adam ferriss

Trong một tương lai không xa, mọi tấm Toan trắng ( white canvas ) sẽ được thay thế bằng những màn hình dẻo và tốn ít điện năng. Chẳng phải nhân loại đang thay thế giấy bằng những màn hình digi-ink của Kindle? Nghệ thuật một lần nữa sẽ thăng hoa với những mảng màu và phép tính trong máy tính. Soon! 

Computer art-work by Adam-Ferriss