also see under 'maynotbeabletofitintothecomicbutstillrelevanttomyagony'