amthem

2

36/100 days of productivity + MON 07.11.16 // 11:49 am

theme of the day: I’M DONE. I’M DONE IM DONE IM DONE  (。ノω\。)゚I’ve gone through 100% of the study material that I’ve assigned myself for the DAT! The next few days before Saturday will just be hardcore review;; and then I’ll be flying ti taiwan on the 19th! SO STOKED  ಥヮಥ

The SpangleBert Reference

Disney XD Scheduling: Who would want to watch Wander Over Yonder at 3 in the morning?

Wander Fandom: 

Time: 3:00 am

Theme Song: le note of firstness

Wander Fandom:

O̥̬̤̞ͅH͇͓̔ͨ̐̆̐ ̶̥͎̣̼̰̥ͬ͐B͔̝̣͇̯̦͈O̭͇̟̯ͥẎ̵̿̋̂ͥͪ̈ ͈͐͛ͮͯ̾̚̚TH̐ͬͫ͌̐҉̹̣̬̤̩̰R͛ͮ̚͏̰͓͉̟̣E̯͎͈̭̪̦͐̌͜ͅE̯̳̺̼̞̜ͩ̄̾ͅ ͇͕̫̙̓̽ͯ͜A̬̗̲͋̾͐̓.͔ͧ̾̊͗ͣ̑M̖̰̭͍̪̯̺̑ͪ̆̽̒͆̈́.͖͈̘̘͎͍̰ͩ̅̈́ͨ͌ͨ̌

youtube

So I carry the coffin
I waka waka waka
Movement of the People
Them waka waka waka
Young African Pioneers
Them waka waka waka

We go Obalende
We go Dodan barracks
We reach them gate o
We put the coffin down
Obasanjo dey there
With him big fat stomach
Yar'Adua dey there
With him neck like ostrich
We put the coffin down

Them no want take am
Them no want take am
Who go want take coffin?
Them must take am
Na the bad bad bad things
Wey they don do
Them no want take am
Obasanjo grab am
Yar'Adua carry am
Yes, them no want take am
Obasanjo carry am
Yar'Adua tow am
Them no want take am
Them no want take am

Fela Kuti - Coffin for Head of State