben sizin benden nefret ettiğiniz kadar sizden nefret etmiyorum. Siz beni sokakta ibne diye “aşağıladığınızda” sizden daha az erkek olmuyorum. Sevgilimin elini her ilişki içindeki birey gibi tutmayı istememin neresi yanlış olabilir ki? Gel gelelim tavır böyleyse, sokakta gördüğümüz her çifti öldürelim. Her farklı dinden olan insanı öldürelim. Her farklı ırktan insanı kurşuna dizelim Sokaklar kana bulansın, kalplerimiz siyaha. Daha mı mutlu, huzurlu olacaksınız? 

i-m-hookedonafeeling asked:

What in the HECK are you?!

I͟ ̢a̵m w͏hat ͘t͝he͘ ̕deities̀ c̛a͡l̨l: ̵a N̨i͏ghtmare,̨ ͝a͢ V̡o̴id͞,͠ ̧Dea͢t̴h̕, ̧D̵a͡rk̀ne̷ss͜ evèrlas̡ti҉ng҉, ̧Th̢e S͡had̶e̸, ͢th̀ey҉ ͠fȩàr̢ ҉I̕ will ćo͠n̸sum͢e ҉an̕d de҉st̨r̡o̵y ͡theíŕ p̕r͢e҉ćious̛ ͏w̴ơr̛l͏d ͠So͟r͠nįe͜th̡.

anonymous asked:

Tuổi 16 chưa 1 mảnh tình vắt vai :(((( haiz, tính e nhát, thấy ngại khi nc vs người lạ, mà e thấy mình cũng không nổi bật gì, không phải e vội, chỉ thấy hơi buồn :((((

He he, tuổi của em giờ nên tập trung học hành để tạo dựng tương lai cho mình, cũng như học hỏi các kinh nghiệm ngoài cuộc sống em à. Chứ em còn trẻ chán, chưa có mảnh tình vắt vai càng thoải mái chứ em :D

messengerbirb:

[ x ]

It was then she swung her staff, knowing just the fountain he was talking about. However, she saw the birb, on the ground and the life slowly draining from him…and something just sort of…snapped.

Y̷͟͞Ơ̛͠͏͟Ú̡̢ ̡͢҉̵Ẃ̡̨̀I̧̕L̵͝͡͏L̵̴̴͜͠ ̷̡͢͠P̛͜҉͢҉Ą̨͢Y̷̵̛͢͡ ̷̧͘̕F̢͏Ò͡͡Ŗ̡̧͝͏ ͘͢H̸͜Ų̶҉̀R͜͟͞T͘I͜͠͝͠N̵̕G̸̵̀ ̵̶̶̢͘P҉̵̸̢I̢̕͜P̷͘!̶̧̧ ̴̵͘͢D̢̨͘͢I͘͝͏̸E̸̷̡͢͞,̨̀͟ ̴̨̡Ú̵͘͡͞N̵҉͘D̶̡̀E̵̶͘͏R͝͝W̧̛͜Ò̸̧̀͜R̛͞L̵̡̨͟͡Ḑ̸̧̧͠ ̢͢Ş͠C̶̢͝͡U̸҉M͏̢!̸́͞͠

With that, she used as much of her power as she could, breaking anything in the way of her attacks, destroying Skyworld like it was a mere cardboard city. Enemies vaporized, along with souls and centurions that just happened to be in the vicinity of the blast. Only Pip was spared,  as he laid there.

irlfawkes | s t a r t e r   c a l l .

               this wasn’t his BODY.  or it was, but it was a s h a d o w of it. an echo.
     he could FEEL that, feel the air pass t h r o u g h him, but he could also feel
     the  s o l i d i t y  in  his  fingers,  the  rough  drag  of  the  WALL  against his 
     fingertips as he walked  through  the  old manor. he didn’t know why he was
     there or  HOW  he’d gotten there; only MOMENTS ago he’d been with scott
     and liam. out of body e x p e r i e n c e s  like this had been more and more
     COMMON  as  the  summer  dragged on, but he still couldn’t even begin to
     tell what it was or what it meant. 

               the MOMENT he heard a familiar voice,  heard  the  words  OFFICER
     DOWN,  
whatever  this  was  didn’t  matter.  all  that  mattered  was tearing 
     through the house and FINDING jordan, finding some  way  to  k e e p  him
     alive, to protect him. 

                          JORDAN! “

KNOWING YOUR PARTNER WELL MAKES WRITING TOGETHER A LOT EASIER. 

TAGGED BY; xethanisthename deusxeruditioboys1x1​ 

[★] B A S I C S

Name: Carlo
Pronouns:  Male/He/Him 
Sexuality: Bi

Zodiac sign: Sagittarius
Taken or Single:  Single
Three facts:
i. I work like 50 hours a week
ii. I make gifs!
iii. I’m a big dork that likes to keysmash

[★] E X P E R I E N C E

How long (months/years?): 6 years on tumblr
Platforms you’ve used:  Forums, Tumblr, Kik, Skype, Social Media
Best experience: A post apocalyptic forum rp

[★] M U S E   P R E  F  E R E N C E S

Female or Male: Males, for sure. 
Favorite face:  Nate Buzolic, though really, I try to use a varying number of faces. I also like Brant Daugherty whoops
Least favorite face:  None, really
Multi or Single: Multi because I know I’m going to make a lot of muses anyway and just maintaining more than one account is already so tedious.

[★] W R I T I N G   P R E F E R E N C E S

Fluff, Angst or Smut: It depends on my mood tbh. But generally, I suppose Angst then Fluff/Smut.
Plots or Memes:  Plots!!! Memes are great, but I still prefer plots
Long or Short replies: Long replies are great, but short ones allow you to do more. Also, my replies tend to turn long sometimes coz I ramble a lot.
Best time to write:  I get random spurs of inspiration, to be honest. So no specific time.
Are you like your muse(s): A little bit of me in each of ‘em. 

[★] Tagging:  whenindoubtrp rejectsontherun mortalsandmystics carniivores kennedysandbox liminalitycode deorumolympi incxndescents timetrxp and everyone else tbh