and warm

DazAtsu vs DazAku
  • Atsushi:Dazai-san.. I'm cold..
  • Dazai:Oh no! Here, have my jacket!
  • ...
  • Akutagawa:Dazai-san.. I'm cold..
  • Dazai:Want me to set you on fire?